De Kaasroute : permanente roadblock?

duolegaat

De Kaasroute : permanente roadblock?

Tot op vandaag laat de alom bekende Kaasroute ons nog steeds toe om roerende schenkingen belastingvrij te organiseren via de Nederlandse notaris. Op deze laatste rust immers geen verplichting om de schenking te laten registeren in België of in Nederland (althans niet indien de schenker niet de Nederlandse nationaliteit bezit en/of in Nederland woonachtig is), zodat geen schenkbelasting verschuldigd is.

Blijven de schenkers in leven tot 3 jaar nadat de schenking is tot stand gekomen, zal ook geen erfbelasting verschuldigd zijn en kan de overdracht met andere woorden volledig belastingvrij geschieden (volledigheidshalve geven wij in dit verband mee dat in het kader van het Vlaams Regeerakkoord reeds werd geopperd om deze termijn van 3 jaar met 1 jaar te verlengen).

Op datum van 17 juni 2020 werd evenwel een voorstel ingediend tot invoering van een verplichte registratie van schenkingsakten die verleden worden voor de buitenlandse – en dus ook Nederlandse – notaris.

Wordt dit voorstel goedgekeurd, zal in Vlaanderen steeds een schenkbelasting van 3% of 7% (andere tarieven in Wallonië) verschuldigd zijn indien er een notariële roerende schenking voorligt, behoudens uiteraard in het geval waarin men in aanmerking komt voor bepaalde gunstmaatregelen (bv. schenking familiebedrijf).

Daar waar de inwerkingtreding van deze wetswijziging initieel voorzien was 10 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, werd deze timing inmiddels herhaaldelijk bijgesteld, eerst naar 1 december 2020, vervolgens en tot slot onder onze nieuwe regering De Croo naar 15 december 2020.

Of het doek over de Kaasroute op voormelde datum van 15 december 2020 definitief valt, zal afhangen van het antwoord op de vraag of de vereiste meerderheid van 3/4e stemmen kan worden behaald.

Immers in haar advies stelde de Raad van State dat het wetsvoorstel dat enerzijds voorziet in de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten die verleden worden voor buitenlandse notarissen en anderzijds ook de praktische registratieformaliteiten regelt, naar stemming toe dient te worden opgesplitst.

Wat de praktische registratieformaliteiten betreft zal bij stemming slechts een gewone meerderheid vereist zijn, doch in zoverre het wetsvoorstel voorziet in een registratieplicht voor buitenlandse schenkingsakten, wordt in een belangrijke wijziging voorzien in de belastbare materie inzake registratierechten, aldus de Raad van State, hetgeen een federale aangelegenheid is die enkel kan beslist worden bij bijzonder wet.

Voor dergelijke bijzondere wet is een bijzondere 2/3e meerderheid vereist in de Kamer alsook een gewone meerderheid (1/2e +1)  in elke taalgroep, waarbij de meerderheid van elke taalgroep trouwens aanwezig dient te zijn.

Of deze meerderheid effectief kan worden behaald en de weg naar de belastingvrije schenking via de Kaasroute op die manier permanent wordt versperd is nog niet helemaal zeker, doch wie nog wil schenken onder de huidige regelgeving zet hier best vaart achter.

Betekent dit dan dat het vanaf 15 december 2020 absoluut onmogelijk wordt om een belastingvrije schenking tot stand te laten komen? Uiteraard niet!

Zo laat deze wetwijziging bijvoorbeeld de toepassing van de belastingvrije hand- of bankgift ongemoeid, hoewel hier dan naar de toekomst toe – om navolgend ook vrij te blijven van erfbelasting – mogelijk rekening zal moeten worden gehouden met een eventuele verlenging van de termijn van 3 jaar naar 4 jaar. Ook andere alternatieven doen zich nog steeds voor.

Wenst u zich in dit verband te informeren en na te gaan of u op vandaag, dan wel naar de toekomst toe nog al dan niet in aanmerking komt om een dergelijke belastingvrije schenking te organiseren,  begeleiden wij u graag verder met een persoonlijk gesprek waarbij de mogelijkheden worden afgetoetst in functie van uw concrete situatie.

Uiteraard houden wij u op onze beurt verder op hoogte omtrent de verdere evolutie van het wetsvoorstel.