Fiscale update: over de digitale investeringsaftrek, de octrooiaftrek, de tax shelter en de fiscale aftrekbaarheid van uw waakhond

Fiscale update: over de digitale investeringsaftrek, de octrooiaftrek, de tax shelter en de fiscale aftrekbaarheid van uw waakhond

Digitale investeringsaftrek voortaan ook voor investeringen in webwinkels

U weet dat er sinds AJ 2016 een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% in het leven is geroepen. Dit is een fiscaal voordeel voor kleine ondernemingen (kmo’s) die digitale investeringen verrichten. Het gaat het dan om investeringen in ‘digitale betalings- en factureringssystemen’ en om investeringen in systemen die dienen voor ‘de beveiliging van informatie en communicatietechnologie‘. De aard en kenmerken van de digitale investeringen die in het bijzonder van het fiscaal voordeel kunnen genieten, werden uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 2 december 2015, maar toch bleven er vragen rijzen over het concrete toepassingsgebied ervan, zo bijv. wat investeringen in een webshop betreft. Hieromtrent kwam recent enige duidelijkheid. In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde Minister van Financiën Van Overtveldt dat bedrijven die zich op e-commerce willen richten en investeringen willen doen om een webwinkel op te starten, van de verhoogde investeringsaftrek kunnen genieten. Voortaan kunnen kmo’s dus ook van het bedrag dat ze voor de uitbouw van een webshop investeerden, 13,5% aftrekken van hun belastbare winst.

Wordt de aftrek voor octrooi-inkomsten voortaan een vrijstelling voor innovatie-inkomsten?

De bestaande aftrek voor octrooi-inkomsten zou worden afgeschaft en vervangen door een stelsel van vrijgestelde innovatie-inkomsten. Dat blijkt uit een voorontwerp van wet dat recent door de Ministerraad werd goedgekeurd. Een en ander zou van kracht worden vanaf 1 juli 2016. De concrete voorwaarden om van het nieuwe stelsel van vrijgestelde innovatie-inkomsten gebruik te maken, moeten nog verder bij wet worden vastgelegd. Alvast zou in een ruime overgangsperiode worden voorzien zodat vóór 1 juli 2016 verworven octrooien van het huidig stelsel kunnen blijven genieten tot 30 juni 2021.

Niet alleen een materiële vergissing rechtvaardigt de rechtzetting van een jaarrekening

Een goedgekeurde jaarrekening bindt de vennootschap ten aanzien van de fiscus. Als een vennootschap een foutieve boeking heeft verricht, wordt evenwel van oudsher aanvaard dat die fout tijdens de bezwaartermijn nog in de jaarrekening kan worden rechtgezet voor zover het gaat om een materiële vergissing (onachtzaamheid, verstrooidheid of onoplettendheid). Het Hof van Cassatie oordeelde nu in een recent arrest dat, zolang de bezwaartermijn niet is verstreken, een boeking in de jaarrekening nog kan worden aangepast voor zover het “een met het boekhoudrecht strijdige boeking betreft” die “de vestiging van een wettelijk niet verschuldigde belasting” tot gevolg heeft. Een vennootschap kan dus, althans het Hof, geen rechtzetting meer doen voor zover het boekhoudrecht een “beoordelingsmarge” toelaat en de vennootschap “binnen dat wettelijk kader een beleidsbeslissing” heeft genomen.

Btw voor rechtspersonen die optreden als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen

Vanaf 1 juni 2016 zijn ook rechtspersonen verplicht om btw aan te rekenen over de vergoedingen die zij als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap ontvangen. De betrokken bestuurdersvennootschappen dienen zich vanaf die datum als belastingplichtige te laten identificeren en voor de btw te registreren voor de in het kader van hun mandaat verrichte diensten. Bestuurdersvennootschappen komen verder ook in aanmerking voor de vrijstellingen (art. 44 btw-wetboek) en voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56bis btw-wetboek).

Taxshelter voortaan ook voor Belgische of buitenlandse televisieomroepen – in de toekomst ook voor de gamingindustrie?

Een wetsontwerp dat enkele aanpassingen doorvoert in de regelgeving omtrent de taxshelter voor de filmindustrie, werd goedgekeurd. Het gaat om een aantal kleine wijzigingen waardoor het toepassingsgebied verruimd wordt; zo vallen ondernemingen die verbonden zijn met Belgische of buitenlandse televisieomroepen voortaan ook onder de definitie van “productievennootschap”. In een voorstel van resolutie van 30 mei 2016 verzocht parlementslid Peter Vanvelthoven de federale regering overigens verder om de bestaande taxshelter uit te breiden naar de gamingindustrie (ontwikkeling van spellen voor computers, tablets,…). De regering heeft hieromtrent nog geen beslissing genomen.

Ook uw waakhond is fiscaal aftrekbaar

In een recente ruling aanvaardde de rulingdienst dat de kosten voor een waakhond (kosten van aankoop, dierenarts, huisvesting,…) als beroepskosten fiscaal aftrekbaar zijn, met dien verstande dat de aftrek beperkt moet worden tot het percentage beroepsgebruik als de hond een gebouw bewaakt dat ook een privégedeelte omvat.