erelonen.jpg

Een advocaat levert aan zijn cliënten juridische diensten: adviesverlening, redactie van contracten en andere juridische documenten, bijstand van cliënten in juridische proceduresvoeren van onderhandelingen, bemiddeling, enz. De precieze aard en omvang van deze dienstverlenging is steeds afhankelijk van de eigenheid van elk juridisch probleem.

 

Elk dossier is anders, en elk probleem vergt telkens een afzonderlijke, eigen aanpak. Daardoor kan een advocaat zijn totale vergoeding in een bepaald dossier moeilijk op voorhand bepalen. Dit betekent echter niet dat de begroting van de vergoeding aan de willekeur van de advocaat wordt overgelaten, en er ter zake voorafgaandelijk geen afspraken kunnen worden gemaakt. Aarzel dan ook niet om ons daarover aan te spreken van bij het eerste contact.

 

Aangezien ‘goede afspraken, goede vrienden maken', houdt het kantoor er de gewoonte op na om de toepasselijke tarieven of prijzen en de te hanteren werkwijze voor de berekening van de erelonen bij aanvang van de samenwerking toe te lichten - dit gebeurt door middel van een gestandariseerd infodocument dat wordt opgemaakt bij het openen van een dossier - zodat de cliënt zich een idee kan vormen van het te verwachten kostenplaatje.

 

Op elke dienstverlening van Bright zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.  

Vergoeding voor diensten aan vaste prijs

Afhankelijk van het type dienstverlening, werken wij in bepaalde gevallen aan vaste prijs of een combinatie van vaste prijs en in regie: contractredacties, bepaalde adviezen, registratie van intellectuele eigendommen, enz.

 

Indien bepaalde diensten aan vaste prijs zouden worden aangeboden zullen wij u dit ook duidelijk zo melden. In dat geval komen er bovenop deze vaste prijs geen extra kosten, tenzij dit uitdrukkelijk zo wordt vermeld (combinatie van vaste prijs en diensten in regie)

Vergoeding voor diensten in regie

De vergoeding van onze tussenkomsten gebeurt doorgaans in regie, en is in principe drieledig:

 

  • de kantoorkosten;
  • de uitgaven aan derden (deurwaarders, rechtbanken, merken- en modellenbureau's, vertalers, enz.) en;
  • het ereloon.

Omdat we streven naar een maximale transparantie, houden we eraan om u gedetailleerd onze werkwijze en samenstelling van onze kosten en erelonen toe te lichten. 

 

Kantoorkosten

 

In elk dossier worden kantoorkosten in rekening gebracht. Deze kantoorkosten worden berekend op grond van de werkelijk verstuurde briefwisseling, gemaakte kopieën, gedane verplaatsingen, enz.. De tarieven van deze kosten treft u hieronder aan.

 

Uitgaven aan derden

 

Indien er in een dossier niet louter extra-processuele bijstand wordt verleend (advies, onderhandelingen, enz.), maar de belangen van de cliënt eveneens in het kader van een gerechtelijke procedure worden verdedigd, kunnen er desgevallend gerechtskosten verschuldigd zijn. De gerechtskosten omvatten onder meer gerechtsdeurwaarderskosten, rechtbankkosten, taksen verbonden aan de registratie van merken en modellen, eventuele notariskosten, enz.

 

Naast deze gebruikelijke kosten kunnen er ook uitzonderlijke kosten zijn, zoals vertalingskosten (al dan niet beëdigd), kosten verbonden aan opzoekingen K.B.O., merkbewaking, Graydon of het Rijksregister, de vergoeding van een privédetective, specifieke noodzakelijke verplaatsings- en overnachtingskosten, enz. Dergelijke uitzonderlijke uitgaven zullen evenwel steeds voorafgaandelijk met de cliënt worden overlegd.

 

Afhankelijk van de afspraken met deze derden, worden deze uitgaven hetzij rechtstreeks aan u gefactureerd, hetzij aan Bright gefactureerd en vervolgens doorgerekend.

 

Erelonen

 

Het ereloon betreft de effectieve vergoeding voor de prestaties van de advocaat: het opstellen van briefwisseling en ingebrekestellingen, mondelinge en schriftelijke adviesverstrekking, het voeren van besprekingen en onderhandelingen, de redactie van adviezen, contracten, dagvaardingen, verzoekschriften en conclusies, het bijwonen van zittingen, het voeren van pleidooien,...

 

In de regel en behoudens andere afspraken, wordt het verschuldigde ereloon begroot op uurbasis, waarbij het basisuurtarief wordt bepaald in functie van de belangrijkheid van de zaak, de complexiteit, de vereiste specialisatie, de hoogdringendheid, enz.

 

De in dit dossier van toepassing zijnde tarieven treft u hieronder aan.

Facturatiewijze

Maandelijkse facturatie

 

De geleverde prestaties worden doorgaans per maand afgerekend, en per dossier. U ontvangt daarvoor een staat van kosten en erelonen, met bijgevoegd een detail van de geleverde prestaties. Op die manier hebt u een volledig transparant zicht op de geleverde tussenkomsten, en dit per dossier of tegenpartij/debiteur.

 

Van deze maandelijkse facturatie wordt er slechts afgeweken indien er in de desbetreffende maand geen of amper prestaties werden geleverd. In dit laatste geval worden deze tussenkomsten in een latere ereloonstaat aangerekend.

 

Provisies

 

Bright kan er ook voor opteren om een provisie op kosten en erelonen te vragen hetzij bij opening van het dossier, hetzij lopende het dossier. In dat geval zal u een provisiefactuur ontvangen.

 

Het saldo van de betaalde provisie dat uiteindelijk niet aangewend diende te worden zal naderhand worden teruggestort, vergezeld met een overeenstemmende creditnota.

 

BTW

 

Sinds 01/01/2014 zijn diensten van advocaten onderworpen aan het BTW-regime, wat betekent dat u bovenop de aangerekende bedragen 21% BTW dient bij te tellen.

 

Een uitzondering geldt voor de doorrekening van sommige gerechts- en registratiekosten (rolrechten, expeditierechten, registratie van vonnissen, enz.) waarvoor een BTW-vrijstelling geniet; doch deze vormen eerder de uitzonderin.

Vragen?

Indien u vragen zou hebben over onze werk- en vergoedingswijze, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.