Belasting op kosteloze bedrijfsbewoning voortaan voor iedereen gelijk

Belasting op kosteloze bedrijfsbewoning voortaan voor iedereen gelijk

Wanneer u kosteloos woont in een woning van uw vennootschap, wordt dat voordeel belast in de personenbelasting op basis van een forfaitaire waarde. Dit is hypothetische huur die u voor de woning zou moeten betalen als u er niet kosteloos zou in wonen.

Voor de berekening van deze forfaitaire waarde maakte men tot en met 31 december 2018 een onderscheid tussen de terbeschikkingstelling door een rechtspersoon/vennootschap dan wel een natuurlijke persoon (bijv. een ondernemer-natuurlijk persoon die een woning ter beschikking stelt van een werknemer). In het eerste geval bedroeg de forfaitaire waarde 60/100 van het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) vermenigvuldigd met factor 3,8 (indien KI hoger dan 745 euro) of factor 1,25 (indien KI lager of gelijk aan 745 euro). In het tweede geval bedroeg de forfaitaire waarde 60/100 van het geïndexeerd KI, zonder vermenigvuldiging.

Dit onderscheid werd ongrondwettig bevonden door de hoven van beroep te Antwerpen en Gent. Ingevolge het KB van 7 december 2018 werden de forfaitaire waarderingsregels daaraan aangepast.

Voortaan zijn de forfaitaire waarderingsregels sinds 1 januari 2019 zijn voor kosteloze terbeschikkingstelling voor iedereen gelijk. Het voordeel van alle aard wordt gewaardeerd op 60/100 van het geïndexeerd KI vermenigvuldigd met factor 2. Voor de ene zal deze wijziging positief uitvallen, voor de andere negatief.

Wat met de aanslagen in het verleden waarin dit voordeel van alle aard te hoog werd gewaardeerd? Binnen de zes maanden na datum van aanslag kan een bezwaarschrift worden ingediend als gevolg waarvan de kwestieuze aanslagen worden ontheven of terugbetaald. Als deze termijn al verstreken is, kan binnen de vijf jaar na 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing van de zogenaamde “overbelasting” worden ingediend. Tot eind dit jaar zou dit dus nog kunnen voor aanslagen gevestigd vanaf 1 januari 2015. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.