Aanneming en vastgoed

Inzake vastgoed kan u bij Bright terecht voor adviesverlening, bijstand bij geschillenbeslechting en redactie van contracten zowel met betrekking tot de klassieke aangelegenheden inzake architectuur, aanneming en bouw als met betrekking tot andere vastgoed-gerelateerde aangelegenheden zoals bouwpromotie, vastgoed-bemiddeling en vastgoedbeheer.

Contractueel kader
Administratief gebeuren
Uitvoering van werken
Vastgoedbeheer
Vastgoedtransacties

Elk bouwverhaal begint met een contract: de aankoop van een bouwgrond of een bestaande woning, een contract met een (hoofd)aannemer of een sleutel-op-de-deur bouwonderneming, een contract met een architect, enz. Aan welke kant u ook staat, Bright kan u hierover adviseren, de contracten opmaken en u bijstaan in geval van discussies of geschillen omtrent:

 • aanneming en onderaanneming,
 • projectontwikkeling / tijdelijke verenigingen,
 • verkoop op plan (Wet Breyne),
 • (interieur)architecten,
 • studiebureaus, veiligheidscoördinatoren en andere actoren in de bouw,
 • erfpacht- en opstalconstructies,
 • erfdienstbaarheden,

Bouwen of verbouwen brengt steeds een pak administratie met zich mee. Waar nodig of gewenst met bijstand van specialisten op vlak van administratief en publiek recht of praktijkdeskundigen (vb. bodem- of milieudeskundigen), kan Bright voor de nodige bijstand zorgen met betrekking tot:

 • ruimtelijke ordening en stedenbouw,
 • bouw- en verkavelingsvergunningen,
 • milieu- en bodemproblematieken,
 • zonevreemde constructies,
 • erfgoed en archeologie,
 • nutsvoorzieningen,
 • overheidsaansprakelijkheid,
 • onteigening,

Het eigenlijke bouwproces kent tal van aspecten waar op juridisch vlak rekening mee moet worden gehouden, niet in het minst moeten de bouwvergunning en andere wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden. Een bouwproces geeft vaak aanleiding tot discussies en zelfs geschillen tussen verschillende betrokken partijen, zo onder meer omtrent:

 • tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten,
 • (andere) zichtbare of verborgen gebreken,
 • meer- en minprijzen en uitgevoerde hoeveelheden,
 • erelonen van architecten en andere dienstverleners,
 • voorlopige en definitieve oplevering,
 • hinder uit nabuurschap ingevolge de werken,
 • buitencontractuele bouwschade,

Onroerende goederen zijn soms het voorwerp van een onverdeeldheid of mede-eigendom, waarbij er een mix ontstaat van (verschillende) individuele delen enerzijds en een aantal delen die voor elkeen, voor de gemeenschap, zijn bestemd anderzijds. Tenzij in bepaalde uitzonderlijke gevallen, valt een mede-eigendom onder een specifieke wettelijke regeling, waarin onder meer zaken zijn geregeld zoals:

 • aanstelling en mandaat van een syndicus,
 • rechten en plichten van de mede-eigenaars,  
 • redactie van reglementen van mede-eigendom,
 • beslissingsproces en vereiste meerderheden,
 • geschillenprocedure mede-eigenaars,

Beheer van vastgoed kan ook slaan op een eigen onroerend goed en bijvoorbeeld de vestiging van erfpacht- of opstalrechten, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden (recht van uitweg, recht van uitzicht, edm.) betreffen.

Veel gebouwen worden opgericht met het oog op verhuur of (door)verkoop, vaak zelfs reeds op plan. Dat laatste maakt op zich al het voorwerp uit van een specifieke wetgeving (de Wet Breyne). Daarnaast bestaan er tal van andere constructies en transacties die op juridisch vlak enige aandacht vereisen. Bright kan u ter zake bijstaan met advies over of de redactie van:

 • contracten van vastgoedbemiddeling,
 • aan- en verkoopcontracten,
 • aan- en verkoopbeloftes,
 • ter beschikking stelling,
 • onroerende leasing,
 • timesharing,
 • verhuurcontracten,
 • bezetting ter bede,

Johan Delesie, Saint Gobain Benelux

Mijn waardering voor Bright gaat naar hun deskundigheid in het commercieel recht, hun...