Nieuwe informatieverplichting voor onroerende goederen in overstromingsgevoelig gebied

Nieuwe informatieverplichting voor onroerende goederen in overstromingsgevoelig gebied

Met ingang van 11 oktober 2013 heeft de Vlaamse Regering de verkopers en verhuurders (voor een huurperiode van meer dan 9 jaar) van onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest een nieuwe informatieverplichting opgelegd.  Voortaan heeft quasi elke verkoper en verhuurder de verplichting om zijn kandidaat-kopers of kandidaat-huurders te informeren over de ligging van het goed in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, in afgebakend overstromingsgebied of in afgebakende oeverzones.

De nieuwe informatieverplichting geldt zowel bij verkoop of verhuur van panden als van gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos).

De informatieverplichting heeft als hoofddoel om iedere potentiële koper of huurder te beschermen. Bijgevolg geldt de verplichting zowel voor de eigenaar, de vastgoedmakelaar als de notaris. De decreetgever maakt dus geen enkel onderscheid tussen personen die beroepshalve verkopen of verhuren en personen die dit slechts occasioneel doen.

Bij welke transacties?

De eigenaar, vastgoedmakelaar en de notaris moeten informatie verstrekken over de ligging in overstromingsgebied telkens wanneer een onroerend goed wordt verkocht of wanneer het wordt verhuurd voor een peride van meer dan negen jaar. Ook wanneer een onroerend goed wordt ingebracht in een vennootschap of wanneer een vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht wordt overgedragen, zal er informatie met betrekking tot de overstromingsgevoeligheid moeten worden gecommuniceerd.

De verplichting geldt ongeacht of het onroerend goed geheel dan wel slechts gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied gelegen is. Voor een onroerend goed dat niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone geldt de informatieverplichting evident niet.

Waar?

Alle informatie over de ligging van het onroerend goed ten opzichte van mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied, afgebakend overstromingsgebied en oeverzones moet worden opgenomen in alle onderhandse en authentieke aktes die betrekking hebben op de transacties. Maar, belangrijk, ook alle publiciteit die gekoppeld is aan die transacties moet de verplichte informatie bevatten. We denken hierbij in het bijzonder aan advertenties op websites of bekendmakingen in etalages van vastgoedmakelaars.

Beperkte vrijstelling

Uit praktische overwegingen is er voor bepaalde vormen van publiciteit voorzien in een vrijstelling van de informatieverplichting. Kleine advertenties in kranten, tijdschriften en weekbladen dienen geen vermelding van het overstromingsrisico te bevatten. Hetzelfde geldt voor kleine panelen aan de woning met enkel de vermelding van de notaris of de eigenaar alsook kleine raamaffiches met enkel de vermelding ‘te koop’ of ‘te huur’ zonder verdere informatie.

Let wel, onder ‘overstromingsgevoelig gebied’ wordt niet per definitie hetzelfde begrepen als onder de zogenaamde ‘risicozone voor overstromingen’.  Risicozones beslaan doorgaans een kleiner gebied. Bovendien geldt bij een verkoop of verhuur van een onroerend goed in een risicozone al langer een informatieverplichting voor o.a. de notaris, de architect en de verkoper of verhuurder. Informatie over de ligging in een risicozone moet echter niet meegedeeld worden via publiciteit aan het grote publiek, dit in tegenstelling tot de informatie over de ligging in overstromingsgevoelig gebied.

Wanneer u als eigenaar informatie wenst terug te vinden over de ligging van uw onroerend goed in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, dan kunt u de kaart van deze gebieden raadplegen via het geoloket ‘watertoets en overstromingskaarten’ (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets2012/#). Afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones kan u raadplegen via het geoloket ‘recht van voorkoop’ (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rvv).