De nieuwe procedure voor fiscale en sociale regularisatie is in aantocht

De nieuwe procedure voor fiscale en sociale regularisatie is in aantocht

Op vrijdag 11 maart 2016 heeft de ministerraad het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie goedgekeurd.

Het ontwerp biedt de mogelijkheid aan particulieren en rechtspersonen om hun fiscale en sociale toestand te regulariseren. Dit kan spontaan door niet-aangegeven inkomsten, sommen en btw-handelingen aan te geven bij het Contactpunt Regularisaties (CPR).

De mogelijkheid om te regulariseren staat ook open voor fiscaal verjaarde kapitalen en ook het aanhouden van een vermogen in hoofde van een buitenlandse structuur, kan door de economisch begunstigde worden geregulariseerd.

Voor regularisaties ingediend in 2016 wordt de regularisatieheffing voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten berekend aan de hand van de oorspronkelijk te betalen belastingen verhoogd met 20%. De fiscaal verjaarde kapitalen kunnen worden geregulariseerd tegen een geëigende heffing van 36%. De heffing neemt jaar na jaar progressief toe tot maximum 25% (fiscaal niet-verjaard) en 40% (fiscaal verjaard).

Na betaling van de regularisatieheffing, krijgt men een regularisatie-attest dat leidt tot fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Het wetsontwerp voorziet dat de vernieuwde regularisatiewetgeving in werking zal treden op 1 april 2016. Het valt evenwel nog af te wachten of deze datum effectief wordt gehaald.

Wordt vervolgd…