Nieuwe fiscale maatregelen in het federaal regeerakkoord van u201cMichel Iu201d

Nieuwe fiscale maatregelen in het federaal regeerakkoord van “Michel I”

Op 9 oktober 2014 heeft de nieuwe federale regering bij monde van premier Charles Michel haar regeerakkoord voor de komende legislatuur voorgesteld. Aangezien vooraf reeds werd aangekondigd dat de nieuwe regering een “herstelregering” wil zijn met als doel de begroting in evenwicht te brengen tegen 2018, bevat het akkoord enkele fiscale maatregelen die we graag voor u even onder de aandacht brengen. Wij zetten de belangrijkste fiscale doelstellingen voor u op een rij.

Het is een publiek geheim dat de lasten op arbeid in de personenbelasting in ons land al te zwaar doorwegen. De nieuwe regering wil hier werk van maken door een zogenaamde “tax shift” waarbij er een verschuiving komt van belastingen op arbeid naar belastingen op andere inkomsten. Deze doelstelling zal (onder meer) worden gerealiseerd door een verhoging van de forfaitaire aftrek van de beroepskosten zodat ook de netto-inkomsten uit arbeid proportioneel zullen toenemen. In ruil worden nieuwe accijnsmaatregelen voorgesteld (op tabak, diesel, etc.) alsook een verruiming van de aan btw onderworpen handelingen. Ook ligt de betrachting voor om inkomsten van trusts en andere buitenlandse juridische constructies via de zgn. “doorkijkbelasting” te belasten. Ook het pensioensparen zal worden aangemoedigd door een verlaging van de belasting van 10% naar 8% en de automatische indexering van de fiscale uitgaven, andere dan diegene die een impact hebben op de activiteitsinkomsten, zal worden beperkt.

Op het vlak van de vennootschapsbelasting is het vooral uitkijken naar de voortzetting van de overgangsregeling met betrekking tot de liquidatieboni. KMO’s zullen de mogelijkheid worden geboden om een deel van hun belaste winst te reserveren op een afzonderlijke passiefrekening en hierop anticipatief een roerende voorheffing van 10% te betalen. Deze reserves zullen bij liquidatie dan belastingvrij aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd. Indien wordt beslist om deze reserves voortijdig als dividend uit te keren zal hierop een aanvullende roerende voorheffing zijn verschuldigd van hetzij 15% (uitkering binnen de vijf jaar) of 5% (uitkering na vijf jaar). Ook het stelsel van de bijzondere aanslag van 309% zal worden aangepast en het tarief zal neerwaarts worden bijgesteld.

Wat tot slot de fameuze antimisbruikbepaling betreft, zal worden nagegaan op welke manier deze beter kan worden ingekleed teneinde een grotere rechtszekerheid voor de belastingplichtige te garanderen. De dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken zal zich alvast kunnen uitspreken over de toepassing van de anti-misbruikbepaling om de rechtszekerheid te verhogen.

Uiteraard is dit alles maar opgenomen in een regeerakkoord en zal de precieze impact van de opgenoemde maatregelen pas later moeten blijken.