Privacy notice van Bright Advocaten

Bright Advocaten hecht veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van de persoonsgegevens, waarover we beschikken.

In deze privacyverklaring wenst Bright Advocaten duidelijk te informeren welke gegevens het bedrijf verzamelt en hoe het bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Bright Advocaten wenst uw privacy te waarborgen en gaat daarom voorzichtig om met uw persoonsgegevens.

Bright Advocaten houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gekend als GDPR.

Concreet betekent dit:

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die we minimaal nodig achten voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Voor het uitvoeren van de juridische dienstverlening vormt de contractuele overeenkomst de basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij direct marketing vragen we om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U heeft rechten. Zo heeft u recht op inzage, verbetering, bezwaar of verwijderd te worden. Hiervoor kan u ons contacteren op privacy@bright.legal.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft
hierover dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bright Advocaten
Kwadestraat 157 / 20
8800 Roeselare
privacy@bright.legal

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bright Advocaten verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Geïnteresseerden

 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen, mits uw toestemming;

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Klanten

 • In het kader van onze dienstverlening en voor het verdedigen van uw belangen;

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Financiële gegevens, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, beroep en betrekking.

Werknemers

 • In het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie;

Voor de bovenstaande doeleinden verwerken we volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Samenstelling van het gezin, beroep en betrekking.

Gezien de specifieke aard van deze persoonsgegevens, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Bezoekers van onze website

 • Bijhouden van IP adressen van de bezoekers gedurende 14 dagen. Het IP-adres is een uniek nummer, dat wordt toegekend aan uw computer, van zodra deze verbinding maakt met het internet en bestaat sets van getallen. Het bijhouden van IP-adressen is in ons belang, daar we op die manier de beveiliging kunnen monitoren. We gebruiken deze IP-adressen niet om u te identificeren. Het doel is beperkt tot de beveiliging en monotoring van onze website.
 • Cookies. Meer informatie op onze pagina over ons cookiebeleid.
 • Online formulieren voor informatie, afspraken en contact. Deze informatie wordt verwijderd na 6 maanden.

Kandidaat-medewerkers

 • De sollicitatiegegevens van kandidaat-medewerkers worden niet langer dan 4 weken na het invullen van de vacature bijgehouden, tenzij u ons de toestemming geeft deze langer te bewaren.

De verzamelde gegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden, waarvoor we de gegevens hebben verzocht.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

De persoonsgegevens, die u aan ons geeft, kunnen wij ook aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de vermelde doeleinden.

Zo maakt Bright Advocaten gebruikt van de diensten van derden voor:

 • De hosting van onze websites. Dit houdt in dat de data van onze websites opgeslagen zijn bij een derde.
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie via online en offline media.

Met deze derde partijen sluiten we een “verwerkersovereenkomst” af waarin we de nodige afspraken vastleggen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bright Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor u deze heeft verstrekt of zoals wettelijk bepaald.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Bright Advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Bright Advocaten hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn informaticasystemen;
 • Bright Advocaten bewaart persoonsgegevens op offline dragers zoals papier in een beveiligde omgeving met beperkte toegang;
 • Bright Advocaten maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij problemen.
 • De medewerkers van Bright Advocaten zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en besteden er de nodige aandacht aan.
 • Bright Advocaten test en evalueert regelmatig de genomen
  beschermingsmaatregelen.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven, die Bright Advocaten van u ontvangen heeft.

Contact opnemen kan via:

Bright Advocaten
Kwadestraat 157 / 20
8800 Roeselare
privacy@bright.legal

Om misbruik te voorkomen kunnen we u verzoeken om een copie van uw identiteitskaart mee te sturen. Uw pasfoto op de identiteitskaart kan u onzichtbaar maken. Deze copie dient enkel om zeker te zijn, dat u wel degelijk de aanvragen bent van een verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Klachten

Heeft u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright Advocaten , dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via privacy@bright.legal.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. In België is dit de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl

Bright Advocaten heeft deze privacyverklaring opgesteld op 19/06/2018.