Nieuw Vlaams logiesdecreet: zelf slaapplaatsen aanbieden via internet voortaan makkelijker

Nieuw Vlaams logiesdecreet: zelf slaapplaatsen aanbieden via internet voortaan makkelijker

Begin maart werd het Vlaamse logiesdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor een wettelijk kader werd geschapen voor particulieren die logeermogelijkheden ter beschikking wensen te stellen of waarbinnen tussenpersonen zoals AirBNB kunnen opereren.

Geen vergunning meer nodig

De belangrijkste wijziging die dit nieuwe decreet met zich meebrengt is het feit dat de Vlaamse regering de verplichte vergunning of aanmelding voor toeristische logiesverblijven afschaft en er nu slechts een meldingsplicht bestaat. Hierdoor kan iedereen dus voortaan gasten tegen betaling bij zich laten logeren, ongeacht of het nu om een professionele uitbating gaat of om een bijverdienste en ongeacht of dat al dan niet via een tussenpersoon gaat.

Let wel, ondanks deze versoepeling voert het decreet wel nog een aantal voorwaarden hiertoe in: zo dient de eigenaar of exploitant dus wel Toerisme Vlaanderen op de hoogte te brengen én dient het verblijf te voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen.

Logies voor toeristen

Onder exploitatie van logies wordt elke op de toeristische markt aangeboden constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten, verstaan.  Hierdoor vallen dus ook pop-uplogies, boomhutten, tenten, enz. onder het toepassingsgebied van dit logiesdecreet. Logies die zich op een duidelijke en ondubbelzinnige manier niet richten tot toeristen, zoals studentenkamers, kindernachtverblijven, bejaardentehuizen, enz. vallen buiten het toepassingsgebied van dit decreet. Ook gratis logies, zoals gastgezinnen of ‘coachsurfing’ vallen niet onder het decreet.

9 Kwaliteits- en veiligheidsnormen

Voortaan dient elke exploitatie wel te voldoen aan 9 basisvoorwaarden:

  1. Het logies moet conform zijn aan de brandveiligheidsnormen die door de Vlaamse regering zullen worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.
  2. Het logies moet “in voldoende staat van properheid en onderhoud” geëxploiteerd worden.
  3. Het logies moet minstens voor één nacht worden aangeboden.
  4. De exploitant dient in het bezit te zijn een BA-verzekering.
  5. De exploitant of de persoon die de feitelijke leiding heeft, dient te beschikken over een blanco strafregister.
  6. De exploitant is eigenaar van het logies of heeft een geldige uitbatingsovereenkomst.
  7. De exploitant stelt informatie ter beschikking van de toerist.
  8. De openings- en exploitatievoorwaarden die de Vlaamse regering oplegt op het vlak van uitrusting, inrichting en specifieke veiligheidsaspecten, dienen te worden gerespecteerd. Hierop kan wel een afwijking worden toegestaan door Toerisme Vlaanderen.
  9. Het logies kan onder verschillende benamingen worden aangeboden. Indien het echter onder een beschermde benaming wordt aangeboden, dan moet het de openings- en exploitatievoorwaarden respecteren die aan die specifieke benaming verbonden zijn.

Facultatief kan vrijwillig wel nog om een erkenning bij Toerisme Vlaanderen worden gevraagd waarbij men eveneens een comfortclassificatie kan vragen.

AirBNB

Specifiek voor wat tussenpersonen zoals AirBNB betreft, bepaalt het decreet dat zij op verzoek al hun gegevens over toeristische logies en hun uitbaters moeten doorgeven aan de politie of aan de personen die daartoe gemachtigd werden door de Vlaamse regering. Hierdoor kan de overheid dus de adressen van de logiesverstrekkers gaan opvragen bij deze internetplatformen.

Sancties

Wie niet voldoet aan de vereisten van het Logiesdecreet kan door de politie of personen die daartoe gemachtigd werden door de Vlaamse regering, de onmiddellijke stopzetting bevolen worden van diens logiesexploitatie. Hierbij kan men het materiaal en het rollend materiaal verzegelen en in beslag laten nemen.

Besluit

Dit nieuwe Logiesdecreet schept een algemeen kader dat thans verder in detail zal worden uitgewerkt door de Vlaamse regering in een uitvoeringsbesluit. Het decreet betekent alvast een enorme versoepeling voor particulieren die voortaan een overnachtingsplaats willen gaan aanbieden, al dan niet via bijvoorbeeld een internetplatform zoals AirBNB.