21/02/2019

De Bright assistance packs, uw abonnement op juridische bijstand.

shutterstock_137547386.jpg

Ondernemen is …

Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven geworden, niet in het minst op juridisch vlak. In zekere zin is de levensloop van een onderneming een aaneenschakeling van 'juridische fasen', gaande van de oprichting tot en met de overdracht of stopzetting. 

In bepaalde materies heeft alles ook een internationale dimensie gekregen. Denken we maar aan transport- of distributieaangelegenheden, of overnames (M&A). Hoe vaak is één van de partijen geen buitenlandse vennootschap of investeerder? Misschien zijn het zelfs gewoon uw klanten die in het buitenland gevestigd zijn. Valt één en ander dan nog wel te beoordelen volgens ons Belgische recht, of kunnen we dat niet minstens trachten (contractueel) te bewerkstelligen? 

Een goeie contractuele omkadering van uw activiteiten en een gedegen risico analyse zijn met andere woorden uitermate belangrijk. Bij Bright zijn we ons daar van bewust. Meer nog dan uw advocaat trachten we daarom uw adviseur te zijn. Beter voorkomen dan genezen. Het is inderdaad vaak beter om goed voorbereid en met een stevige juridische onderbouw aan zaken doen, dan achteraf in procedures te moeten proberen uw gelijk te halen. Maar in een snel evoluerende juridische wereld, een wereld die ook almaar complexer wordt, op sommige punten ook heel specialistisch, is dat vaak geen sinecure. 

Dit geldt uiteraard des te meer als u niet zomaar kunt terugvallen op iemand met een juridische kennis die de zaken voor u opvolgt en screent, die u minstens waarschuwt voor bepaalde lacunes of gevaren en die u desgevallend kan adviseren een specialist te consulteren. De huisarts die u doorverwijst zeg maar ….

Uw eigen juridische dienst

Intern kunnen terugvallen op de bijstand van een bedrijfsjurist, het is niet elke onderneming gegeven. Wij zijn ons daarvan bewust. Bedrijfsjuristen vergen uiteraard een bepaald budget en terwijl u mogelijks geen nood heeft aan een full time jurist is de jurist die tevreden is met een half time (of minder) niet zo makkelijk te vinden.  

Wij hebben de oplossing voor u. Gegroeid vanuit enerzijds deze realiteit en anderzijds contacten zowel met cliënten als met andere professionals waar we vaak mee samenwerken, hebben wij de Bright assistance packs in het leven geroepen. Een abonnementsformule die het ontbreken van een interne bedrijfsjurist kan opvangen, en die desgevallend op maat verder gemodelleerd en/of aangevuld kan worden. Alle voordelen dus van een vlot toegankelijk juridisch klankbord, zonder er de lasten van te moeten dragen.

Wij hebben drie basispakketten uitgewerkt die wij u hierbij kunnen voorstellen, telkens gebaseerd op een samenwerking voor een periode van minstens 3 maanden, één voor € 275,00 per maand, een tweede voor € 550,00 per maand en een derde voor € 950,00 per maand. De samenwerking kan worden aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden. Op vraag en in overleg zijn aanpassingen van het pakket in meer of in min evenwel steeds mogelijk. 

Bright assistance Pack 1 | € 275,00 per maand excl. BTW
Pack 1 is het basispakket dat vooral uit de twee volgende vormen van dienstverlening bestaat, desgevallend concreet en op maat (verder) in te vullen of aan te passen: 

  • Eerstelijns bijstand. Wij zijn uw aanspreekpunt voor juridische problematieken waarmee u zich geconfronteerd ziet. Een ingebrekestelling die u heeft ontvangen, een klant die failliet is of in W.C.O. gaat, een huurcontract waar u van af wil, een vergunningsissue, een uitvinding of een naam die u wil (laten) beschermen, een werknemer die u wil ontslaan of een contract dat u wil beëindigen. Wij gaan na waar u staat en welke de volgende stap kan of moet zijn. Wij zetten u op weg over hoe ermee om te gaan en hoe er op te reageren. Dit kan ad hoc gebeuren, per e-mail of telefonisch, telkens als u zich met een issue geconfronteerd ziet maar evenzeer kunnen we maandelijks een vergadering beleggen om gedurende maximaal een tweetal uren alles in één keer te overlopen. Die vergadering kan doorgaan zowel bij ons op kantoor als bij u op het bedrijf, wat voor u het meest praktisch is. 
  • Verdere opvolging. Waar dit binnen onze materies valt (ondernemingsrecht en M&A, vennootschapsrecht, vastgoed en aanneming, en vermogensrecht) kunnen wij tegelijk een voorstel formuleren voor de concrete uitwerking van één en ander: een advies, begeleiding bij een procedure, … Desgewenst en voor zover als mogelijk maken wij op voorhand een raming van de prestaties en kosten. Voor materies waar wij zelf minder mee vertrouwd zijn kunnen wij u -volledig vrijblijvend uiteraard- doorverwijzen naar de gespecialiseerde partners waarmee wij samenwerken. Zo hebben wij bijvoorbeeld vaste partners voor vragen i.v.m. intellectuele eigendomsrechten of over publiek recht, voor strafrecht en voor sociaal recht. Ook in het buitenland hebben wij relaties waarmee wij u in contact kunnen brengen.

Bright assistance Pack 2 | € 550,00 per maand excl. BTW
Bovenop de inhoud van de juridische eerstelijns bijstand onder Pack 1, voorzien wij in dit Pack 2 aanvullend in de volgende dienstverlening:

  • Handelsrapporten. U kunt tot 8 handelsrapporten per maand opvragen; van uw klanten of debiteuren, van een leverancier, van een onderneming waarmee u overweegt samen te werken. U ontvangt een rapport dat onder meer de jaarrekeningen van de laatste drie jaren weergeeft, een overzicht van de bestuurders en van andere vennootschappen waarin zij mandaten hebben, een overzicht van verbonden vennootschappen en van de wettelijke publicaties, meldingen van schulden aan RSZ en fiscus, in grafiekvorm de positie op het vlak van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit.
  • Incasso. Wij verzorgen een eerstelijnsbijstand in het kader van uw debiteurenopvolging. Een ingebrekestelling door een advocaat maakt vaak meer indruk dan een ingebrekestelling die u zelf verstuurt. Binnen dit Pack 1 kunt u ons inschakelen voor 8 ingebrekestellingen per maand, eventueel een tweede als u er eerst zelf al één heeft gestuurd. U bezorgt ons de facturen waarover het gaat en uw factuurvoorwaarden, uiteraard ook de gegevens van de debiteur, en u laat ons weten of er reeds betalingen zijn gebeurd. Wij sturen een ingebrekestelling voor hoofdsom, interesten en schadebeding.  De ervaring leert ons dat een groot deel van de facturen na een eerste tussenkomst betaald wordt. Gebeurt dat alsnog niet dan kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Het verdere traject en de daarmee gepaard gaanden kosten worden dan uiteraard eerst besproken.
  • Korting. Wie op ons Pack 2 intekent voor een termijn van 12 maanden geniet voor die termijn bovendien van een korting van 5% op onze gebruikelijke uurtarieven. 

Bright assistance Pack 3 | € 950,00 per maand excl. BTW
Bovenop een eerstelijnsbijstand, eventueel verdere opvolging en de opties handelsrapporten en incasso uit Pack 1 en Pack 2, en uiteraard ook de korting op onze tarieven, voorzien wij in Pack 3 aanvullend:

  • Contracten. Aan- en verkoopcontracten, vastgoedcontracten (huur, koop, leasing, …), distributie- en agentuurcontracten of enige andere vorm van samenwerking tussen twee ondernemingen, licentieovereenkomsten of (gewoon) uw eigen algemene- en factuurvoorwaarden. In bijna elk fase van het ondernemen ziet u zich geconfronteerd met contracten. Binnen dit Pack 3 voorzien wij een screening en analyse tot 3 contracten per maand. Wij gaan dan uit van contracten van maximaal een tiental pagina’s in het Nederlands, Engels of Frans. Voor meer uitgebreide contracten of contracten in andere talen werken wij graag een voorstel op maat voor u uit. Aan de hand van onze analyse zult u zich een goed beeld kunnen vormen van zaken die vervelend voor u zouden kunnen zijn of bepalingen die desgevallend ontbreken of best toegevoegd kunnen worden. Wil u ons vervolgens inschakelen om de ontwerpteksten aan te passen of te vervolledigen en/of u verder bij te staan om tot een finale tekst te komen, dan kan dat uiteraard eveneens. We maken dan graag concrete afspraken daarover.

​​​​​​Interesse? 

Heeft u interesse hierin, of vragen, neem gerust en vrijblijvend contact op met Mr. Dirk Clarysse (dirk.clarysse@bright.legal) of Mr. Charlotte Romaen (charlotte.romaen@bright.legal).