Stopzetting

Stopzetting

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

ontbinding vennootschap

Via een overdracht in een familiale context of aan derden, kennen ondernemingen veelal een lang bestaan. Evenwel kunnen er ook redenen zijn om aan een onderneming of vennootschap een einde te stellen. Een managementvennootschap waar er geen operationele activiteiten meer in zitten, een vastgoed- of patrimoniumvennootschap wiens patrimonium verkocht is of een commerciële vennootschap wiens handelsfonds is overgedragen of die zonder een overnemer te hebben, de activiteiten stop zet.

De vennootschap wordt dan ontbonden en vereffend. Het actief wordt maximaal verzilverd en het passief wordt aangezuiverd, om zo tot de eigenlijke vereffening van de vennootschap te komen. In sommige gevallen kan dat zeer snel gaan, zelfs in één akte. Bright kan u in de organisatie daarvan begeleiden.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Faillissement van vennootschappen

faillissementen

De stopzetting kan ook noodgedwongen zijn. Wanneer een vennootschap niet meer in staat is haar schulden te betalen, en zij ook geen kredietwaardigheid meer geniet bij financiële instellingen, dan is zij in staat van faillissement. Op dat ogenblik kunnen de aandeelhouders beslissen om zelf de boeken neer te leggen en dus aangifte van faillissement te doen; ofwel kunnen ze door een schuldeiser in faillissement gedagvaard worden, soms vooral om druk uit te oefenen.

Het ambtshalve faillissement, waarbij de ondernemingsrechtbank zonder instructie van derden tot een faillissement kon beslissen is sinds 2009 afgeschaft, maar de voorzitter van die rechtbank over vennootschappen die hem in faling lijken te zijn, wel nog steeds een voorlopig bewindvoerder aanstellen om dat vooreerst verder te onderzoeken, en desgevallend in tweede instantie alsnog een dagvaarding in faillissement uit te brengen. Een procedure die volledig ambtshalve verloopt en waar u dus zelf pas op de hoogte wordt gesteld eens de bewindvoerder is aangesteld.

Bright neemt zelf geen mandaten als curator op, maar kan u wel bijstaan in de verdediging of het verzet tegen bijvoorbeeld de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, in uw contacten met curator en rechtbank, bij het behartigen van uw persoonlijke belangen in het kader van een faillissement. Dat kan gaan van persoonlijke borgstellingen of eigen tegoeden die u eventueel nog op de failliete vennootschap heeft (vb. rekeningen-courant).

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Gerechtelijke reorganisatie (WCO)

Ondernemers die tijdig de moeilijkheden in hun onderneming onderkennen en die de dreiging van een faillissement onder ogen durven zien, kunnen mogelijks nog vermijden dat het zover komt. In het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) bestaat de mogelijkheid om voor een bepaalde periode bescherming te bekomen tegen zijn schuldeisers, en opschorting te krijgen van betaling van oude schulden.

Bright kan u bijstaan in het aanvragen van die bescherming en in het uitwerken van uw herstelplan. Neem desgevallend vrijblijvend met ons contact op.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

.
.

Contacteer mr. Dirk Clarysse of mr. Charlotte Romaen: onze specialisten in ondernemingsrecht

Heeft u vragen over de stopzetting van uw bedrijf, …? Neem dan hieronder snel contact op: