KMO-portefeuille: belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2016

KMO-portefeuille: belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2016

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s en vrije beroepers sinds 1 januari 2009 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op subsidies voor opleidingen, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

Het steunpercentage is per pijler en telkens per periode van één jaar beperkt, zoals hieronder aangegeven.

Op de subsidieregeling via de kmo-portefeuille wordt veelvuldig een beroep gedaan. Voor 2015 was in de kmo-portefeuille een globaal budget van maar liefst € 28.463.600 voorzien, budget dat midden december bleek uitgeput.

Opleiding

Advies

Advies
internationaal

ondernemen

Technologie-
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50% en 75%

Steunplafond
per pijler

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 10.000

Maximum
per periode

deze pijlers samen € 15.000

€ 25.000

Periode

1  kalenderjaar

New style – vanaf 1 april 2016

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Deze bijsturing impliceert een vereenvoudiging en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen, die vanaf 1 april 2016 ingaan, kunnen als volgt worden samengevat:

  • Advies is advies. De vroegere pijlers advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en strategisch advies vallen weg, en worden vervangen door een alomvattende noemer advies. Voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) wordt voorzien in een kmo groeisubsidie (zie verder).
  • De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen, waarbij ook de opdeling tussen opleiding en advies verder vervaagt. De subsidiebehoefte kan vrij worden ingevuld.
  • Hoewel het totaal subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 10.000 voor kleine ondernemingen en € 15.000 voor middelgrote ondernemingen, komt het steunpercentage lager te liggen. Kleine ondernemingen kunnen 40 % laten subsidiëren, tegenover 30 % voor middelgrote ondernemingen. Op vandaag ligt dit percentage minstens op 50 %. Het maximum subsidieerbaar uurtarief van € 90 dat dienstverleners mogen aanrekenen, vervalt evenwel. Voor het bepalen van de grootte van de onderneming wordt de Europese kmo-definitie gehanteerd, waarbij momenteel volgende criteria gelden:  
  Werknemers Omzet   Balanstotaal
Kleine ondernemingen < 50 VTE <= 10.000.000 euro of <= 10.000.000 euro
Middelgrote ondernemingen < 250 VTE <= 50.000.000 euro of <= 43.000.000 euro
  • Tot slot komt er een vernieuwde online applicatie, en een eenvoudiger, geautomatiseerd proces. Zo zal een dienstverlener een aanvraag niet langer moeten goedkeuren, alvorens die zijn verder verloop kan kennen.

Kmo groeisubsidie

Het strategisch advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers worden, samen met de IWT starterstudies, in één nieuw instrument geïntegreerd: de kmo groeisubsidie. Deze subsidie is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Met deze kmo-groeisubsidie kan u gericht steun krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De  financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming). Voor het verwerven van de kennis kan u vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies in te winnen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.

Welke weg ook wordt gekozen, het subsidiebedrag is begrensd tot € 25.000,00.

In tegenstelling tot de klassieke kmo-portefeuille is de aanvraag en toekenning van de kmo groeisubsidie geen automatisch proces. Er wordt in een tweeledige beoordeling voorzien: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.

Erkenning van de dienstverlener

De kwaliteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd door de erkenningsregeling voor dienstverleners.

Dienstverleners die erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding. Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies. De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.

Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies kunnen worden toegekend.

 

http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille