Het intrestpercentage betalingsachterstand handelstransacties blijf op 8% in tweede helft 2012

Het intrestpercentage betalingsachterstand handelstransacties blijf op 8% in tweede helft 2012

De nalatigheidsinteresten voor betalingsachterstanden bij handelstransacties – lees: onbetaalde facturen – worden niet berekend aan de hand van de wettelijke interesvoet (thans 4,25%) maar aan een voor de handelaar gunstiger tarief van 8%. Deze interestvoet vloeit voort uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2002, die gebaseerd is op een EU-richtlijn.

De intrestvoet van toepassing op handelstransacties wordt halfjaarlijks vastgesteld door de FOD Financiën. Per publicatie in het B.S. van 22/08 werd voor het tweede semester van 2012 deze interestvoet opnieuw op 8% vastgesteld, net zoals voor de eerste helft van 2011. Reeds sinds het 2e semester 2009 bedraagt deze interestvoet overigens 8%, m.u.v. het tweede semester 2011 (8,5%).

Volgens art. 4 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties heeft een onderneming recht op nalatigheidsinteresten aan deze interestvoet vanaf de vervaldag, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Deze bijzondere interestvoet is wel enkel van toepassing op  betalingsachterstanden ingevolge transacties leveringen van goederen of het verrichten van diensten door ondernemingen aan andere ondernemingen of  aanbestedende overheden. Deze intrestvoet is dus niet van toepassing in burgerlijke zaken, bij transacties tussen een onderneming en een particulier of bij betalingen van bedragen andere dan onbetaalde facturen. In dat geval is de wettelijke intrest van toepassing.

De wet laat toe dat u contractueel van dit wettelijke percentage kan afwijken. In uw algemene contractvoorwaarden of overeenkomsten met klanten resp. leveranciers kan een onderneming bijgevolg een hogere of lagere interestvoet overeenkomen in geval van laattijdige betalingen. Wel heeft een Belgische rechtbank steeds de bevoegdheid om overdreven percentages te matigen. Ervaring leert ons dat de Belgische rechtbanken de interestvoet voor nalatigheidsinteresten bijna steeds ambtshalve reduceren tot 10% à 12%.

Eenzelfde matigingsbevoegdheid hebben rechtbanken overigens m.b.t. forfaitaire schadebedingen: ook deze worden door de band ambtshalve gereduceerd. Zo hanteren de Kortrijkse rechtbanken bijv. doorgaans een maximum van 12%.