Het UBO-register. Ook het aandeelhouderschap wordt transparant! Weg met de anonimiteit!

UBO-register

Het UBO-register. Ook het aandeelhouderschap is transparant! Weg met de anonimiteit!

Dat private vermogens hoe langer hoe minder discretie hebben, is niet nieuw. Met de invoering van het UBO-register werd daar een nieuw hoofdstuk aan bijgeschreven.

Ook het aandeelhouderschap van vennootschappen werd transparant. Daarin ook begrepen: burgerlijke maatschappen. Weg dus met de anonimiteit van uw private vermogensstructu(u)r(en).

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een nieuwe databank die dwingt tot transparantie in de personen achter vennootschappen en andere vergelijkbare structuren. Daaronder ook begrepen: de burgerlijke maatschap.

De elektronische overheidsdatabank verzamelt informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) (Ultimate Beneficial Owner – UBO) van

 • (1) in België opgerichte vennootschappen (m.i.v. maatschappen)
 • (2) stichtingen en vzw’s
 • (3) trusts, fiducieën en/of gelijkaardige juridische entiteiten.

Een “uiteindelijk begunstigde” wordt door de wetgever gedefinieerd als “de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over”.  Ook lasthebbers en begunstigden van levensverzekeringsovereenkomsten worden geviseerd.

Wat specifiek vennootschappen (m.i.v. maatschappen) betreft, zijn er drie categorieën van uiteindelijk begunstigden:

 • zij die een toereikend percentage van de stemrechten of het eigendomsbelang hebben, waarbij de wetgever een indicatieve drempel van + 25% vooropstelt, rechtstreeks of onrechtstreeks (bijv. via een tussengeplaatste vennootschap);
 • zij die zeggenschap hebben via andere middelen (bijv. via aandeelhoudersovereenkomst, het recht om leden van de raad van bestuur te benoemen, een vetorecht, enz.);
 • zij die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er op basis van het vorige niemand kan worden geïdentificeerd of indien er ernstige twijfel over bestaat dat hij/zij de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn.

Toegang tot het UBO-register

Wat de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen (m.i.v. maatschappen) betreft, hebben volgende instanties/personen toegang tot het register:

 • (a) de bevoegde autoriteiten (waaronder de fiscale administratie)
 • (b) de onderworpen entiteiten ingevolge hun wettelijke waakzaamheidsverplichting ten opzichte van cliënten (banken, advocaten, notarissen, boekhouders, enz.)
 • (c) weze het beperkt en onder voorwaarden: elke burger. Een verantwoording moet niet worden gegeven.

Het UBO-register werd operationeel op 31 oktober 2018. De bestuurder(s) of zaakvoerder(s) van de geviseerde juridische entiteiten hadden tot uiterlijk 31 maart 2019 de tijd om zich in regel te stellen. Dat deden zij door mededeling van de uiteindelijke begunstigde(n) evenals de omvang van hun belang via het elektronisch platform MyMinFin.

De UBO-gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt. Tussentijdse wijzigingen moeten binnen de maand aan het register worden overgemaakt. Bij gebrek aan tijdige en correcte informatie, stellen de informatieplichtigen zich bloot aan boetes.

Hoe kunt u zich in regel stellen?

Op de website van de FOD Financiën lezen we het volgende. U kunt zich in regel stellen door:

 • te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen; 
 • te bepalen tot welke categorie uit de bovenstaande rubriek uw uiteindelijke begunstigde behoort; 
 • te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen; 
 • te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is; 
 • te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Achtergrond & verwachting

Het UBO-register kadert in de zevende wijziging van de Belgische anti-witwaswet en geeft uitvoering aan diverse Europese richtlijnen om witwasnetwerken achter terreur en criminaliteit bloot te leggen.

Deze maatregel betekent helaas een bijkomende stap in de afbouw van discretie rond uw privaat vermogen. Het is niet uitgesloten dat vele vermogende families in die optiek zullen overwegen om hun burgerlijke maatschap te ontbinden of meer verborgen zullen trachten te houden voor burgers en nieuwsgierigen (bijv. door een naamswijziging door te voeren).

Burgers kunnen immers enkel zoeken via de naam van de maatschap en niet via de naam van de achterliggende personen.

Meer vragen over UBO of aandeelhouderschap? Neem gerust contact met ons op.