Overdracht

Overdracht

Een kernactiviteit van het kantoor heeft betrekking op de overdracht of overname van ondernemingen via aandelen (share deal) of van bepaalde activa van ondernemingen (asset deal). Wij staan ondernemers bij vanaf de voorafgaande doorlichting (due diligence) tot en met de redactie van de contracten en waarborgen en garanties in hoofde van de verkoper. Waar nodig of nuttig laten we ons bijstaan door specialisten (vb. inzake de waardering van bepaalde zaken of de doorlichting van bepaalde boekhoudkundige verwerkingen of fiscale constructies, inzake specifiek verzekeringstechnische vragen, edm.).

Waar het familiale ondernemingen betreft, en een overdracht binnen de familie, zijn er bijkomstig vaak nog andere vraagstukken te bekijken. Op dat vlak is het uitwerken van het meest gepaste scenario veelal een samenwerking met de specialisten in onze tweede pijler Private vermogens.

 

Download onze whitepaper: “Overdracht in niet familiale sfeer”

Plant u om uw bedrijf over te dragen? In deze uitgebreide whitepaper van 25 pagina’s behandelen wij enkele veelgestelde vragen (Wat gebeurt er met schulden bij een overname? Moet het personeel ook overgenomen worden? Hoe gebeurt een grondige due diligence? Is er sprake van een asset deal of van een share deal?…) en geven u meer informatie.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Kiezen tussen een share deal en een asset deal

Alvorens een overnametraject juist te kunnen voorbereiden, om het vervolgens ook contractueel in de meest aangewezen vorm te kunnen gieten, is het van belang te weten wat precies het voorwerp van de geplande overname zal zijn.

Beperkt zich dat tot enkel de handelsactiviteiten van een onderneming, en de actiefbestanddelen die nodig zijn om de continuïteit daarvan te verzekeren, dan spreken we van een “transactie van actief” of asset deal en dan is het te onderzoeken en contractueel te organiseren voorwerp vrij afgelijnd. Zijn het evenwel de aandelen zelf die het voorwerp van de transactie worden, een “share deal” dus, dan moet dat onderzoek veel verder gaan en dan zullen ook de contractuele verklaringen en waarborgen in principe veel uitgebreider zijn. In dat geval neemt een overnemer immers de onderneming in zijn geheel over, met alle rechten en plichten die gekend zijn, maar ook met alles wat niet of nog niet gekend is, mogelijk zelfs ook nog niet voor de overdrager.

Beide types van deal hebben voor- en nadelen en de keuze voor het ene of het andere is veelal afhankelijk van niet alleen juridische overwegingen, maar ook financiële en fiscale overwegingen, of soms zelfs louter bepaalde feitelijkheden. In beide situaties zijn er ook bijzondere regels waar men desgevallend rekening mee zal moeten houden, vb. de toepassing van CAO 32bis bij de overname of overdracht van een handelsfonds, bepaalde intuitu personae contracten, edm.

Voor meer informatie daarover, download onze whitepaper (onderaan de pagina) of contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Bijstand in de voorafgaande fase

Zeker wanneer de transactie een overname van aandelen wordt, is de voorafgaande fase van uitermate groot belang. Men neemt dan immers niet enkel een aantal welomschreven (actief) bestanddelen over, maar de onderneming in zijn geheel, met alle gekende rechten en plichten maar ook met alle eventuele nog niet gekende zaken, latente risico’s, dreigende aansprakelijkheden, edm. Goed begonnen is half gewonnen en dat is bij een overname van aandelen des te meer het geval! Beste kandidaat-overnemer, contacteer ons reeds in die fase; een proactieve aanpak kan u misschien voor veel ellende en nodeloze kosten hoeden!

Vaak willen de potentiële contractpartijen in die fase ook al bepaalde zekerheden creëren. De kandidaat-overnemer, dat de kosten die hij voor een vooronderzoek maakt niet zomaar verloren zijn of dat hij met andere woorden voor een bepaalde redelijke termijn een optie of exclusiviteit verkrijgt; de kandidaat-overdrager, dat de mogelijke overnemer, die vaak een sectorgenoot of concurrent is, niet zomaar de informatie die hij verwerft zelf kan gaan gebruiken. Om aan die wederzijdse verwachtingen tegemoet te komen, kunnen voorovereenkomsten zoals een non-disclosure agreement, een letter of intent of een Memorandum of understandig handige tools zijn.

Het team van Bright kan u bovendien praktisch bijstaan bij zowel het uitvoeren als het (mee) organiseren van de due diligence, en bij het opstellen van de nodige voorovereenkomsten. Download onze whitepaper (onderaan de pagina) of maak vrijblijvend een afspraak met ons.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Redactie van de eigenlijke overeenkomsten

familie-bedrijf-overdracht

Het sluitstuk van een transactie van actief zowel als van aandelen ligt uiteraard in de contractuele verankering van gemaakte afspraken in een uitgeschreven overeenkomst. Strikt gezien kan dat zeer kort zijn. Van zodra uit de overeenkomst blijkt wat het voorwerp er van is, en welke de prijs is waartegen dit voorwerp van eigenaar verandert, voldoet ze aan de wettelijke vereisten die ter zake gelden. Maar of het aangewezen is de overeenkomst effectief tot dat te beperken, is een andere vraag. Veelal zal ons antwoord negatief zijn.

Tenzij het een bestaande aandeelhouder is die een bijkomende participatie verwerft, of in situaties zoals een management buy out, zal een overeenkomst over enkel voorwerp en prijs vaak niet afdoende zijn om de overnemer voldoende garanties te bieden voor de toekomst. Zeker in het geval van een aandelentransactie, waarvan het voorwerp uiteraard veel verregaander is dan de overname van enkele welomschreven en wel afgelijnde bestanddelen, waar er dus veel meer onbekenden zijn, minstens kunnen zijn, is het aangewezen om de overeenkomst aanvullend te voorzien van bepaalde verklaringen en waarborgen (representations and warranties), eventueel bepaalde opschortende voorwaarden, van waarborgen om maximaal de continuïteit van de zaken te verzekeren: incentives voor de overdrager om verder de onderneming te promoten en te ondersteunen, eventueel een gedeelte van de prijs die target afhankelijk wordt, clausules die moeten verhinderen dat die overdrager in de toekomst concurrerend actief kan zijn, rechtsreeks zowel als onrechtstreeks, edm.

Zorg er voor, zeker in die fase, dat de juiste consultant u bijstaat en dat de juiste bepalingen in uw overeenkomst zijn voorzien. Voor nog meer nuttige tips & tricks, download onze whitepaper (onderaan de pagina) of contacteer ons voor een nadere kennismaking.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Bijstand omtrent de post-contractuele fase

Vaak stoppen de contacten tussen overdrager en overnemer niet bij het ondertekenen van de overnameovereenkomst. Vaak is het zelfs niet eens aangewezen dat de relatie dan reeds stopt. Voor een overnemer kan het net van belang zijn dat hij of zij minstens nog een tijd lang op het positivisme en de steun van de overdrager kan rekenen. Zeker in ondernemingen waar de aandeelhouder-overdrager nog de meeste van de contacten had met cliënteel en/of leveranciers of andere medecontractanten is dat het geval.

Ook in functie daarvan kunnen bepaalde afspraken contractueel worden verankerd. Dat kan gaan van een earn-out regeling, een niet-afwervings- en een niet-concurrentiebeding in de eigenlijke overnameovereenkomst, tot overeenkomsten in functie van een verdere dienstverlening voor de toekomst (vb. als consultant of als manager). Ook bij het uitwerken van dergelijke structuren en overeenkomsten kan het team van Bright u met raad en daad bij staan.

Bright staat u bij in het uitwerken en uitschrijven van afspraken over target gebonden overnameprijzen evenzeer als over niet-concurrentie en niet-afwerving. Wij redigeren ook management- en consultancyovereenkomsten of dienstenovereenkomsten in het algemeen.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

.
.

Contacteer mr. Dirk Clarysse of mr. Charlotte Romaen: onze specialisten in ondernemingsrecht

Heeft u vragen over de overdracht van uw bedrijf, …? Neem dan hieronder snel contact op: