De Vlaamse miserietaks teruggebracht naar 1%

De Vlaamse miserietaks teruggebracht naar 1%

Het was reeds aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord en intussen is het ook een feit. De Vlaamse miserietaks staat terug op 1%. Dat is het gevolg van een decreet dat op 19 december 2014 in het Vlaams parlement werd aangenomen. Het tarief was bij decreet van 13 juli 2012 nochtans net verhoogd van 1% naar 2,5%. Daar komt de decreetgever nu dus (gelukkig) op terug.

Het verdeelrecht kan worden omschreven als de belasting die is verschuldigd op a) gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, b) afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen en c) de omzetting als vermeld in de artikelen 745quater en 745 quinquies van het Burgerlijk Wetboek.

Het verdeelrecht bedraagt sinds midden 2012 aldus 2,5%, behoudens enkele sociale correcties in geval van verdeling of afstand bij echtscheiding of naar aanleiding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

In volgende gevallen wordt dit tarief nu dus teruggebracht naar het oude 1%, te weten indien de verdeling of afstand plaatsvindt:

a/ bij akte vermeld in de artikelen 1287 en 1293 Gerechtelijk Wetboek (de zgn. regelingsakte in het kader van een echtscheiding onderlinge toestemming);
b/ in het kader van de vereffening en verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
c/ binnen een termijn van een jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning, indien de wettelijk samenwoning minstens één jaar ononderbroken heeft voortgeduurd.

Met de nieuwe regeling heeft de Vlaamse Decreetgever de fiscale last voor mensen die zich in een echtscheidingssituatie bevinden of hun wettelijke samenwoning hebben beëindigd en die in dat kader een onroerend goed wensen over te nemen, willen drukken.