De Bright assistance packs, uw abonnement op juridische bijstand.

De Bright assistance packs, uw abonnement op juridische bijstand.

Ondernemen is …

Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven geworden, niet in het minst op juridisch vlak. In zekere zin is de levensloop van een onderneming een aaneenschakeling van ‘juridische fasen’, gaande van de oprichting tot en met de overdracht of stopzetting.

In bepaalde materies heeft alles ook een internationale dimensie gekregen. Denken we maar aan transport- of distributieaangelegenheden, of overnames (M&A). Hoe vaak is één van de partijen geen buitenlandse vennootschap of investeerder? Misschien zijn het zelfs gewoon uw klanten die in het buitenland gevestigd zijn. Valt één en ander dan nog wel te beoordelen volgens ons Belgische recht, of kunnen we dat niet minstens trachten (contractueel) te bewerkstelligen?

Een goeie contractuele omkadering van uw activiteiten en een gedegen risico analyse zijn met andere woorden uitermate belangrijk. Bij Bright zijn we ons daar van bewust. Meer nog dan uw advocaat trachten we daarom uw adviseur te zijn. Beter voorkomen dan genezen. Het is inderdaad vaak beter om goed voorbereid en met een stevige juridische onderbouw aan zaken doen, dan achteraf in procedures te moeten proberen uw gelijk te halen. Maar in een snel evoluerende juridische wereld, een wereld die ook almaar complexer wordt, op sommige punten ook heel specialistisch, is dat vaak geen sinecure.

Dit geldt uiteraard des te meer als u niet zomaar kunt terugvallen op iemand met een juridische kennis die de zaken voor u opvolgt en screent, die u minstens waarschuwt voor bepaalde lacunes of gevaren en die u desgevallend kan adviseren een specialist te consulteren. De huisarts die u doorverwijst zeg maar ….

Uw eigen juridische dienst

Intern kunnen terugvallen op de bijstand van een bedrijfsjurist, het is niet elke onderneming gegeven. Wij zijn ons daarvan bewust. Bedrijfsjuristen vergen uiteraard een bepaald budget en terwijl u mogelijks geen nood heeft aan een full time jurist is de jurist die tevreden is met een half time (of minder) niet zo makkelijk te vinden.

Wij hebben de oplossing voor u. Gegroeid vanuit enerzijds deze realiteit en anderzijds contacten zowel met cliënten als met andere professionals waar we vaak mee samenwerken, hebben wij de Bright assistance packs in het leven geroepen. Een abonnementsformule die het ontbreken van een interne bedrijfsjurist kan opvangen, en die desgevallend op maat verder gemodelleerd en/of aangevuld kan worden. Alle voordelen dus van een vlot toegankelijk juridisch klankbord, zonder er de lasten van te moeten dragen.

Wij hebben drie basispakketten uitgewerkt die wij u hierbij kunnen voorstellen, telkens gebaseerd op een samenwerking voor een periode van minstens 3 maanden, één voor € 275,00 per maand, een tweede voor € 550,00 per maand en een derde voor € 950,00 per maand. De samenwerking kan worden aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden. Op vraag en in overleg zijn aanpassingen van het pakket in meer of in min evenwel steeds mogelijk.