Hervormingen in de maak voor de starters-BVBA en de bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandigen

Hervormingen in de maak voor de starters-BVBA en de bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandigen

De Ministerraad van 19 juli 2013 heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd waarbij enerzijds de starters-BVBA wordt hervormd, en anderzijds de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen wordt uitgebreid.

‘Reanimatie’ van de starters-BVBA

De starters-BVBA is niet bepaald een succesnummer te noemen. De doelstellingen van deze vennootschapsfiguur waren nochtans nobel: in tegenstelling tot een ‘gewone’ BVBA moet er bij een starters-BVBA geen startkapitaal van € 18.550,00 voorzien worden, maar wel minimaal € 1,00, wat de (financiële) drempel voor het oprichten van een vennootschap gevoelig zou moeten verlagen. En toch, spectaculair veel starters-BVBA’s werden nooit opgericht, en hun aantal daalt nog jaar na jaar.

Misschien ligt het aan de volgende bijzondere voorwaarden waaraan een starters-BVBA, naast de gebruikelijke voorwaarden, moet voldoen:

  • na maximaal vijf jaar moet de starters-BVBA omgevormd worden tot een andere vennootschapsvorm met het maatschappelijk kapitaal dat nodig is voor zo’n vennootschapsvorm;
  • de starters-BVBA moet minder dan vijf voltijdse werknemers in dienst hebben; Van zodra dit aantal wordt bereikt, dient de vennootschap zich eveneens om te vormen tot een ander soort vennootschap.

Het regeerakkoord voorzag al dat de regering “het statuut van de “Starter-BVBA” zal evalueren en verbeteren, zodat jonge ondernemers met vereenvoudigde administratieve verplichtingen een activiteit kunnen uitbouwen”.

Het wetsontwerp waarvan hierboven sprake moet dit uitgangspunt in de praktijk omzetten. De beoogde verbeteringen impliceren dat nu komaf wordt gemaakt met bovenvermelde bijzondere voorwaarden:

  • de termijn van vijf jaar werd integraal opgeheven, zodat de starters-BVBA zal kunnen worden  opgericht zonder enige beperking in de tijd;
  • ook het aanwervingsplafond van minder dan vijf voltijdse werknemers wordt afgeschaft.

Of deze initiatieven de starters-BVBA een boost zullen kunnen geven, is maar de vraag.

Uitbreiding van de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen

Sinds 2007 kan de zelfstandige-natuurlijke persoon zijn hoofdverblijfplaats beschermen in geval zijn professionele activiteit zijn persoonlijk vermogen dreigt aan te tasten. De beschermingsregeling die toen werd geïntroduceerd, impliceert dat de woning die als hoofdverblijfplaats voor de zelfstandige dient, niet vatbaar is voor beslag.

Voormeld wetsontwerp omvat de volgende belangrijke aanpassingen aan deze regelgeving:

  • de bescherming wordt uitgebreid tot zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden die na hun pensionering nog actief zijn;
  • de zelfstandige die de bescherming wil genieten, zal het forfaitair bedrag van € 500,00 voor procedurekosten niet meer moeten betalen, maar enkel de werkelijke kosten. Deze administratieve kosten komen in de regel neer op ongeveer € 130,00.