Binnenkort ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk?

Binnenkort ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk?

Recent heeft Minister van Werk Kris Peeters aangekondigd dat hij ook voor occasioneel thuiswerk een wettelijk kader zal uitwerken. Dat actiepunt werd opgenomen als één van de tien prioritaire ambities in het inmiddels door de regering goedgekeurde actieplan Werkbaar Wendbaar Werk.

Telewerk of thuiswerk is “een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, […] buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd”.

Tot op heden bestaat enkel een wettelijk kader voor structureel telewerk, namelijk telewerk die “op regelmatige basis en niet incidenteel” wordt uitgevoerd. Die materie wordt geregeld in de Collectieve arbeidsovereenkomst 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk (hierna: “cao nr. 85”).
Meer concreet omvat de cao nr. 85 regels omtrent:
  • het vrijwillig karakter van het telewerk;
  • de formaliteiten waaraan de overeenkomst die het telewerk regelt, moet voldoen;
  • de arbeidsvoorwaarden van de telewerker;
  • de organisatie van het telewerk;
  • het gebruik van de benodigde apparatuur en de kostenregeling daaromtrent;
  • de te nemen maatregelen ter bescherming van gegevens die door de telewerker worden verwerkt;
  • de veiligheid en gezondheid van de telewerker op het werk;
  • de scholingsfaciliteiten en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling van de telewerker;
  • de collectieve rechten van de telewerker.

Een wettelijke basis die occasioneel telewerk regelt bestaat evenwel nog niet. Werkt een werknemer aldus op niet-regelmatige basis en incidenteel eens thuis, dan is dat het voorwerp van een onderlinge afspraak tussen de werkgever en werknemer, zonder enig wettelijk referentiekader.

Het is dan ook in die context dat Minister van Werk Kris Peeters een wettelijk kader wil samenstellen en afspraken wil vastleggen omtrent onder meer arbeidsomstandigheden, ergonomie, overuren, welzijn op het werk, arbeidsongevallen, verantwoordelijkheden, vergoedingen…

Wordt vervolgd!