Lacoste.be en Lacoste.com: hetzelfde maar toch anders

Lacoste.be en Lacoste.com: hetzelfde maar toch anders

Surft u eens naar www.lacoste.be. Wellicht zal u niet de site zien die u normaliter verwachtte (daarvoor dient u www.lacoste.com te bezoeken).

Een recent gepubliceerd arrest van het Hof van Beroep te Brussel brengt aan het licht dat de domeinnaam www.lacoste.be het voorwerp heeft uitgemaakt van een geschil tussen enerzijds de vzw Lacoste, een vzw met als doel de geest en tradities in ere te houden van een familie ‘Lacoste’ en anderzijds DNS.be, de Belgische vzw die instaat voor de registratie van.be-domeinnamen.

Het illustreert mooi de rol van DNS.be, reden ook van deze blogbijdrage.

Toen de vzw Lacoste de domeinnaam www.lacoste.be wenste te registeren, weigerde DNS.be dit. Zij baseerde deze weigering op haar vrijheid om al dan niet te contracteren en (de oude versie van) het DNS.be reglement, o.m. omwille van het feit dat de domeinnaam lacoste.be een inbreuk zou vormen op de diverse merken van de SA Lacoste (dit leid ik toch zo af uit de gepubliceerde samenvatting van het arrest, zie hierna).
De Belgische familie Lacoste – beheerders van de vzw Lacoste – waren het daar niet mee eens, en sleepten daarom DNS.be voor de Brusselse rechtbanken. Uiteindelijk besliste het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 20/11/2011 dat:
  • DNS.be zich vooreerst in een monopolie situatie bevindt en daarom in een situatie van permanent aanbod. Daardoor beroept DNS.be zich ten onrechte op de vrijheid om niet te contracteren. Door te weigeren in te gaan op een regelmatig verzoek tot registratie van een.be-domeinnaam, zowel qua vorm als inhoudelijk, waarbij de regels die zij zichzelf heeft opgelegd nagekomen zijn, begaat DNS misbruik van machtspositie;
  • er in het kader van een ‘in concreto’ beoordeling geen risico op verwarring kan bestaan de tussen twee maatschappelijke benamingen van de rechtspersonen (vzw Lacoste en SA Lacoste), zelfs indien zij samengesteld zijn door dezelfde achternaam ‘Lacoste’. Het Hof stelt immers vast dat de ene hemden verkoopt en de ander tot doel heeft om zonder winstoogmerk de geest en tradities in ere te houden van een familie ‘Lacoste’. Deze laatste activiteiten houden geen enkel verband heeft met René Lacoste, de oprichter van het bekende modemerk. Op grond van dit privaat gebruik door de vzw Lacoste is er geen afbreuk gedaan aan de publicitaire functie van het merk ‘Lacoste’. Dit gebruik brengt geen verwatering noch aantasting van dit merk mee en het is niet parasitair.
Met als gevolg dat DNS.be geen enkele reden meer had om de URL www.lacoste.be niet op naam van de vzw Lacoste te registreren. Bovendien werd DNS.be veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 1.250,00.
Conclusie: DNS.be kan niet op eigen initiatief weigeren om een bepaalde domeinnaam te registeren omdat er mogelijks een inbreuk op rechten van een derde zouden kunnen worden geschonden. Volgens haar eigen reglement kan DNS.be enkel verlangen dat de registrant garandeert dat hij met de registratie van de domeinnaam geen inbreuk pleegt op rechten van derden (art. 8.a.2). Indien de aanvrager aan de formele vereisten voor registratie voldoet, moet hij de gewenste domeinnaam kunnen registeren. Het is niet aan DNS.be om hierin ‘eerste rechter’ te spelen, maar aan de eventuele titularis van het intellectueel eigendomsrecht om hierin op te treden.