Fiscus richt pijlen op anti-misbruikbepaling

Fiscus richt pijlen op anti-misbruikbepaling

Met staatssecretaris John Crombez op kop blijft de federale regering haar pijlen richten op de vermogensplanner. In een recente circulaire van 19/07/2012 verduidelijkt de administratie welke rechtshandelingen ze al dan niet als fiscaal misbruik catalogeert.

Onder meer volgende rechtshandelingen blijven -op zich beschouwd- buiten schot, tenminste voor zover ze geen deel uitmaken van een gecombineerde constructie. Dat de schaduw van de fiscus bijgevolg nooit ver weg zal zijn, is duidelijk.

  • een schenking via handgift
  • een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
  • een schenking via een Nederlandse notaris

Ook het duo-legaat is in principe veilig, al wordt eraan toegevoegd dat de vereniging een substantieel netto voordeel moet toekomen. Die opmerkelijke verstrenging maakt het duo-legaat alvast een stuk minder interessant voor pakweg kinderloze echtparen die hun vermogen aan een neef/nicht of vriend willen nalaten.

Onder meer volgende rechtshandelingen worden dan weer sowieso als fiscaal misbruik beschouwd, al heeft de belastingplichtige in principe de mogelijkheid om aan te tonen dat andere dan fiscale motieven aan de grondslag van de rechtshandeling liggen:

  • sterfhuisclausule
  • gesplitste aankoop van goederen (vruchtgebruik / blote eigendom) voorafgegaan door een schenking van de gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik (doorgaans een ouder) aan de verkrijger van de blote eigendom (doorgaans een kind)
  • de inbreng door een echtgenoot van goederen in de huwelijksgemeenschap, gevolgd door een gezamenlijke schenking van dat goed
Dat het laatste woord hierover nog niet gezegd zal zijn, is duidelijk, net zoals duidelijk is dat met de circulaire in kwestie een einde lijkt te zijn gekomen aan enkele -tot op heden nochtans vrij courante- constructies.