Oprichting

Oprichting

Bright begeleidt u bij de keuze tussen een eenmanszaak of de oprichting van een vennootschap. Wij staan u bij in de keuze van de vorm en de aandeelhoudersstructuur, bij de eigenlijke organisatie van de oprichting, bij de redactie van de statuten en bij het maken van afspraken tussen de verschillende aandeelhouders, tussen aandeelhouders en bestuurders, enz. Ook in geval van geschillen, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, zorgen wij voor de nodige juridische ondersteuning.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Organisatie van de oprichting

Alles begint met de keuze voor een bepaalde vennootschapsvorm en vervolgens de eigenlijke organisatie van de oprichting. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Vereniging per 1 mei 2019 is dit een materie die grondig is hertekend. Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen (voor vrije beroepen zoals geneesheren, advocaten, edm.) en handelsvennootschappen is afgeschaft, het aantal erkende vennootschapsvormen is herleid tot in hoofdzaak vijf vormen (NV, BV, CV, Comm. V. en VOF), het minimumkapitaal van € 18.600,00 voor een BV of CV geldt niet meer, de balans- en liquiditeitstest is ingevoerd om de dividendpolitiek te sturen, edm.

Hulp nodig bij de redactie van uw oprichtingsakte of statuten?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Redactie oprichtingsakte en statuten

familie-bedrijf-overdracht

Een vennootschap moet steeds schriftelijk worden opgericht; naargelang de vennootschapsvorm waarvoor wordt gekozen onderhands dan wel authentiek (notarieel). De oprichtingsakte omschrijft alle gegevens die de vennootschap een eigen (rechts)persoonlijkheid geven en die ze voor derden identificeerbaar maakt: naam en rechtsvorm van de vennootschap, adres van de maatschappelijke zetel, vaststelling van het kapitaal, identificatie van de oprichters en in welke verhouding zij hebben opgericht, edm. Die zaken worden ook gepubliceerd.

De statuten zelf worden in principe niet gepubliceerd en betreffen meer de interne verhoudingen tussen de verschillende oprichters/aandeelhouders. De statuten omschrijven in detail het statuut van de aandelen (vb. met of zonder stemrecht) en regelen de verhandelbaarheid en overdraagbaarheid ervan. Ook de bevoegdheden van de oprichters en de organisatie van de vertegenwoordiging van de vennootschap worden in principe in de statuten geregeld, evenzeer als praktische afspraken over het (dagelijks) bestuur en de algemene vergadering: datum van de jaarvergadering, bevoegdheden, stemming, notulering, edm.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Redactie aandeelhoudersovereenkomsten

Heeft de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan is het aangewezen om tussen die verschillende aandeelhouders bepaalde afspraken te maken. Juridisch is het geen verplichting. Het is ook geen document dat notarieel moet worden verleden of dat gepubliceerd moet worden. Zolang alles goed verloopt zal u dit in principe trouwens ook niet nodig hebben. Maar loopt er iets verkeerd, komt het tot een patstelling tussen twee aandeelhouders die elk de helft van de aandelen (en stemrechten) hebben, komt een aandeelhouder te overlijden of is er één die zijn participatie wil verkopen, dan kan een aandeelhoudersovereenkomst een nuttige leidraad zijn.

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet anders dan een overeenkomst tussen de aandeelhouders waarin zaken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van aandelen, over volgrechten en -plichten, over de positie van minderheids- en meerderheidsaandeelhouders, over de uitkomst in geval van overlijden van een aandeelhouder en bijgevolg de principiële vererving van aandelen, edm. Ook aan te raden is een geschillenregeling: welk traject zal worden gevolgd wanneer zich op het niveau van het bestuur of de algemene vergadering een conflict voordoet die de werking van de vennootschap in het gedrang dreigt te brengen?

Heeft uw vennootschap nog geen aandeelhoudersovereenkomst? Wilt u de pro’s en contra’s wat nader bekijken? Wilt u dergelijke overeenkomst opstellen? Contacteer ons.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Begeleiding bij conflicten en geschillen

Bright staat voor een proactieve aanpak. Waar we kunnen proberen we conflicten en zeker procedures maximaal te vermijden: goeie afspraken en contracten, bemiddelingsopties in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten. Alles er op afgestemd om als er een conflict dreigt te ontstaan, binnen het contractuele kader reeds een uitkomst te kunnen afleiden.

Vindt een bepaald conflict toch geen uitkomst in een afspraak die is gemaakt, of ontaardt het alsnog in een werkelijk geschil, desgevallend zelfs een procedure, dan kunt u uiteraard nog steeds op ons rekenen. Net daar maken we het verschil met een juridisch consultant; wij zijn en blijven advocaten. Slagen wij er niet in conflicten te vermijden, dan kunnen wij u met de kennis die we dan al hebben, verder bijstaan, begeleiden en in rechte vertegenwoordigen.

Ziet u zich geconfronteerd met een vennootschapsrechtelijk geschil of een geschil tussen aandeelhouders, of dreigt er dergelijk conflict: neem contact met ons op, en we kijken samen wat de mogelijkheden zijn en hoe we u zo concreet mogelijk kunnen bijstaan.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

.
.

Contacteer mr. Dirk Clarysse of mr. Charlotte Romaen: onze specialisten in ondernemingsrecht

Heeft u vragen over oprichting van uw bedrijf, …? Neem dan hieronder snel contact op: