Werking

Download PDF

Werking

Ondernemen is handel drijven, en handel drijven betekent regels volgen. Zeker in een BtoC context is dat het geval, enerzijds ter bescherming de consument, anderzijds als garantie voor een eerlijke handel. Bright maakt u wegwijs in de regels die gelden op zowel nationaal als internationaal vlak; regels in verband met informatieverstrekking, prijszetting, etikettering. Ook voor advies over productgarantie en productaansprakelijkheid, of geschillenbeslechting in die context, kunt u bij Bright terecht.

Ondernemen is ook contracteren, heel veel contracteren zelfs; intern met uw directie of management, met uw verkoopteam, met de arbeiders in de fabriek, maar ook extern met klanten, met leveranciers, met adviseurs, enz. Bright is uw partner voor wat betreft de redactie van handelscontracten of bij geschillen omtrent de inhoud of uitvoering ervan. Distributie, agentuur en franchising, contract- en factuurvoorwaarden, afname- en leveringsovereenkomsten, consultancy- en managementcontracten, confidentialiteits- en niet-concurrentieclausules, afspraken rond exclusiviteit, enz. Wij begeleiden u vanuit de ruime ervaring die we op dat vlak hebben.

Besteed ook voldoende aandacht aan wat u als onderneming typeert en van anderen onderscheidt: uw (merk)naam en logo; bepaalde producteigenschappen of procedés die maken dat u de concurrentie een stap voor blijft, een heel eigen knowhow, enz. Samen met u zorgt Bright ervoor dat u die troeven blijft behouden. Wij adviseren u over de maatregelen die u kan treffen ter bescherming van uw intellectuele eigendom en staan u bij in het formaliseren daarvan (merk- en domeinnaamregistraties, octrooien, bescherming van tekeningen en modellen, of software, edm.) of bij geschillen die deze bescherming afdwingen. Ook voor de overdracht van octrooien, licentieovereenkomsten, geschillenbeslechting bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, procedures beschrijvend beslag inzake namaak, enz.

De dagelijkse werking van ondernemingen betekent verder oog hebben voor de vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid, de organisatie van (bijzondere) algemene vergaderingen, de rechten en plichten van aandeelhouders, enz. Ook procedures tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder, vaak het ultieme middel om een patstelling te doorbreken, behoren tot ons actieterrein.

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ondernemingen kunnen het op bepaalde momenten in hun bestaan moeilijk krijgen en ook dan bent u bij Bright aan het juiste adres. Bent u schuldeiser of schuldenaar, in beide gevallen kunnen wij u met raad en daad bijstaan om in dergelijke penibele situatie uw belangen te behartigen. Onze praktijkervaring met procedures van gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) delen we graag met u.