Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het vanaf 1 augustus 2016 opnieuw mogelijk om niet-aangegeven inkomsten, BTW-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren.

U vindt de krachtlijnen van de nieuwe fiscale regularisatie hieronder.

Wie kan een regularisatieaangifte indienen?

De Wet bepaalt duidelijk dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen de mogelijkheid hebben om een regularisatieaangifte in te dienen.

De natuurlijke persoon/rechtspersoon kan de aangifte zelf indienen, maar kan dit ook doen door tussenkomst van een gemachtigde. Onder andere advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en bedrijfsrevisoren kunnen de rol van gemachtigde op zich nemen.

Welke inkomsten/kapitalen kunnen geregulariseerd worden?

Een fiscale regularisatie is mogelijk voor inkomstenbelastingen, BTW, federale registratie-, hypotheek en griffierechten en voor de belastingen bedoeld in het “Wetboek diverse rechten en taksen” (vb. jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen).

De Wet voorziet tevens in de mogelijkheid om gewestelijke belastingen te regulariseren (successie- en registratierechten), zij het dat dit enkel mogelijk zal zijn nadat de federale overheid een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met het bevoegde gewest. Hoewel Minister van Financiën Johan Van Overtveldt afgelopen zomer nog had geponeerd dat een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten “binnen handbereik” zou liggen, werd een dergelijk akkoord op heden nog niet afgesloten.

Naast fiscaal niet-verjaarde inkomsten (waarvoor de fiscus nog heffingsbevoegd is), kunnen verder ook fiscaal verjaarde kapitalen (waarvoor de fiscus geen heffingsbevoegdheid meer heeft) geregulariseerd worden. Bij dergelijke kapitalen biedt een regularisatieattest het voordeel van immuniteit op strafrechtelijk vlak.

Tegen welke tarieven?

De toepasselijke tarieven variëren naargelang het een regularisatie van fiscaal niet-verjaarde inkomsten  en BTW-handelingen betreft  dan wel een regularisatie van fiscaal verjaarde inkomsten.

De fiscaal niet-verjaarde inkomsten en BTW-handelingen  worden onderworpen aan een heffing tegen het normale belastingtarief van toepassing gedurende het belastbaar tijdperk waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen.

De boete, die bovenop de oorspronkelijk te betalen belastingen komt, bedraagt voor niet-aangegeven inkomsten en BTW-handelingen 20%. In de toekomst zal dit boetetarief verhoogd worden naar 22% vanaf 1 januari 2017, naar 23% vanaf 1 januari 2018, naar 24% vanaf 1 januari 2019 en naar 25% vanaf 1 januari 2020.

Fiscaal verjaarde kapitalen kunnen dan weer geregulariseerd worden tegen een geëigende heffing van 36%. En ook hier zullen snelle beslissers beloond worden daar de boetes vanaf 1 januari 2017 opnieuw de hoogte ingaan, met name 37% vanaf 1 januari 2017, 38% vanaf 1 januari 2018, 39% vanaf 1 januari 2019 en 40% vanaf 1 januari 2020.

Die verhoogde boetes vormen dan ook een trigger om zo snel mogelijk te regulariseren; het is immers de bedoeling van de federale regering om dit jaar nog 250 miljoen euro te behalen uit die fiscale regularisatie.

Permanent, maar eenmalig systeem

In tegenstelling tot de fiscale regularisatie in 2013 heeft de Wet van 21 juli 2016 geen aflopende regularisatiemogelijkheid ingevoerd maar wel een permanent systeem waarbij geen einddatum wordt bepaald.

Verder kent de nieuwe fiscale regularisatie een eenmalig karakter, wat inhoudt dat men slechts éénmaal gebruik kan maken van de regularisatiemogelijkheid onder de Wet van 21 april 2016. Die regularisatiemogelijkheid wordt evenwel opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die reeds in het verleden (onder de wetten van 2005 of 2013) inkomsten of kapitalen hebben geregulariseerd.

Indienen van regularisatieaangifte

Net zoals in 2013 dienen nieuwe regularisatieaanvragen te worden ingediend bij het Contactpunt Regularisaties, volgens een model van aangifteformulier dat werd gepubliceerd bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 2016.

Bij dat aangifteformulier moeten verder een aantal schriftelijke bewijsstukken gevoegd worden, onder meer omtrent de omvang en oorsprong van de geregulariseerde inkomsten en de periode waarin deze zijn ontstaan.

Een aangifte dient verder spontaan te worden ingediend; de mogelijkheid om een aangifte in te dienen staat dan ook niet meer open voor personen die schriftelijk in kennis werden gesteld van tegen hen lopende onderzoeksdaden.

Het voorgaande is uiteraard van belang, zeker nu de fiscus recentelijk aankondigde om voortaan jacht te maken op buitenlandse rekeningen via bankkaarten. Snel regulariseren is dan ook aangewezen.

Gevolgen

Wanneer de regularisatieheffing definitief en zonder voorbehoud wordt betaald, verkrijgt de belastingplichtige fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Een ingediende aangifte mag verder niet dienen als aanwijzing om fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren, om mogelijke inbreuken op de belastingwetgeving te melden of om inlichtingen uit te wisselen met andere administraties omtrent de aangever.

U denkt er aan om één en ander te laten regulariseren?

Indien u vragen zou hebben omtrent de mogelijkheid tot regularisatie, aarzel dan niet om daartoe met ons in contact te treden. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten doorheen alle aspecten en fases van de fiscale regularisatie en staan hen daar als onafhankelijke partner persoonlijk en nauwgezet in bij.