Privacy- en cookieverklaring

Hieronder treft u de Privacyverklaring aan van Bright Advocaten. Indien u hieromtrent nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen met info@bright.legal.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies op deze website, zie onze Cookieverklaring.

Met betrekking tot het gebruik van deze website verwijzen wij u verder ook vraag door naar onze pagina Juridische vermeldingen. Verder kan u ook onze algemene voorwaarden raadplegen, die van toepassing zijn op al onze dienstverlening.

1. Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3. 

Website: de website gehost onder www.bright.legal.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18/03/1993 en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen

2. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacy- en cookieverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker de inhoud van de Privacy- en cookieverklaring heeft aanvaard.

Deze Privacy- en cookieverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacy- en cookieverklaring bij elk bezoek te consulteren.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website is eigendom van en wordt beheerd door de BV ovv CVBA Bright Advocaten, met zetel aan de Kwadestraat 157/20 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0823.506.145. U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (+32 51 20 28 76) en e-mail info@bright.legal. In uitvoering van de Privacywet dient BV ovv CVBA Bright Advocaten als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ worden beschouwd.

4. Verwerkte gegevens

4.1. Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2. Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het plaatsen van reacties op blogberichten en het inschrijven op nieuwsbrieven en semenaries, worden de door de Gebruiker tijdens de registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functies op de Website:

 • de naam en voornaam;
 • zijn adres;
 • zijn emailadres;
 • telefoongegevens (vast dan wel mobiel).

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

4.3. Cookies

Zowel bij een niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’.

Meer informatie over cookies, en een mogelijkhei om te ‘opt-outen’ treft u aan op de pagina Cookieverklaring.

5. Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt, afhankelijk van het al dan niet Interactief gebruik dat door de Gebruiker wordt gemaakt, de via deze Website ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • communicatie met de Gebruiker;
 • het beheer van het profiel van de Gebruiker;
 • het verwerken van reacties en contactnames;
 • het verwerken van inschrijvingen voor evenementen;
 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);
 • het bijhouden en aanmaken van geanonimiseerde statistische gegevens inzake het gebruik van en bezoek aan onze website
 • communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief).

6. Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Gebruiker zelf;
 • de Verantwoordelijke.

7. Recht van toegang, verbetering en verzet

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Verantwoordelijke, hetzij per post, fax of e-mail. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

© 2012, BV ovv CVBA Bright Advocaten (www.bright.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.