Actualia vermogensrecht en fiscaliteit

Actualia vermogensrecht en fiscaliteit

* Het omgekeerd duolegaat wordt (eindelijk) door VLABEL aanvaard. Het duolegaat is een fiscaal interessante vorm van planning voor zij die bijvoorbeeld geen kinderen nalaten maar enkel een verre neef of nicht. Om te vermijden dat deze laatste bij overlijden huizenhoge erfbelasting moet betalen, en dus van het nagelaten vermogen in feite niets overhoudt, verdient het soms de voorkeur om een goed doel (vzw) mee in de planning te betrekken. Concreet wordt het vermogen dan deels gelegateerd aan de verre neef of nicht en deels aan het goede doel, dat op haar beurt de verplichting opgelegd krijgt om alle erfbelastingen te betalen. Doordat vzw’s een pak minder erfbelasting moeten betalen, kan men zo bekomen dat het verre familielid netto meer overhoudt dan indien het vermogen hem of haar rechtstreeks wordt overgemaakt. En daarbovenop wordt ook nog eens een bedrag overgemaakt aan een goed doel. Het omgekeerd duolegaat is een specifieke variant van het duolegaat en combineert de fiscale voordelen van het klassiek duolegaat met het civielrechtelijk comfort voor de familieleden.

* In onze vorige brightside werd reeds gewezen op de strenge houding die VLABEL aanneemt bij schenkingen van onroerend goed wanneer dit onroerend goed voorheen door een der echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen werd ingebracht. In de voorbije maand werden opnieuw twee gelijkaardige beslissingen genomen. Schenkingen van in gemeenschap ingebrachte onroerende goederen moeten aldus en zoals reeds beklemtoond met de meeste precisie worden benaderd.

* Er is de laatste tijd veel te doen geweest om de zgn. verzekeringsgift. Dit is een schenking door de verzekeringnemer van (alle) rechten die hij uit een door hem onderschreven levensverzekeringscontract put. Waar tot voor kort werd aangenomen dat schenkingen van levensverzekeringen ertoe leidden dat latere uitkeringen niet langer werden belast in de erfbelasting (indien de uitkering plaatsvond ten voordele van dezelfde begunstigde), nam VLABEL recent een volledig tegenovergesteld (doch zeer controversieel) standpunt in. Dit was duidelijk niet naar de zin van de beroepsfederatie Assuralia die de dubbele belasting bij de schenking van een levensverzekering aanvecht bij de Raad van State. Wordt dus vervolgd.

* U heeft wellicht reeds vernomen dat Minister van Justitie Koen Geens bezig is met de voorbereiding van een globale hervorming van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Een uitgewerkt voorstel mag worden verwacht tegen deze zomer. De hervorming beoogt een modernisering van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht aan de huidige samenleving, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de vermogensrechten en -plichten van wettelijk en feitelijk samenwonende koppels en getracht zal worden een nieuw evenwicht te vinden tussen de familiale solidariteit enerzijds en de beschikkingsvrijheid van het individu anderzijds.

* In lijn met de hervorming die federaal minister Koen Geens op til staan heeft, streeft Vlaams Minister Annemie Turtelboom op haar beurt een hervorming van de erfbelasting na. Deze hervorming moet nog concreet vorm krijgen maar de partij (Open Vld) wil vooral komaf maken met het hoogste tarief zoals dit in de erfbelasting gekend is (65%).

* Het is reeds bekend dat de keuzemogelijkheid waarover bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars die hun functie uitoefenen door middel van een rechtspersoon, beschikken om handelingen niet aan btw te onderwerpen, in de toekomst zal verdwijnen. Aanvankelijk zou dit gebeuren op 1 januari 2016, waarna dit werd uitgesteld tot 1 april 2016 en vervolgens tot 1 mei 2016. Thans is beslist dat de nieuwe regeling in werking zou treden op 1 juni 2016.

* Het aanvragen van rulings wordt toegankelijker gemaakt. Op de website van de rulingdienst werden ontwerpaanvragen gepubliceerd over die zaken waarover vaak voorafgaandelijke beslissingen worden aangevraagd. Het gaat om eigen kosten van de werkgever, de aftrekbaarheid van studiekosten, de inbreng van aandelen in een holding, de inbreng van een bedrijfstak in een onderneming, de controlewijziging van een onderneming, de partiële splitsing van een onderneming, en de fusie door overneming van een onderneming. De ontwerpaanvragen tonen welke details moeten worden opgenomen in de omschrijving van de verrichting en geven voorbeelden van een motivering van de aanvraag, met verwijzing naar onder andere de toepasselijke wettelijke bepalingen.

* In een vraag om uitleg omtrent de nieuwe fiscale regularisatie heeft minister Annemie Turtelboom tijdens een debat in het Vlaams Parlement aangegeven dat hieromtrent nog geen definitieve regeling tot stand is gekomen. De volgende bespreking hieromtrent vindt plaats op 18 april aanstaande.

Deze nieuwsbrief werd mede geschreven door mr. Charlotte Romaen.