geschillenbeslechting.jpg

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 

Bij buitengerechtelijke procedures valt te denken aan verzoeningspogingen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure in het kader van huur- en pachtaangelegenheden, maar eveneens aan de verdediging van cliënten voor tuchtrechtelijke instanties, disciplinaire commissies of administratieve overheden.

 

Partijen kunnen in hun contractuele verhouding bovendien uitdrukkelijk overeenkomen dat eventuele geschillen die tussen hen zouden ontstaan, beslecht zullen worden via een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage). Het scheidsgerecht waaraan het geschil wordt voorgelegd, verleent op basis van de uiteenzettingen van partijen een arbitrale uitspraak die meestal bindend is. In tegenstelling tot de procedure voor de gewone rechtbanken, verloopt de arbitrage strikt vertrouwelijk.

Gerechtelijke procedure

 

De meest voorkomende en best gekende procesvorm is de gerechtelijke procedure ten gronde. Dit is een procedure, gevoerd voor een rechtbank of rechtscollege, die tot een uitspraak ten gronde leidt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kort geding wordt de verhouding tussen partijen doorgaans definitief vastgelegd. Een procedure tot ontbinding van een huurovereenkomst, een aansprakelijkheidsvordering tegen een bestuurder, de veroordeling van de principaal tot het betalen van een uitwinningsvergoeding en een bijkomende vergoeding aan de handelsagent, een procedure in vereffening en verdeling, enz.

 

Soms is het verkrijgen van een dringende voorlopige maatregel noodzakelijk opdat de rechten van een partij niet worden geschonden. Bijvoorbeeld de aanstelling van een deskundige in kort geding teneinde de gebrekkige uitvoering van bouwwerken vast te stellen, een verzegeling of inboedelbeschrijving.  Of het in kort geding verplichten van uw contractpartner tot het naleven van het overeengekomen concurrentieverbod.

 

Sommige wetgeving -voornamelijk op het vlak van intellectuele eigendommen en handelspraktijken- voorziet eveneens in een zogenaamde ‘stakingsvordering' om de tegenpartij gerechtelijk te verbieden nog bepaalde handelingen te stellen die een inbreuk vormen op de rechten van een partij. Een voorbeeld bij uitstek is een stakingsvordering tegen een partij die zonder toestemming bepaalde auteursrechtelijk beschermde werken reproduceert of meedeelt.

Veronique Huysmans-Belaen, Tekna

We zijn ten zeerste gecharmeerd over de professionele omkadering van Bright en in het bijzonder...