Finaal einde van termijn voor cou00f6rdinatie akten van medeu00ebigendom

Finaal einde van termijn voor coördinatie akten van medeëigendom

Met de Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van de bepalingen inzake mede-eigendom in het Burgerlijk Wetboek is een vernieuwde regelgeving inzake de organisatie en het beheer van mede-eigendommen in werking getreden. Ondersplitsing (hoofd- en deelverenigingen) werd geïnstitutionaliseerd, meer aandacht werd besteed aan transparantie een behoorlijk bestuur en nieuwe organen zoals de Raad van mede-eigendom en de Commissaris van de rekeningen deden hun intrede. Syndici werden er bovendien mee belast om de bestaande basisakten, reglementen van mede-eigendom en huishoudelijke reglementen aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Eén en ander bleek evenwel toch niet zo eenvoudig te zijn, of minstens niet zo snel te kunnen gaan als dat de wetgever het initieel had gepland. Initieel was het de bedoeling dat alle aanpassingen en coördinaties rond waren tegen laatste 1 september 2O11. Niet alleen is de wet zelf in tussentijd op enkele punten aangepast, de deadline ook meermaals uitgesteld, een laatste keer bij wet van 17 augustus 2013. Per 31 augustus 2014 is de termijn om ervoor te zorgen dat de akten en reglementen van een mede-eigendom in overeenstemming zijn met de “nieuwe” regelgeving evenwel definitief verstreken. Er is niet nog een keer een uitstel gekomen.

Maar wat als uw akten en reglementen nog steeds niet aangepast zijn?

De wetgever heeft alvast niet voorzien in een specifieke sanctie. Bovendien is in artikel 577-14 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat alle bepalingen inzake mede-eigendom van dwingend recht zijn. Artikelen in de basisakte, het reglement van mede-eigendom of het huishoudelijk reglement die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving, kunnen daardoor geen uitwerking meer krijgen maar zijn als het ware automatisch vervangen door de “nieuwe” wettelijke regeling. Ingeval van een geschil zal men met andere woorden in eerste instantie naar de wet moeten grijpen in plaats van naar de statuten.

Gezien de verantwoordelijkheid om in de nodige aanpassingen te voorzien ten laste van de syndicus is gelegd, zal hij mogelijks echter wel persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Let wel, de syndicus was/is er enkel toe gehouden om tijdig een aangepaste en gecoördineerde versie van de voormelde documenten aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Of de algemene vergadering de coördinatie dan al dan niet tijdig goedkeurt of niet, doet niet ter zake. Voor zover de syndicus zelf geen onzorgvuldigheid kan worden verweten, zal hij daar zelf niet voor verantwoordelijk gesteld kunnen worden.