Het directiecomitu00e9 en de dagelijks bestuurder verzoend.

Het directiecomité en de dagelijks bestuurder verzoend.

Het directiecomité is een facultatief bestuursorgaan binnen de naamloze vennootschap aan wie de raad van bestuur op grond van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en mits uitdrukkelijke vermelding in de statuten van de vennootschap zijn bestuursbevoegdheid kan overdragen. Deze overdracht kan wel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Een directiecomité en een dagelijks bestuurder kunnen in een vennootschap harmonieus naast elkaar bestaan – in vennootschappen van een zekere omvang is dit trouwens de regel – en hun nut hebben. Los van de samenstelling en de werking van beide organen, is de omvang van hun respectievelijke bevoegdheden echter verschillend. Terwijl de dagelijks bestuurder slechts bevoegd is voor handelingen die het dagelijks bestuur aangaan, situeert de bevoegdheid van een directiecomité zich op een ruimer niveau, en kan deze de volledige bevoegdheid van de raad van bestuur  omvatten met uitzondering van beslissingen inzake het algemeen beleid van de vennootschap en andere handelingen die de wet exclusief aan de raad van bestuur voorbehoudt. Het is precies met de legalisering van het directiecomité dat de wetgever wou toelaten dat dit comité, en niet slechts de raad van bestuur, de vennootschap zou kunnen vertegenwoordigen voor zaken die het dagelijks bestuur overstijgen.

Niettegenstaande deze onderscheiden organen zal een directiecomité in de praktijk hoofdzakelijk het dagelijks bestuur waarnemen, waarbij het voorzitterschap wordt waargenomen door de dagelijks bestuurder die bij de uitvoering van zijn taken op de ondersteuning van het directiecomité zal kunnen rekenen