Single Blog Title

This is a single blog caption

Moeten mijn AV’en nu op de offerte of op de factuur? Of op allebei?

De vraag is simpel te beantwoorden: je algemene verkoopsvoorwaarden (“AV’en”) – of elke andere specifieke afspraak die je met je contractpartij wenst te maken – moeten in je offerte of contract zijn opgenomen.

Hoe precies (voorkant, achterzijde of bijlage) doet er weinig toe, zolang maar duidelijk is voor de ontvangende partij dat het voorstel of de offerte onderhevig is aan bepaalde algemene of specifieke voorwaarden

Moment van wilsovereenstemming = bepalend voor de omvang van het contract

Een contract wordt tussen partijen gesloten op het moment van de wilsovereenstemming. Deze kan mondeling of schriftelijk. Mondelinge afspraken zijn immers perfect legaal, alleen zeer moeilijk tot onmogelijk te bewijzen…

‘Schriftelijk’ in de zin van de wet is ook elk medium dat nadien tot een duurzame drager kan leiden; dus ook fax, e-mail, SMS, enz. kan als schriftelijk bewijs dienen. En zeker in handelsverkeer / B2B-transacties, waar de vrijheid van het bewijs van contracten geldt. Dit betekent dat ondernemingen het bestaan en de inhoud van contracten met alle middelen van het recht – en dus niet enkel via een getekend contract – mogen bewijzen.

Het contract tussen partijen ontstaat op het ogenblik waarop de wilsovereenstemming met het voorstel of de offerte van de ene partij de andere partij bereikt.

Op het ogenblik van de wilsovereenstemming – zeer praktisch voorbeeld: de e-mail van de klant, als reply op de offerte, waarin de klant meedeelt “Akkoord met de offerte. Wanneer kunnen jullie de werken starten?” – wordt het contract tussen partijen ‘afgebakend’. Het contract bevat dan alle afspraken die partijen hebben gemaakt tot en met de wilsovereenstemming.

Bijvoorbeeld in gevan van aanneming van diensten zal het contract tussen partijen bestaan uit enerzijds de twee ‘constitutieve geldigheidsvoorwaarden’ voor een aannemingsovereenkomst: een overeenstemming 1.) over voorwerp/uit te voeren diensten en 2.) prijs (bepaald of bepaalbaar). Deze zijn nodig om rechtsgeldig over een aanneming van diensten te kunnen spreken.

Maar anderzijds bevat het contract ook alle andere modaliteiten en voorwaarden die tot en met het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen partijen werden overeengekomen. Deze aanvullende modaliteiten volgen uit de offerte, het contract, de AV’en, enz. die aan de andere contractpartij werden meegedeeld. De aspecten van het contract die tussen partijen niet uitdrukkelijk werden geregeld worden dan opgevangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bijvoorbeeld indien er geen plaats van betaling is aangewezen:

“Art. 1247 BW. De betaling moet gedaan worden op de plaats die door de overeenkomst is aangewezen. Indien geen plaats is aangewezen, moet, wanneer het een zekere en bepaalde zaak betreft, de betaling gedaan worden op de plaats waar de zaak die het voorwerp ervan is, zich bevond ten tijde van het aangaan der verbintenis. Buiten deze twee gevallen moet de betaling gedaan worden ter woonplaats van de schuldenaar.”

Nadien geen nieuwe voorwaarden meer aan het contract toevoegen

Aangezien het volledige contract ontstaat op datum van wilsovereenstemming betekent dat je achterna geen nieuwe voorwaarden meer kan toevoegen aan het contract behoudens het akkoord van de andere partijDus achterna AV’en op de factuur plaatsen is het toevoegen van bepalingen waarover geen akkoord is, en kan niet eenzijdig. Het zou niet de eerste keer zijn dat een offerte zonder AV’en vertrekt naar de klant, dat de aannemer van diensten uitvoert en vervolgens een factuur uitzendt mét AV’en op. Als er nadien een geschil ontstaat zal de klant voor de rechtbank de toepassing van deze AV’en – die voor de eerste maal werden meegedeeld middels de factuur – met succes kunnen betwist.

Kleine noot tot slot: veel hangt natuurlijk af van de eigenlijke feiten. Als handelaren bijv. jaren met elkaar samenwerken en doorheen de jaren talrijke facturen mét AV’en hebben uitgewisseld, is er diverse rechtspraak die stet dat in een dergelijke bestendige handelsrelatie de AV’en wel van toepassing is. Maar omwille van zekerheid en beperking van de kosten is het een stuk interessanter dat daarover geen discussie moet worden gevoerd.