Enkele handige tips & tricks bij het voeren van uw onderneming

ondernemen tips en tricks

Enkele handige tips & tricks bij het voeren van uw onderneming

Als partner van ondernemingen, staat Bright u graag bij in de dagelijkse leiding van uw onderneming.

Met onderhavige praktische “tips & tricks”, bent u in enkele ogenblikken weer helemaal up-to-date en klaar om uw onderneming zonder problemen verder te runnen.

Tip 1: Concurrentiebeding

Het Hof van Beroep te Gent heeft in een recent arrest opnieuw bevestigd dat een te ruim geformuleerd niet-concurrentiebeding moet worden gematigd binnen de perken van hetgeen aanvaardbaar is.

Hiermee volgt het Hof van Beroep de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin nietige concurrentiebedingen niet volledig als ongeldig worden beschouwd, maar wel kunnen worden gematigd.

Tip 2: IOS-procedure

In 2016 werd de administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (de zogenaamde “IOS-procedure”) in onze Belgische wetgeving geïntroduceerd. Sinds de inwerkingtreding van die procedure is de vraag gerezen of een schuldeiser ertoe verplicht is om zich in eerste instantie te behelpen met de IOS-procedure alvorens een klassieke gerechtelijke invorderingsprocedure te starten.

Het Hof van Cassatie heeft zich in een recent arrest uitgesproken over die discussie en heeft geoordeeld dat een schuldeiser mag kiezen welke van beide procedures hij opstart. De keuze voor een gewone gerechtelijke procedure in plaats van voor de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden, kan op zich dan ook geen fout uitmaken, noch blijk geven van procesmisbruik.

Tip 3: Privacy op de werkvloer

Recentelijk heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in een arrest uitgesproken over privacy op de werkvloer. Een werkgever had zijn werknemer ontslagen nadat die werkgever tal van persoonlijke bestanden had geopend die opgeslagen stonden op de bedrijfscomputer van die werknemer.

Het Hof besloot dat een werkgever het recht heeft om een bedrijfscomputer van een werknemer te raadplegen, zonder dat dit een schending uitmaak van het recht op eerbiediging van de privacy van die werknemer. Een werkgever heeft immers een legitiem belang bij het verzekeren van de goede werking van zijn onderneming en mag daartoe het gebruik van een bedrijfscomputer controleren.

Tip 4: Eigendomsvoorbehoud

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet op 1 januari 2018 willen wij nogmaals het belang benadrukken van een beding inzake eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden.

Indien u van de verruimde toepassing van het beding inzake eigendomsvoorbehoud wenst te genieten, dan vereist de nieuwe Pandwet immers dat een dergelijk beding schriftelijk wordt opgesteld en dit uiterlijk op het ogenblik van levering van het betreffende goed. Zie hieromtrent ook ons vorig blogbericht.

Tip 5: Facturatietermijn en BTW

In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemingen, door drukte en andere beslommeringen, erg lang wachten om hun geleverde goederen of diensten te factureren. Evenwel bestaat op BTW-vlak de verplichting dat een factuur uiterlijk de vijftiende dag van de maand, volgend op de maand waarin het belastbaar feit wordt uitgevoerd, dient te worden uitgereikt.

Wanneer een onderneming daarenboven te lang talmt om een factuur aan een schuldenaar te bezorgen, werd in de rechtspraak al bevestigd dat die betreffende factuur haar normale bewijskracht verliest. De betreffende factuur kan in een dergelijk geval niet meer worden ingeroepen als bewijs van de onderliggende overeenkomst.

Tip 6: Exceptie van niet-uitvoering

Elke onderneming kent zonder twijfel het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering, op grond waarvan een contractpartij in een wederkerige overeenkomst de nakoming van haar eigen verbintenissen mag opschorten wanneer de tegenpartij zelf in gebreke blijft om haar verplichtingen na te komen.

Toepassing van voormelde exceptie is uiteraard aan een aantal voorwaarden onderworpen onder meer dat de partij die zich op die exceptie beroept moet kunnen aantonen dat de tegenpartij in eerste instantie in gebreke is gebleven om zijn of haar verbintenissen met betrekking tot de overeenkomst uit te voeren.

De rechtspraak erkent nu een bijzondere toepassing van voormelde exceptie, met name dat een contractpartij in een wederkerige overeenkomst de uitvoering van haar verbintenissen eveneens mag opschorten in het geval er een ernstige dreiging is dat de andere partij wegens haar precaire financiële situatie haar verbintenissen niet zal nakomen.

Wenst u meer te weten over één van voormelde onderwerpen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bright. Wij staan u graag met raad en daad bij om de dagelijkse leiding van uw onderneming zo vlot mogelijk te laten verlopen.