Maximale rentevoet van de Winwinlening aanzienlijk verlaagd

Maximale rentevoet van de Winwinlening aanzienlijk verlaagd

In 2006 heeft de Vlaamse overheid de winwinlening ingevoerd met de bedoeling om particulieren fiscaal aan te moedigen geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van acht jaar tot € 50.000,00  leent aan een Vlaamse onderneming, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

Een onderneming kan zo tot een maximaal bedrag van € 100.000,00 ten titel van winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000,00 per kredietgever. De (achtergestelde) lening is terugbetaalbaar in één keer na verloop van acht jaar, dan wel kunnen kredietgever en -nemer maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen voorzien. Hoewel de lening een vaste looptijd van acht jaar voorziet, is er een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaand saldo mogelijk.

Interesten

Een klassieke leningsovereenkomst veronderstelt de betaling van interesten. Bij de winwinlening is dit niet anders. De interesten moeten worden betaald op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet is wettelijk vastgelegd, in die zin dat er een maximumrente wordt bepaald waarbij de minimale rentevoet niet minder mag bedragen dan de helft van deze maximale rentevoet. In 2012 bedroeg de maximale rentevoet nog 4,25 %, wat voor particulieren – naast de fiscale stimuli – aldus een belangrijke aanmoediging vormde om op die manier wat spaarcenten te investeren. Voortaan zullen de fiscale implicaties  voldoende moeten zijn om meer spaargeld naar de economie te doen stromen, aangezien de rentevoet voor winwinleningen die vanaf 01/01/2013 zijn aangegaan aanzienlijk is gedaald tot maximaal 2,75 %. De minimale rentevoet die kan worden overeengekomen, bedraagt de helft ofwel 1,375 %.

Voorwaarden

Enkel KMO‘s die voldoen aan alle hierna vermelde voorwaarden kunnen beroep doen op de winwinlening:

  • minder dan 250 werknemers;
  • de jaaromzet is niet hoger dan € 50.000.000,00 of het balanstotaal is niet hoger dan € 43.000.000,00;
  • de kmo voldoen aan het zelfstandigheidscriterium, wat impliceert dat niet meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten in het bezit mogen zijn van één of meerdere grote ondernemingen;
  • de voornaamste exploitatiezetel moet in Vlaanderen gelegen zijn.

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.

De particulier die een winwinlening wil toestaan, dient op datum van toekenning ervan te beantwoorden aan volgende criteria:

  • het moet gaan om een natuurlijke persoon, die de lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
  • deze natuurlijke persoon moet in het Vlaams Gewest zijn gevestigd;
  • de particulier mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
  • als de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
  • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat  binnen die rechtspersoon;  Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.
  • Gedurende de hele looptijd van de winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere winwinlening.

Fiscaal voordeel en vormvereisten

Het ter beschikking stellen van een bedrag aan de kmo door middel van de winwinlening biedt de kredietgever een dubbel fiscaal voordeel. Enerzijds verkrijgt de kredietgever een jaarlijkse belastingvermindering voor de volledige looptijd van de lening gelijk aan 2,5 % van de uitgeleende bedragen met een maximum voordeel van € 1.250,00 per jaar. Anderzijds voorziet de regelgeving een fiscale compensatie ingeval een gedeelte van de winwinlening niet wordt terugbetaald, met name een belastingvermindering 30 % van de hoofdsom van de lening die definitief verloren is gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding,vereffening,…).

Precies omdat de winwinlening een aantal fiscale voordelen biedt, dient er rekening gehouden te worden met bepaalde vormvereisten: er moet een onderhandse of notariële akte, in drie exemplaren, worden opgesteld aan de hand van een vast modelformulier (beschikbaar op www.winwinlening.be). Eén van de exemplaren moet uiterlijk binnen de drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden overgemaakt aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De PMV gaat vervolgens na of aan alle voorwaarden is voldaan. In bevestigend geval gaat de PMV over tot registratie van de akte, wat impliceert dat aan de winwinlening een uniek nummer wordt toegekend en deze wordt opgenomen in een register.

De website www.winwinlening.be biedt verdere informatie omtrent de voorwaarden van de winwinlening. Online kunnen ook alle vereiste gegevens worden meegedeeld, onder meer ook om een simulatie van een winwinlening te maken.