Familiale geschillen

Familiale geschillen

Bright is er voor u niet alleen in het stadium van adviesverlening, maar begeleidt vermogende particulieren en hun families evenzeer bij de afwikkeling van (complexe) familiaal juridische conflicten.

Onze experten onderscheiden zich in hun sterk juridisch en analytisch denkvermogen en combineren academische ervaring met jarenlange praktijkervaring. Wij streven steeds een duurzame en bij voorkeur bemiddelde oplossing na.

Indien nodig wordt er natuurlijk met volle inzet maar doelgericht en met respect voor de eigenheid van de cliënt geprocedeerd.

Download onze whitepaper: “Help! Ik ben onterfd!”

In dit document van 20 pagina’s vindt u meer informatie over onterving. Denkt u dat u onterfd zal worden? Of bent u effectief onterfd (geheel of gedeeltelijk), of heeft u een ‘lege doos’ geërfd? Wij bespreken wat uw rechten zijn en geven enkele tastbare manieren mee waarop u te weten kunt komen of u daadwerkelijk bent onterfd, of er vermogen verdwenen is, enz. Wilt u graag meer weten over onterving, zeker na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht? Vul dan snel uw gegevens hieronder in en wij sturen u de downloadlink voor deze interessante whitepaper.

Wij onderscheiden ons op vlak van:

 

Echtscheidingsprocedures

Wanneer u wordt geconfronteerd met een echtscheidingsprocedure, nemen de emoties vaak de bovenhand. Net op dat moment is het van groot belang dat u zich door het juiste team laat bijstaan. Onze experten begeleiden u met kennis van zaken doorheen dit traject, doch steeds met de nodige aandacht voor de specifieke gevoeligheden van u en uw dossier.

Kunt u over alle discussiepunten heen tot een akkoord komen, dan kan het pad van de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) worden bewandeld. Is dit niet het geval, dan stevent u af op een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO). Ook in dit geval behoort het sluiten van deelakkoorden evenwel steeds tot de mogelijkheden.

Doorgaans is naast het bekomen van de echtscheiding zelf ook een regeling qua verblijf en onderhoud voor de gemeenschappelijke kinderen vereist en rijzen mogelijk ook discussies over het al dan niet verschuldigd zijn van een persoonlijke onderhoudsbijdrage, zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echtscheidingsprocedure. Ook hierin begeleiden wij u volmondig.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Vereffening-verdeling na echtscheiding

echtscheiding

Eens de echtscheiding achter de rug is, moet worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Dit is een juridisch-technische en tegelijk complexe aangelegenheid.

In het bijzonder de tijdens het huwelijk ontstane vermogensverschuivingen en de daaraan gekoppelde vergoedingsrekeningen maken veelal het belangrijkste aspect van deze werkzaamheden uit. De keuze van het huwelijksstelsel waaronder u bent gehuwd, heeft eveneens een belangrijke weerslag. Er gelden andere regels voor gemeenschapsstelsels dan voor stelsels van scheiding van goederen.

Ook vennootschappen, handelszaken, groepsverzekeringen, levensverzekeringen, beroepsgoederen, en de verdeling daarvan, komen hier aan bod. Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met het huwelijkscontract dat partijen hebben afgesloten en met de daarin opgenomen bepalingen. Zeker bij stelsels van scheiding van goederen gelden afzonderlijke regels die hierin een belangrijke impact kunnen hebben.

De vereffening en verdeling kan minnelijk geschieden, maar doorgaans wordt in het echtscheidingsvonnis een notaris daartoe aangesteld. Onder leiding van de notaris wordt het te verdelen vermogen in kaart gebracht en gewaardeerd en worden de vergoedingsrekeningen opgemaakt, waarna de notaris een staat van vereffening en verdeling opmaakt.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Vereffening-verdeling na relatiebreuk

scheiding-vereffening-verdeling

Steeds vaker worden we geconfronteerd met vereffeningen van boedels na beëindiging van een (wettelijke of feitelijke) samenwoningsrelatie. Waar wettelijk samenwonenden nog kunnen terugvallen op een minimum aan rechtsregels, zijn feitelijk samenwonenden helemaal op zichzelf aangewezen. Het is een niet-geïnstitutionaliseerde samenlevingsvorm met alle vrijheid en risico’s van dien.

Bij het beëindigen van de relatie moet er evenwel ook tussen hen een vermogensrechtelijke afwikkeling plaatsvinden. Bij gebrek aan een wettelijke regeling daarover, zijn partijen aangewezen op het gemeen recht. Dat maakt dat er veel fragmentarische rechtspraak bestaat over allerlei beginselen en principes, die overigens sterk verschilt naargelang het rechtsgebied waaronder u ressorteert. Een grondige kennis van de actuele tendensen in rechtspraak en rechtsleer is dan ook een absolute must om cliënten optimaal te adviseren en te dienen.

Bright staat ongehuwde samenwoners bij die zich in geval van een relatiebreuk geconfronteerd zien met een vereffening-verdeling en met de juridische aspecten die daaruit voortvloeien: de zakenrechtelijke bescherming van eigendom, het formuleren van en het zich verzetten tegen schuldvorderingen, de vereffening van schulden, de afwikkeling van de huisvesting en de verdeling van de roerende en onroerende goederen.

Bent u feitelijk samenwonend, lees dan onze vijf tips bij feitelijk samenwonen.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Vereffening-verdeling na overlijden

overlijden-vereffening

Wordt u geconfronteerd met een erfenisbetwisting? Bent u benadeeld of zelfs onterfd? Heeft u het gevoel dat uw mede-erfgenamen het spel niet correct spelen en u trachten te benadelen? Is er geld weggemoffeld of via omwegen doorgesluisd? Hebben er transacties plaatsgevonden in verdachte periodes? Wordt u geconfronteerd met een lege nalatenschap hoewel de overledene steeds vermogend was? Of heeft u andere vragen of bezorgdheden rond het erfrecht? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Als de vereffening-verdeling na echtscheiding al een complexe materie is, dan is de afwikkeling van een nalatenschap dat zeker. Het erfrecht is doorspekt met allerlei technische regels over de reserve en het beschikbaar erfdeel, de fictieve massa, de aanrekening van giften, de erfrechtelijke verrekening via inbreng en inkorting, de verdeling van het nalatenschapsvermogen, de omzetting van het vruchtgebruik en niet in het minst de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot of langstlevende samenwonende partner. Een erfenisgeschil is doorgaans zwaar emotioneel geladen, maar vereist desalniettemin een professionele aanpak met de nodige aandacht voor de juridische en fiscale valkuilen.

Komt daarbij dat het erfrecht volledig is hervormd met ingang van 1 september 2018, met de mogelijkheid in het nieuwe erfrecht tot het sluiten van allerlei (punctuele en globale) erfovereenkomsten, die hun gevolgen hebben, maar dat ook het oude erfrecht nog steeds een belangrijke rol van betekenis kan spelen bij toekomstige overlijdens. Een doorgedreven en uiterst precieze kennis van het erfrecht is dan ook een must om het verschil te maken. Benieuwd naar wat het nieuwe erfrecht u te bieden heeft? Lees meer over het nieuwe erfrecht!

Wij bijten ons vast in uw dossier en beschermen en verdedigen uw rechten maximaal. We berekenen uiteraard uw erfaanspraken, maar nemen ook het voortouw bij het nemen van beschermende maatregelen (zoals de aanstelling van een sekwester of bewindvoerder, een verzegeling, het blokkeren van banktegoeden, enz.) en bij het opstarten en voeren van een algeheel vermogensonderzoek, in zowel binnen- als buitenland, om het vermogen van de overledene maximaal terug in kaart te brengen. Indien nodig, beroepen we ons op de erfrechtelijke heling en/of leggen we na de eedaflegging een strafklacht neer wegens meineed. Op die manier brachten we reeds heel wat dossiers tot een goed einde!

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Betwistingen van schenkingen en testamenten

Bright is uw vaste partner voor al uw vragen over schenkingen en testamenten, zo ook op vlak van geschillenbeslechting.

Wij begeleiden u bij betwistingen over schenkingen zoals in geval van onbekwaamheid van een van de contractpartijen, het niet-naleven van de vormvereisten van de schenking, het niet-naleven van de aan de schenking verbonden voorwaarden, lasten en modaliteiten, of in geval van ondankbaarheid. Ook voor de herroeping van schenkingen tussen echtgenoten kunt u bij ons terecht.

Ook in het kader van een vereffening-verdeling van een nalatenschap komen schenkingen uitgebreid aan bod, in het bijzonder voor de erfrechtelijke verrekening van inbreng en inkorting. Niet alleen de rechtstreekse schenkingen zijn daarbij van belang, maar alle handelingen die achterliggend een schenking (kunnen) inhouden, zoals een verkoop tegen te lage prijs, een verkoop zonder dat de prijs wordt betaald, een kwijtschelding van schuld, bankoverschrijvingencashafhalingen, begunstigingen via levensverzekering, enz. Enkel dienstengiften vallen in de regel (nog steeds) uit de boot.

Ook voor betwistingen van testamenten staan wij u met raad en daad bij, bijvoorbeeld indien het testament in eerder dubieuze omstandigheden is tot stand gekomen, zoals de oudere leeftijd van de testator of zijn gezondheidstoestand, of in geval van bedrog, bijvoorbeeld indien de begunstigde zich schuldig heeft gemaakt aan manipulatie, het creëren van waanbeelden, listen, misleidende of leugenachtige gedragingen of beweringen of kunstmatig gecreëerde omstandigheden, waarbij hij de vrije wil van de testator aantast of verzwakt en de testator overtuigt om in zijn voordeel te legateren (erfenisbejaging of captatie en suggestie), of nog in geval van schriftvervalsing.

Ook het niet naleven van de vormvereisten van testamenten kan tot heikele betwistingen aanleiding geven.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Contacteer mr. Steven Seyns of mr. Elke Croppen: onze specialisten in familie-, familiaal vermogensrecht en erfrecht

Heeft u vragen over een echtscheiding, de vereffening-verdeling na een echtscheiding, de gevolgen na het beëindigen van een relatie, een erfenisbetwisting of een ander geschil naar aanleiding van een overlijden (zoals een onterving, een betwisting van een schenking of testament)? Neem dan hieronder snel contact op: