280_detail.jpg

Subsidiabele adviesaanvragen

 

Subsidiabele adviezen worden verleend door een geregistreerd dienstverlener en zijn uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dragen bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. In de vereenvoudige KMO-portefeuille heeft advies een ruime definitie zodat de pijlers die voorheen bestonden (technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching) er kunnen onder vallen.

 

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis van een analyse (onderzoek), een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet in concrete acties).

 

De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

 

De aanvullende voorwaarden voor adviesaanvragen zijn:

 • De steunaanvraag gebeurt op basis van een overeenkomst met een erkende dienstverlener.
 • De steun kan enkel online aangevraagd worden vanaf het afsluiten van de overeenkomst tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de adviesprestaties.
 • De adviesprestaties moeten beëindigd zijn op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.
 • In geval van begeleiding bij implementatie, zijn de tussenkomsten van de dienstverlener beperkt tot intellectuele diensten. De eigenlijke implementatiekost is niet subsidiabel.
 • De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

Opgelet: een advies mag nooit opgesplitst worden over verschillende steunaanvragen (geen dubbele subsidiëring). Om het stimulerend effect te garanderen zijn de advieskosten inzake dienstverlening m.b.t. de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet aanvaardbaar.

Overzicht van subsidiabele adviesnormen

Vormen van advies die niet in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille 

 Vormen van juridisch advies die in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille

 • adviezen die wettelijk verplicht zijn, door de overheid opgelegd aan bepaalde sectoren (bv. bodemonderzoeken bij garagehouders)
 • permanente of periodieke adviezen (dit zijn adviezen die meer dan één keer in 3 jaar voorkomen bv. belastingadvies, opvolgingsaudits)
 • advies voor personeelsbeleid (Human Resource Management of HRM)
 • adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven (bv. financiële controles)
 • niet-gespecialiseerde adviezen
 • diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)
 • bouwen van websites of schrijven van software
 • diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten
 • diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen
 • kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteitscertificaat.
 • adviezen omtrent de eigen contract(sjablonen), het contractproces en het contractmanagement zoals deze op heden in uw onderneming bestaan. Dergelijke adviezen kunnen betrekking hebben op uw HR-documenten, uw dienstverleningsovereenkomsten, uw verkoopsdocumenten, enz.. Zie ook in het bijzonder onze dienstverlening inzake ICT-contracten
 • adviezen omtrent de toepassing van de privacywetgeving in uw onderneming
 • adviezen omtrent de intellectuele eigendomsstrategieën die u met uw onderneming hanteert, meer in het bijzonder de beschermingsstrategie voor uw intellectuele eigendomsrechten, de registratiepolicy, het licentiemodel dat u daarvoor kan gebruiken, enz.*
 • adviezen omtrent uw distributiemodel, en hoe u in de toekomst uw producten aan de man zult brengen
 • adviezen n.a.v. een legal audit van uw bedrijfsstructuur, bedrijfsdocumenten, enz.
 • adviezen omtrent uw e-commercestrategie en de wettelijke vereisten van deze gekozen strategie. Zie ook in het bijzonder onze dienstverlening inzake e-commerce-contracten
 • enz.

* Memo: diensten en kosten inzake de registratie en instandhouding zelf van intellectuele eigendomsrechten komen niet voor de KMO-portefeuille in aanmerking

Grootte van uw onderneming

Kleine ON

 • aantal VTE's * : < 50 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : <= 10 miljoen of <= 10 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

Middelgrote ON

 • aantal VTE's * : < 250 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : <= 50 miljoen of <= 43 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

Grote ON 

 • aantal VTE's * : >= 250 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : > 50 miljoen en > 43 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent)
** zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de KMO-definitie voldoet

Niet geheel duidelijk of u al dan niet in aanmerking komt voor een subsidiëring?

 

Neem gerust met contact op om na te gaan of u in aanmerking komt voor een subsidiëring onder de KMO-portefeuille. Graag gaan wij samen met u na of uw verzoek om juridisch advies of opleiding onder de KMO-portefeuilleregelgeving als subsidiabele tussenkomst kan gekwalificeerd worden.