Het eenheidsstatuut: van wetsontwerp naar wet

Het eenheidsstatuut: van wetsontwerp naar wet

Deadline: check!

Over het wetsontwerp van 21 november 2013 is al veel inkt gevloeid. U weet wel, de compromistekst die Minister van Werk Monica De Coninck, bij gebrek aan een consensus tussen de sociale partners, door de Ministerraad heeft geloodst, en deze na een kleine (en genegeerde) omweg via de wetgevende afdeling van de Raad van State in het parlement heeft gedropt, met één boodschap: ‘to do’ voor 1 januari 2014. Dat was de streefdatum voor de inwerkingtreding van ‘het eenheidsstatuut’.

U leest het goed, na decennialange terechtwijzigingen door het Grondwettelijk Hof om het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken, kreeg het parlement amper een maand om het goedkeuringsproces te voltooien en het wetsontwerp gestemd te krijgen. En nood breekt blijkbaar wet: op de valreep, op 31 december 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen gepubliceerd.

Krachtlijnen van de nieuwe wet 

De belangrijkste krachtlijnen van de wet in een notendop:

  • behoudens een aantal uitzonderingen, zijn vanaf 1 januari 2014 de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden dezelfde; Deze opzeggingstermijnen worden berekend in functie van de anciënniteit van de werknemer en worden voortaan uitgedrukt in weken. Voor de arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2014 een aanvang hebben genomen, geldt een bijzondere overgangsregeling (lees: berekeningswijze en compensatie voor arbeiders).
  • gelet op de relatief korte opzeggingstermijnen tijdens de eerste maanden na aanvang van een arbeidsovereenkomst werd een proefbeding niet langer nuttig geacht; Behoudens uitzonderingen voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en studentenarbeid werd de proefperiode dan ook afgeschaft.
  • als compensatie voor de afschaffing van de proefperiode is het nu ook mogelijk om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een welomschreven werk onder bepaalde strikte voorwaarden op te zeggen;
  • de carenzdag, de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid die samenvalt met een gewone werkdag en die bij arbeiders niet werd vergoed, is afgeschaft.
  • het recht op outplacement – vroeger beperkt tot werknemers die meer dan 45 jaar waren en minstens 1 jaar anciënniteit hadden – werd gevoelig uitgebreid; Voortaan hebben alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding recht op outplacement.
  • De wet stelt verder dat artikel 63 Wet Arbeidsovereenkomsten inzake willekeurig ontslag zal vervallen vanaf de inwerkingtreding van een collectieve arbeidsovereenkomst in de Nationale Arbeidsraad. Bij deze CAO dient inderdaad de motiveringsplicht van een ontslag door de werkgever verder uitgewerkt te worden. Vermits de sociale partners evenwel nog niet tot een akkoord zijn gekomen, blijft het voorlopig wachten op deze CAO, en blijft de regeling inzake willkeurig ontslag dus nog van kracht.
  • voor 1 januari 2014 mochten arbeiders en lagere bedienden tijdens de opzeggingstermijn gedurende 1 of 2 halve dagen afwezig zijn met behoud van loon om een nieuwe job te zoeken; Voor hogere bedienden bedroeg dit sollicitatieverlof 1 of 2 dagen gedurende de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn en een halve dag per week in de voorafgaande periode van de opzeggingstermijn. Dit sollicitatieverlof blijft behouden, zij het dat de duur voor alle werknemers wordt gelijkgeschakeld.
Hoewel de wet sterk vernieuwend is en terecht als een revolutie in het sociaal recht wordt beschouwd, is er toch nog sprake van een ‘gedeeltelijk’ eenheidsstatuut nu een aantal verschillen tot op heden blijven bestaan, onder meer inzake economische werkloosheid, vakantiegeld, aanvullende pensioenen, paritaire comités,… De wet van 26 december 2013 vormt dus niet meer dan een belangrijke eerste stap richting eenheidsstatuut, maar er is nog werk aan de winkel om van het eenheidsstatuut een écht eenheidsstatuut te maken.


Meer info: Breakfast@Bright – 31 januari 2014

Wenst u meer te weten over deze belangrijke wijzigingen en hun toepassing in de praktijk van elke dag? Tijdens de Breakfast@Bright van vrijdag 31 januari 2014 (8u00 – Allia gebouw – Accent Business Park Roeselare) licht Mr. Nele Schelstraete u graag deze nieuwe regels toe, vanuit een pragmatische invalshoek. Tegelijk zal duidelijk worden in hoeverre de wet het reeds veelbesproken wetsontwerp van 21 november 2013 heeft gevolgd.

Bright Advocaten heet u alvast van harte welkom.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven (kosteloos) vindt u via deze pagina.