Cliu00ebnteelvergoeding voor een handelsagent die ernstig in gebreke is gebleven?

Cliënteelvergoeding voor een handelsagent die ernstig in gebreke is gebleven?

Wanneer een handelsagentuurovereenkomst door de principaal wordt beëindigd op grond van ernstige tekortkomingen door de handelsagent, dan verliest de agent in principe (wanneer de principaal de bij wet voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld) zijn recht op een opzeggingstermijn of een vervangende vergoeding. Evenmin is dergelijke handelsagent nog gerechtigd op een uitwinnings- of cliënteelvergoeding. Maar wat indien de handelsagentuur niet specifiek omwille van ernstige tekortkomingen door de handelsagent werd beëindigd, maar de ernstige tekortkomingen pas na de beëindiging, of zelfs na het effectieve einde van de samenwerking (na de opzegtermijn) worden ontdekt? Is deze agent dan wel nog gerechtigd op een vergoeding voor de aanbreng van cliënteel?

Het Europese Hof van Justitie sprak zich recent daarover uit. Dirk Clarysse analyseerde de uitspraak en licht één en ander toe.