Bezint eer ge begint: RSZ op ontslagvergoedingen aanzienlijk teruggeschroefd

Bezint eer ge begint: RSZ op ontslagvergoedingen aanzienlijk teruggeschroefd

In mijn blogbericht van 01/11/2013 werd de draagwijdte van het Koninklijk Besluit van 24/09/2013 (1) toegelicht. Met dat KB werden bijna alle beëindigingsvergoedingen vanaf 01/10/2013 aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen.

Deze maatregel kon slechts op weinig bijval rekenen, vooral vanuit de hoek van de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven. Niet geheel onterecht werden vragen gesteld bij het opzet om beschermingsvergoedingen als loon te catalogeren, terwijl de finaliteit van deze vergoedingen niet strookt met het loonbegrip. Bovendien deed ook het gevolg van deze ingreep, met name het feit dat deze vergoedingen niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkeringen werden geacht, de wenkbrauwen fronsen.

Het kerstreces heeft blijkbaar raad gebracht. Met het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 (2) werd deze maatregel grotendeels teruggeschroefd, en nog wel retroactief vanaf 01/10/2013. Enkel het niet-concurrentiebeding en het niet-afwervingsbeding na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de uitwinningsvergoeding bij handelsvertegenwoordigers blijven aan RSZ-bijdragen onderworpen.

Volgend op deze nieuwe aanpassing, blijft op de volgende vergoedingen aldus RSZ verschuldigd:

  • de verbrekingsvergoeding;
  • de vergoeding bij een beëindiging in onderling akkoord;
  • de vergoeding bij ontslag van personeelsafgevaardigden;
  • de vergoeding bij ontslag van vakbondsafgevaardigden;
  • de uitwinningsvergoeding bij handelsvertegenwoordigers;
  • de vergoeding bij een niet-concurrentiebeding, zowel tijdens als na de arbeidsovereenkomst, en de vergoeding bij niet-afwervingsbeding.

Beschermingsvergoedingen (vb. voor zwangere werkneemsters, tijdskrediet, ouderschapsverlof,…), vertrekpremies bovenop de wettelijke, conventionele opzegvergoedingen en morele schadevergoedingen worden aldus niet aan RSZ onderworpen, evenals de sluitingsvergoedingen, vergoedingen bij collectief ontslag en vergoedingen ingeval van willekeurig ontslag.

 

(1) KB van 24 september 2013 tot wijziging van artikel 19 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 27 september 2013.
(2) KB van 21 december 2013 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 31 december 2013