Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de Algemene voorwaarden aan van Bright. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Bright.

Indien u hieromtrent nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen met info@bright.legal.

M.b.t. het gebruik van deze website verwijzen wij u graag door naar de pagina Juridische vermeldingen en onze Privacy– en cookieverklaring.

BV ovv. CVBA Bright Advocaten

Accent Business Park – Allia gebouw

Kwadestraat 157/20
8800 Roeselare

tel.: +32 (51) 20 28 76
fax.: +32 (51) 21 28 76

e-mail: info@bright.legal
site: www.bright.legal

IBAN kantoorrekening: BE81 6301 3050 0324
IBAN derdenrekening: BE06 6301 3504 9422
BIC: BRUBEBBK.B.O. 0823.506.145

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

1.        Toepassing

1.1.     Tenzij anders overeengekomen levert de BV ovv. CVBA Bright advocaten, hierna genoemd ‘Bright’, haar diensten onder de hierna beschreven modaliteiten, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt(e)(n), hierna genoemd ‘de Cliënt’ (ook indien het meerdere cliënten betreft). Telkens de Cliënt een beroep doet op Bright, wordt de Cliënt geacht deze voorwaarden te aanvaarden.

2.        Advocaten verbonden aan Bright

2.1.     Alle advocaten verbonden aan Bright dragen de beroepstitel van advocaat. Deze titel werd hen verleend in België. Bright is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

2.2.     Alle advocaten verbonden aan Bright zijn leden van de Orde van Advocaten aan de Balie Kortrijk alsook van de Orde van Vlaamse Balies. De Orde van Advocaten van de Balie Kortrijk heeft haar secretariaat aan de Burg. Nolfstraat 10a te 8500 Kortrijk (tel. +32 56 269 520, fax. +32 56 269 556). De Orde van Vlaamse Balies heeft haar secretariaat aan de Koningsstraat 148 te 1000 Brussel (tel: + 32 2 227 54 70, fax. +32 2 227 54 79).

2.3.     Alle advocaten verbonden aan Bright zijn gebonden door de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. Een overzicht van deze regels kunnen worden verkregen bij de Orde van Advocaten van de Balie Kortrijk (zie art. 2.2) of op de site van de OVB (http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87).

2.4.     Alle advocaten verbonden aan Bright zijn elk verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid ten belope van minstens 1.250.000,00 EUR per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Bright is Amlin Europe NV (70%), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (25%) en KBC Verzekeringen NV (5%), en de makelaar Vanbreda Risk & Benefits. Het polisnummer is LXX034899 (toestand per 31/08/2014).. Deze verzekering verleent wereldwijde dekking, m.u.v. Canada en de Verenigde Staten. Een kopie van de polis kan u downloaden op deze pagina.

2.5.     Noch Bright noch haar advocaten onderhouden multidisciplinaire activiteiten of partnerschappen die rechtstreeks verband houden met hun dienstverlening.

2.6.     De advocaten verbonden aan Bright zijn onderhevig aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in het Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28/05/2008. U kan meer informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling verkrijgen bij de Orde van Advocaten aan de Balie Kortrijk (zie art. 2.2) of op deze pagina.

3.        Uitvoering opdrachten

3.1.     De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. De verbintenis die Bright levert is een inspanningsverbintenis die Bright tot zijn best vermogen zal uitvoeren, doch in geen geval een resultaatsverbintenis. Bright garandeert nooit een bepaald resultaat. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan op geen enkele wijze enige rechten ontlenen.

3.2.     Het mandaat dat de Cliënt aan Bright verleent is geen persoonlijk of intuitu personae mandaat. De Cliënt aanvaardt dat Bright autonoom beslist welke van haar advocaten het dossier beheert en er de werkzaamheden voor verzorgt.

3.3.     Bright zal bij het uitvoeren van de verstrekte opdracht de nodige vertrouwelijkheid en discretie aan de dag leggen, één en ander in overeenstemming met het wettelijk beroepsgeheim dat op haar advocaten rust (art. 458 Sw.).

4.        Wederzijdse informatieplicht

4.1.     De Cliënt verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, zelfs ongevraagd, aan Bright te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Bright verstrekte gegevens, informatie en stukken. De Cliënt zal tevens Bright spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

4.2.     Indien de Cliënt zijn voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, staat het Bright vrij om conform art. 8.2 voor de Cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Bright is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4.3.     Bright zal de Cliënt op geregelde tijdstippen over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak informeren, en in elk geval op eerste verzoek van de Cliënt.

5.        Beroep op derden

5.1.     Indien noodzakelijk voor de goede en (kosten)efficiënte uitvoering van zijn opdracht, gaat de Cliënt akkoord dat Bright zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de Cliënt, een beroep kan doen op andere Belgische advocaten en gerechtsdeurwaarders, en de eventuele door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Cliënt kan aanvaarden. De Cliënt laat de keuze van deze derde expliciet over aan Bright. Indien Bright bij de uitvoering van zijn opdracht een beroep dient te doen op andere dan de in het vorig lid vermelde derden, zoals niet-Belgische advocaten of gerechtsdeurwaarders, alsook notarissen, deskundigen, accountants, vertalers, enz. zal Bright hiervoor eerst om de instemming van de Cliënt verzoeken. Deze derden worden gekozen in overleg met de Cliënt.

5.2.     In elk geval gaat de Cliënt er mee akkoord dat Bright niet aansprakelijk worden geacht voor de handelingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de Cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan Bright dan wel aan de Cliënt aanrekent.

6.        Intellectuele rechten

6.1.     Alle vermogens- en vaderschapsrechten met betrekking tot de werken – in het bijzonder doch niet beperkt tot adviezen, overeenkomsten, sjablonen, dagvaardingen, conclusies, ingebrekestellingen, vennootschapsdocumenten, ontwerpen, briefwisseling, disclaimers en voorwaarden, enz. – die Bright bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht creëert of ontwerpt, komen exclusief toe aan Bright.

6.2.     Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bright, is het de Cliënt verboden de werken gecreëerd door Bright op eender welke wijze te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, dit noch aan derden, noch aan eventuele verbonden of verwante (rechts)personen, waaronder familie of verbonden of gelieerde ondernemingen. Het is de Cliënt uitsluitend toegestaan om de door Bright opgestelde en gecreëerde teksten en bestanden aan te wenden voor eigen gebruik, op een normale en gebruikelijke wijze, op de wijze die de Cliënt met het geven van de opdracht aan Bright initieel beoogde.

7.        Ereloon en kosten

7.1.     De staat van kosten en ereloon van Bright bevat drie elementen: kantoorkosten, uitgaven aan en erelonen. Bright is dienaangaande onderworpen aan artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten van de Balie Kortrijk.

7.2.     De kantoorkosten omvatten de kosten voor de dossieraanmaak, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopies, e-mails, faxen en documenten, en telefonische oproepen. Eveneens kunnen de kantoorkosten, indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de opdracht, kosten omvatten die zijn beschreven onder de artn. 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden.

7.3.     De gerechtskosten zijn de kosten die Bright heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, openbare instanties, enz.. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in een bijlage bij de factuur, en worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de Cliënt.

7.4.     Het ereloon is de vergoeding voor de door Bright geleverde diensten. Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend, aan het met de Cliënt afgesproken tarief, of bij gebreke daarvan aan het gebruikelijke tarief. De overeengekomen uurtarieven gelden per kalenderjaar, en kunnen ná verloop van dit kalenderjaar door Bright worden aangepast.

7.5.     Volgende elementen kunnen bovendien een bijkomend ereloon of een andere berekeningswijze verantwoorden, al dan niet in de vorm van een percentage: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de complexiteit van de problematiek, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Bijkomende erelonen worden uitsluitend aangerekend na voorafgaandelijk overleg met de Cliënt.

7.6.     Vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier kunnen er één of meerdere provisies worden aangerekend. Een provisie is een forfaitair bedrag dat voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen wordt aangerekend. In de op de provisienota eerstvolgende staat van kosten en erelonen worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.

7.7.     Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aangerekende provisienota of staat van kosten en erelonen, moet hij deze binnen een termijn van vijftien dagen schriftelijk en per aangetekende brief protesteren.

8.        Betaling

8.1.     Tenzij anders vermeld in de overgemaakte offerte/voorstel/bevestigingsbrief, zijn onze facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na verzending. Na het verstrijken van deze betalingstermijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest is Bright gerechtigd op een contractuele nalatigheidsinterest aan een rentevoet van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 10% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van Bright om de eventuele meer geleden schade te bewijzen en op de Cliënt te verhalen.

8.2.     In geval van verzuim door de Cliënt aan zijn verplichtingen, in het bijzonder doch niet beperkt tot het betalen van de vervallen ereloonstaten, heeft Bright het recht om zijn werkzaamheden onmiddellijk te schorsen totdat de Cliënt volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dergelijke schorsing kan nooit tot enige aansprakelijkheid van Bright leiden. Dergelijke schorsing zal steeds voorafgaandelijk en schriftelijk aan de Cliënt worden meegedeeld.

8.3.     Indien Bright zijn opdracht voor meerdere Cliënten heeft uitgevoerd, zijn zij allen hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van de ereloonstaten van Bright gehouden.

9.        Derdengelden

9.1.     Bright stort alle bedragen die zij voor de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. De Cliënt staat Bright voor de ganse duur van de dienstverlening uitdrukkelijk toe om op de bedragen die zij ontvangt in naam en voor rekening van de Cliënt, sommen in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of staten van kosten en ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van Bright te betwisten en doorstorting van deze ingehouden bedragen te vorderen. Onverminderd het voorgaande, stort Bright de bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke termijn door aan deze derden.

10.      Aansprakelijkheid

10.1.   De vergoeding voor de schade die de Cliënt zou kunnen lijden ingevolge een eventuele beroepsfout wordt in de mate waarin de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Bright (zie art. 2.3) dekking verleent, beperkt tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR. In onderling overleg met de Cliënt kunnen aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten, waarvan de premies integraal ten laste van de Cliënt komen.

10.2.   Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Bright (zie art. 2.3)  de schade niet dekt, kan de Cliënt hoogstens aanspraak maken op een schadevergoeding waarvan de omvang beperkt is tot het geheel van de bedragen dat voor het betrokken dossier door Bright aan de Cliënt gefactureerd werd.

10.3.   De aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in dit art. 10 geldt ongeacht de aard van de schade en zowel bij lichte, herhaaldelijke lichte als zware fout. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de betrokken advocaat.

10.4.   De Cliënt erkent dat deze aansprakelijkheidsbeperking essentieel is voor Bright om tot een overeenkomst te komen, en bepalend is voor de gehanteerde tarifering.

11.      Beëindiging van de opdracht

11.1.   De Cliënt kan op elk ogenblik de aan Bright toevertrouwde opdracht beëindigen door hem daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bright maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. Bright kan voor de vervroegde beëindiging van de opdracht door de Cliënt geen schadevergoeding vragen.

11.2.   Op eerste verzoek zal Bright aan de Cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen, met uitzondering van de eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of documenten. Indien het dossier door de Cliënt niet worden teruggevraagd, zal Bright het dossier overeenkomstig art. 2276bis B.W. voor een termijn van vijf jaren bewaren.

11.3.   Bright kan te allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de Cliënt toevertrouwde opdracht, door de Cliënt daarvan voorafgaandelijk en schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, zal Bright rekening houden met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

12.      Communicatie

12.1.   Bright communiceert met de Cliënt via briefwisseling, fax, e-mail, telefoon of instant messaging. De gebruikte communicatiewijze wordt telkens volledig vrij gekozen door Bright.

12.2.   Bright doet redelijke inspanningen om bestanden, e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen, onverminderd de verplichting van de Cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van het (de) eigen informaticasyste(e)m(en), zoals doch niet beperkt tot virusscanners en het gebruik volgens de algemeen aanvaarde veiligheidsrichtlijnen. Bright kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou zijn van het ontvangen of het gebruiken van elektronische bestanden die door haar werden verstuurd.

13.      Nietigheid van één of meerdere bedingen

13.1.   Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Desgevallend zal dit nietig beding in overleg tussen Bright en de Cliënt worden vervangen door een beding dat de strekking van het nietige beding zoveel mogelijk benadert.

14.      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1.   Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken hebben rechtsmacht. De rechtbanken  van het gerechtelijk arrondissement en de afdelingen waarin de maatschappelijke zetel van Bright is gelegen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Bright en de Cliënt.

v. 16.02

© 2016, BV ovv Bright Advocaten (www.bright.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Bij interesse in algemene verkoopvoorwaarden of een privacyverklaring voor uw website, kan u ons steeds consulteren.