Belangrijke hervormingen in het EU merkenrecht

Belangrijke hervormingen in het EU merkenrecht

In het kader van verdere modernisering en harmonisatie heeft het Europees Parlement en de Raad wijzigen aangebracht aan de  Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze wijzigingen treden in werking op 23 maart 2016.

Zo veranderen een aantal begrippen die de voorbije jaren ingeburgerd waren geworden: het “Harmonisatiebureau voor de Interne markt (OHIM)” heet vanaf 23 maart het “Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie  (EU IPO)” en een “Gemeenschapsmerk” zal men voortaan een  ‘Uniemerk‘ of ‘EU-merk‘ noemen.

Voor ondernemers/merkhouders worden er daarenboven een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd betreffende de administratieve procedures, taksen en beschermingsomvang waarvan wij de voornaamste hieronder opsommen.

Een merk dient niet langer grafisch waarneembaar te zijn

Om voor merkregistratie in aanmerking te komen vereist de Europese regelgeving niet langer dat het merk ‘voor grafische voorstelling vatbaar‘ is. Hierdoor moet het makkelijker mogelijk zijn om ook niet-zichtbare tekens zoals geuren en klanken als merk te registreren op voorwaarde dat deze op een duidelijke wijze kunnen omschreven worden.

Gedaan met 3 klassen voor één en dezelfde prijs

Voorheen kon men een Gemeenschapsmerk in 3 klassen van waren en diensten aanvragen voor één en dezelfde prijs. Pas vanaf de 4e klasse diende men bij te betalen. Dit had vaak tot gevolg dat merkaanvragers onnodig nog een 2e en een 3e klasse aanduiden voor hun merk terwijl dit niet relevant was. Dit maakte de zaken ingewikkelder en kon vaker tot extra conflicten leiden.

Voortaan zal men dus nog maar betalen per klasse wat ervoor moet zorgen dat de informatie in de merkenregisters meer betrouwbaar en correcter is.

Meer duidelijkheid in de klassenomschrijvingen

Wie een merk wenst te registeren dient met een classificatie aan te duiden voor welke producten en diensten men het merk wenst te gaan gebruiken.  De classificatie is uiterst belangrijk aangezien deze de beschermingsomvang van uw merk bepaalt. De classificatie verloopt telkens via de internationale classificatie van Nice. Deze classificatie kent in totaal 45 klassen, waarvan 34 voor producten (waren) en 11 voor diensten.

Vroeger was het zo dat men door aanduiding van de titel van een bepaalde klasse alle goederen of diensten binnen deze klasse kon claimen (“class heading covers all”). Doorheen de jaren werd dit door de rechtspraak steeds verder afgezwakt en ook de verordening bepaalt thans dat dit niet langer mogelijk is. In de praktijk zal men nu dus letterlijk de classificatie gaan interpreteren, de “it means what is says – approach”. Bij de classificatie dient men nu de waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven zodat de bevoegde autoriteiten en andere marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de aangevraagde bescherming kunnen vaststellen.

De wijzigingen voorzien wel in een overgangstermijn van 6 maanden teneinde merkhouders die de classificatietitels hebben gebruikt, de mogelijkheid te bieden dit recht te zetten door het indienen van een verklaring.

Immers, houders van een vóór 22 juni 2012 aangevraagd Uniemerk die voor een volledige klasseomschrijving van de Classificatie van Nice zijn ingeschreven, kunnen verklaren dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat de aldus aangewezen waren of diensten voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse van de op de datum van indiening geldende versie van de Classificatie van Nice.

Dergelijke verklaring dient uiterlijk op 24 september 2016 te worden ingediend.  Indien geen tijdige verklaring wordt ingediend tegen die datum dat zal de letterlijke betekenis van de classificatie de beschermingsomvang van uw merk bepalen.

Wij raden ondernemingen en houders van een EU-merk dan ook aan om na te gaan of de classificatie in hun EU-merk voldoende duidelijk en nauwkeurig is en effectief de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt omschrijft.

Voor meer info, contacteer ons gerust.