Onderneming en M&A

Onder de pijler “Onderneming en M&A” valt de volledige cyclus van een onderneming, gaande van de oprichting tot en met de overdracht of stopzetting, vrijwillig of ingevolge faillissement. Bright bekommert zich voor en samen met u om de juridische aspecten die daar telkens mee gepaard gaan.

Oprichting
Dagelijkse werking
Bescherming
Overdracht
Stopzetting

Bright begeleidt u bij de keuze tussen een éénmanszaak of de oprichting van een vennootschap. Kiest u voor dit laatste, dan staan wij u bij in de keuze van de vorm (bvba, nv, cvba, …) en de aandeelhoudersstructuur, alsook bij de redactie van de statuten en het maken van de nodige afspraken tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en  bestuurders, enz. (aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, …).

De hoofdmoot van onze activiteiten in deze pijler heeft betrekking op de dagelijkse werking van een onderneming, gaande van bijstand bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden over het opstellen, sluiten en eventueel beëindigen van handelscontracten, tot bijstand van ondernemingen in moeilijkheden en bij aangelegenheden die de organisatie en het bestuur van de onderneming betreffen.

Op vlak van arbeidsrecht kan u bij Bright terecht voor de redactie, advies of geschillenbeslechting met betrekking tot arbeidscontracten en arbeidsreglementen, richtlijnen over gsm- en internetgebruik, overdracht van personeel (CAO nr. 32bis), car policies, stakingen, ontslag, enz. Ook voor bijstand inzake de organisatie van uitzendarbeid en outplacement kunt u bij ons terecht. Waar nodig leggen wij de link met andere specialiteiten zoals bijvoorbeeld fiscaliteit.

Bright is ook uw partner voor wat betreft de redactie van handelscontracten of bij geschillen omtrent de inhoud of uitvoering van distributie, agentuur en franchising, contract- en factuurvoorwaarden, afname- en leveringsovereenkomsten, consultancy- en managementcontracten, confidentialiteits- en niet-concurrentieclausules, afspraken rond exclusiviteit, enz. We begeleiden u vanuit de ruime ervaring die we op dat vlak hebben.

Ondernemen betekent handel drijven en handel drijven betekent regels volgen. Bright maakt u wegwijs in de regels die gelden ter bescherming van de consument en de eerlijkheid van handel en nijverheid, regels in verband met informatieverstrekking, prijszetting, etikettering. Ook voor advies over productgarantie en productaansprakelijkheid, of geschillenbeslechting in die context, kunt u bij Bright terecht.

De dagelijkse werking van ondernemingen betekent ook oog hebben voor de vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid, de organisatie van (bijzondere) algemene vergaderingen, de rechten en plichten van aandeelhouders, enz. Ook procedures tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of zelfs uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder, vaak het ultieme middel om een patstelling te doorbreken, behoren tot onze kernactiviteiten.

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ondernemingen kunnen het op bepaalde momenten in hun bestaan moeilijk krijgen en ook dan bent u bij Bright aan het juiste adres. Bent u schuldeiser of schuldenaar, in beide gevallen kunnen wij u met raad en daad bijstaan om in dergelijke penibele situatie uw belangen te behartigen. Onze praktijkervaring met tal van procedures van gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) delen we graag met u.

De sterkte van een onderneming zit veelal in haar intellectuele knowhow. Samen met u zorgt Bright ervoor dat u die troef blijft behouden en u die stap voor kunt (blijven) zijn op uw concurrenten. Wij adviseren u over de maatregelen die u ter bescherming daarvan kan treffen en staan u bij in geschillen die die bescherming afdwingen. Desgevallend met bijstand van specialisten kunt u bij ons terecht voor:

  • merkregistratie en -bewaking, bescherming van modellen en tekeningen, bescherming van auteursrechten, software- en databankbescherming, vestiging en bescherming van octrooien (patenten), enz.;
  • overdracht van octrooien, licentieovereenkomsten, geschillenbeslechting bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, procedures beschrijvend beslag inzake namaak, enz.

Bright heeft de voorbije jaren ook een ruime ervaring uitgebouwd op het vlak van de overdracht van ondernemingen (share deal) of van bepaalde activa van ondernemingen (asset deal). Wij kunnen u in dat proces bijstaan vanaf de voorafgaande doorlichting (due diligence) tot en met de redactie van de contracten en waarborgen en garanties in hoofde van de verkoper. Waar nodig of nuttig laten we ons bijstaan door specialisten (vb. inzake verzekeringen, bodem en milieu, edm.).

Bijzondere aandacht geldt voor de overdracht van een onderneming in een familiale context. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan het familiebedrijf zonder schenkbelasting aan een volgende generatie fiscaalvriendelijk worden overgelaten . Zie meer daarover in de pijler Vermogen en fiscaliteit.

Aan elk verhaal komt een einde. Zo ook voor ondernemingen. In het beste geval omwille van een beslissing tot ontbinding en vereffening van de aandeelhouders zelf, in het slechtste geval ingevolge een faillissement. Ook in die situaties kan Bright u met raad en daad bijstaan. De situatie is immers niet steeds zo uitzichtloos als ze op het eerste zicht misschien lijkt.

Carine Esprit, B-Minus

De aanpak van de advocaten bij Bright is veel meer dan rechtsbijstand alleen. Bright begeleidt...