Naast het nieuwe erfrecht krijgt ook de gewijzigde erfbelasting stilaan vorm

Naast het nieuwe erfrecht krijgt ook de gewijzigde erfbelasting stilaan vorm

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje ondergedompeld. Het voorontwerp van decreet ligt daartoe thans op tafel. Met de geplande wijzigingen beoogt de Vlaamse Regering een ondersteuning te bieden aan het nieuwe erfrecht enerzijds en streeft zij tegelijk op bepaalde vlakken een meer gematigde belastingdruk na anderzijds.

Naast een aantal punctuele aanpassingen die specifiek zijn geënt op nieuwe bepalingen van het nieuwe erfrecht, waarop hier niet dieper wordt ingegaan, kunnen de beoogde (globale) wijzigingen in essentie als volgt worden samengevat:

  • De tarieven voor verkrijgingen tussen broers & zussen, neven & nichten, vrienden & vriendinnen, … worden bijgestuurdConcreet:
    • zouden broers en zussen op de eerste schijf van 35.000 euro elk 5% minder belastingen betalen; dat betekent een effectieve belastingbesparing voor ieder van hen van 1.750 euro;
    • zouden neven en nichten, vrienden en vriendinnen, … op de eerste schijf van 35.000 euro globaal 20% minder belastingen betalen; dat betekent een effectieve globale belastingbesparing van 7.000 euro;
    • zou de belastingdruk op de schijf boven de 125.000 euro dalen met 10% (van 65% naar 55%); wat een effectieve besparing betekent van 10%.

Door de creatie van een nieuwe laagste schijf van 35.000 euro en de afschaffing van het toptarief van 65%, beoogt de Vlaamse Regering zowel de grote als de kleine vermogens ten goede te komen;

  • De fiscale druk op verkrijgingen tussen echtgenoten en partners wordt gematigdNaast de bestaande vrijstelling voor de vererving van de gezinswoning wordt voorgesteld om de eerste schijf van 50.000 euro in de nettoverkrijging van de partner in de roerende goederen vrij te stellen van erfbelasting; dat betekent concreet (minstens) een belastingbesparing van 1.500 euro. Daarmee wil de Vlaamse Regering tegemoet komen aan het maatschappelijk debat dat de langstlevende partner al te veel erfbelasting moet betalen op het vermogen dat de partners zelf samen hebben opgebouwd;
  • Jonge kinderen die op vroege leeftijd (d.i. vóór hun 21 jaar) wees worden, worden beschermdZij zullen voortaan een vrijstelling genieten op de eerste schijf van 75.000 euro wat de roerende goederen betreft (wat een belastingbesparing betekent van 3.750 euro) én een vrijstelling voor de vererving (wat hun aandeel betreft) in de woning van de erflater; de gezinswoning zal dus mogelijk niet langer hoeven te worden verkocht om de erfbelasting te kunnen betalen (let op, deze vrijstellingen gelden enkel als de beide ouders zijn overleden);
  • Een nieuwe vorm van (fiscale) erfenissprong wordt in het leven geroepenTot slot wordt het ook mogelijk om de nalatenschap die men van (groot)ouder(s) of de partner erft, binnen het jaar geheel of gedeeltelijk belastingvrij door te schenken aan de eigen (klein)kinderen (of aan zij die daarmee fiscaal worden gelijkgesteld). Hiermee beoogt de Vlaamse Regering dat erfopvolgers met meer flexibiliteit en zonder fiscaal te worden afgestraft kunnen opteren voor een versnelde doorschuiven van het vermogen naar de volgende generatie.

De voorliggende tekst is slechts een voorontwerp van decreet en dus nog niet definitief. Vele vragen blijven bovendien nog onbeantwoord. De inwerkingtreding is zoals aangegeven voorzien op 1 september 2018.

De globale belastingdruk blijft hoog. Een overdracht bij leven blijft fiscaal interessanter dan een overdracht bij overlijden, zoveel is zeker. Tijdig aan uw planning denken blijft dus de boodschap.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan even een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek. Bright maakt van de bescherming en handhaving van uw privaat vermogen een topprioriteit en streeft samen met u een duurzame oplossing na.