Successieplanning

Successieplanning

Bright beantwoordt al uw vragen over de structurering en overdracht van uw privaat vermogen. Wij adviseren u over de juridische implicaties van een huwelijk, een echtscheiding of relatiebreuk, een overlijden of andere belangrijke levenswending en staan u bij met raad en daad in al uw vragen over successieplanning, huwelijks- en samenlevingscontracten, schenkingen en testamenten, familiale schikkingen, enz.

Naast fiscale optimalisatie gaat vermogensplanning in de eerste plaats om gemoedsrust: zorgen dat alles geregeld is, voor mocht het noodlot toeslaan. Voor ieder van ons doet zich dat op een ander niveau voor. Wij luisteren naar uw bekommernissen en zetten samen met u de krijtlijnen uit voor een stevige familiaal vermogensrechtelijke structuur: eenvoudig waar het kan, allesomvattend waar het moet.

 

Waar kan Bright u mee helpen?

 

Samenlevings- en huwelijkscontracten en de werking van de relatievorm in het algemeen

Samenleven of huwen is iets mooi. Dat is zeker. Toch dwingt de realiteit ons ook stil te staan bij het feit dat het kan mislopen. Een relatiebreuk of echtscheiding is nooit uit te sluiten. Véél te weinig nog staan partners stil bij de gevolgen die (de werking van) hun relatievorm heeft in geval van zo’n breuk. Toch verdient net dit aspect de allerhoogste prioriteit.

Tijdens hun samenleven investeren partners in elkaar en elkaars vermogen, worden de gelden vermengd, ligt het verdienmodel anders, blijft één van de partners meer thuis terwijl de andere meer gaat werken, enz. Dat alles zorgt voor wrevel eens het fout loopt en is op dat moment de kiem voor ellenlange discussies. Dan lopen de emoties hoog op en zijn partijen moeilijker vatbaar om zaken rationeel te benaderen.

Bright wil op voorhand de lont uit het kruitvat halen. Dat kan door reeds tijdens het samenleven goede afspraken met elkaar te maken. Op die manier herleidt u latere discussies tot een minimum. Wij zorgen ervoor dat alles correct op papier staat en duidelijk is wat de vermogensrechtelijke gevolgen zijn mocht het tot een breuk komen. Dat geldt ongeacht uw relatievorm. In elke situatie kunnen er immers betwistingen ontstaan.

Ook voor het geval één van de partners komt te overlijden kunnen (in een samenlevings- en huwelijkscontract) de nodige afspraken worden gemaakt en kunnen de gewenste beschermingen wederzijds worden voorzien.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Erfopvolging

Bright begeleidt en geeft op maat gericht advies over uw erfopvolging. Los van het fiscale aspect van elke planning (zie fiscaal advies) rijst in het bijzonder de vraag of u van dat wettelijk erfrecht (het erfrecht zoals de wetgever dit heeft voorzien) wenst af te wijken.

Deze vraag behelst drie subvragen:

  • Wie wenst u dat uw erfgenamen zijn?
  • Hoeveel wenst u dat elk van uw erfgenamen procentueel erft?
  • Wat wilt u aan wie concreet toebedelen?

Wie? Wie mag erven en wie niet? Voorziet u niets, dan komt uw vermogen toe aan diegene die de wetgever daartoe aanduidt. Er gelden bijzondere regels voor de langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk samenwonende partner. Een feitelijk samenwonende partner erft niet. Vrienden en kennissen evenmin. Wilt u hiervan afwijken, dan vereist dat van u een actief optreden.

Hoeveel? Erfgenamen die tot de nalatenschap komen, erven in de regel elk een gelijk deel. Ook hiervan kunt u afwijken. Ieder heeft een beschikbaar erfdeel waar hij of zij vrij mag over beschikken, ten voordele van wie hij of zij maar wil. Op die manier kunt u aan één van uw erfgenamen meer geven dan dat u aan een ander geeft. Hierbij zal wel steeds rekening moeten worden gehouden met de rechten van de reservataire erfgenamen.

Wat? Wie krijgt bij de uiteindelijke verdeling wat? De nalatenschap wordt verdeeld in natura, waarbij er kavels worden gevormd van gelijke aard, hoedanigheid en deugdelijkheid. Goederen die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld, worden (openbaar) verkocht. Dit kan nefaste gevolgen hebben. U kunt hiervan afwijken door zelf te bepalen wie welke goederen wordt toegewezen.

Op die manier kunt u inspelen op uw concrete situatie en ervoor zorgen dat uw vermogen toekomt aan wie u dat wil. U kunt zo aandacht hebben voor: de bescherming van eigen kinderen (al dan niet uit een vorige relatie), de onterving van erfgenamen, de bescherming van een (eerste of tweede) partner, de bescherming van een zorgenkind, de bescherming van welbepaalde erfgenamen, de toewijzing van het familiebedrijf aan de gewenste opvolger, enz.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Schenkingen en testamenten

familie-bedrijf-overdracht

Successieplanning gaat vaak samen met de overdracht van (een deel van) het vermogen tijdens het leven. Het overdragen van vermogen tijdens het leven wordt fiscaal voordeliger belast dan de overgang van het vermogen bij overlijden.

Indien een overdracht bij leven (nog) niet aan de orde is, kan ook een slim testament de belastingdruk onder controle houden. Een testament is ook voor heel wat andere zaken van belang (bijv. om het nalatenschapsvermogen concreet onder de erfgenamen toe te wijzen).

Bright begeleidt u bij het doen van schenkingen en het opmaken van testamenten. Wij zorgen voor de redactie van de documenten en maken dat alles juridisch correct is geregeld, zodat er later geen of nog zo weinig mogelijk betwistingen kunnen rijzen.

Wij zorgen er uiteraard ook voor dat de overdracht zo fiscaal vriendelijk mogelijk wordt gerealiseerd, desgevallend over meerdere generaties heen.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Overdracht vermogen met controle- en inkomstenbehoud

Vaak willen vermogende particulieren hun vermogen wel reeds overdragen om aan fiscale optimalisatie te doen, al evenzeer willen zij dat eigenlijk niet en willen zij niet de controle over en/of de inkomsten uit hun vermogen loslaten. Hierin vindt u de paradox van de schenking.

Daar komt nog bij dat zij vaak ook bezorgd zijn over hoe hun kinderen zullen omgaan met de omstandigheid dat zij plots over een belangrijk vermogen zullen beschikken (zeker indien zij nog jong zijn) of over het feit dat het vermogen niet binnen de familie zou blijven.

Wij begeleiden u daarom bij de voorwaarden, lasten en modaliteiten die u aan de overdracht van uw vermogen kunt koppelen. Wij bekijken welke mate van controle en inkomsten u zich op het geschonken vermogen wenst voor te behouden en hoe zich dat in uw concrete situatie het beste vertaalt.

Evenzeer kan het opzetten van een controlestructuur voor u de meest aangewezen oplossing zijn. De meest gekende daarvan zijn de maatschap en de stichting-administratiekantoor. Wij adviseren u over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Familiale schikkingen en familiale bedrijfsopvolging

Heeft u reeds een vermogensoverdracht gedaan maar is deze mogelijk juridisch niet helemaal correct tot stand gekomen? Kunnen er vroeg of laat om welke reden en met betrekking tot welk deel van uw vermogen ook betwistingen ontstaan?

Neem dan geen risico’s en wees proactief. Vaak is het nog niet te laat om zaken te “regulariseren” om zo latere discussies met zekerheid uit te sluiten of tot een minimum te herleiden.

Wij begeleiden u bij de totstandkoming en redactie van familiale schikkingen en trachten zo toekomstige betwistingen in de kiem te smoren. Ook indien er reeds een betwisting is ontstaan, kunt u bij ons terecht om hierin te bemiddelen en u te begeleiden bij een oplossing van het conflict.

Wat specifiek de familiale bedrijfsopvolging betreft, verwijzen wij graag naar onze expertiseblok Familiebedrijf.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Zorgvolmachten

Bright begeleidt u bij het opstellen van een zorgvolmacht. Met een zorgvolmacht anticipeert u op uw latere wilsonbekwaamheid, niet alleen door ouderdom (dementie) maar evengoed in een vroeger (niet te voorzien) stadium, zoals een hersenfalen of comateuze toestand.

Met een zorgvolmacht geeft u volmacht aan een of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) om, indien u zelf niet meer in staat bent om zelf en zelfstandig uw vermogen te beheren, dat in uw naam en voor uw rekening te doen. U heeft daarbij alle vrijheid om te bepalen wie u wanneer voor welke handeling mag vertegenwoordigen.

Met een zorgvolmacht vermijdt u dat het beheer over uw vermogen in voorkomend geval wordt geblokkeerd en een (voortdurende) tussenkomst van de rechter is vereist, of dat een derde bewindvoerder over uw vermogen wordt aangesteld. Niet alleen het beheer over uw vermogen kunt u zo veilig stellen, ook kunt u bepalen wie over uw vermogen mag beschikken, of er schenkingen mogen plaatsvinden, enz.

Ook met betrekking tot uw persoon kunt u in de zorgvolmacht de nodige beschermingsmechanismen inbouwen, zoals m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, patiëntenrechten, het verblijf in een verzorgingsinstelling, het nemen van beslissingen over het levenseinde, enz.

Ook met het oog op successieplanning wordt best proactief een regeling uitgewerkt en wacht u niet tot het te laat is. Het noodlot kan immers iedere dag toeslaan. Tot slot kan ook voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een zorgvolmacht haar nut bewijzen. Lees hierover meer in Familiebedrijf.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Onroerend goed planning en levensverzekeringscontracten

Wij begeleiden u bij de overdracht van uw onroerend goed patrimonium en bij de planning van uw levensverzekeringscontracten.

Voor de overdracht van uw onroerend vermogen is het belangrijk dat u tijdig hieraan denkt, nu de schenking hiervan wordt belast aan progressieve tarieven in de schenkbelasting en er tussen de schenkingen door telkens een periode van drie jaar moet worden gerespecteerd. In functie van de omvang van uw onroerend vermogen kan de planning van uw onroerend goed portefeuille dus een meerjarenplan vereisen.

De planning van levensverzekeringscontracten is een juridisch-technische materie waar de wetgeving en de standpunten eveneens wel eens durven wijzigen. Het is belangrijk hier ook de nodige aandacht voor te hebben en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Laat u daarom bijstaan door specialisten in hun vak.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Planning bij hersamengestelde gezinnen

Hersamengestelde gezinnen zijn meer dan ooit ingebakken in onze samenleving en cultuur. Zeker indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn, vereist dit een bijzondere aanpak, zowel in geval van relatiebreuk of echtscheiding als in geval van een overlijden.

Bright begeleidt hersamengestelde gezinnen zowel op het vlak van bescherming van de langstlevende partner als op het vlak van bescherming van de niet-gemeenschappelijke kinderen.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Planning met zorgenkinderen

Heeft u een zorgenkind, dan is het veelal uw primaire wens dat, indien u er niet meer bent, uw kind de beste zorgen toegediend krijgt en daarvoor de nodige middelen worden vrijgemaakt.

Naast het feit dat uw kind mogelijk zijn vermogen niet zelf kan beheren, komt er vaak ook bij dat hij niet over zijn vermogen vrij kan beschikken. Dat kan bij een later overlijden ook fiscaal nadelig zijn, hetgeen eveneens bijzondere aandacht vergt. Ook moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een en ander op het vlak van tegemoetkomingen die van overheidswege worden toegekend.

Bright adviseert en begeleidt u omtrent deze verschillende aspecten die bij een planning met een zorgenkind aan bod komen.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Fiscale optimalisatie

Voor de fiscale planning, verwijzen wij naar onze expertise Fiscaal advies.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

.
.

Contacteer mr. Steven Seyns of mr. Elke Croppen: onze specialisten in successieplanning.

Heeft u vragen over een van de bovenstaande onderwerpen, neem dan hieronder snel contact op: