Nieuwe regels inzake schorsende werking hoger beroep

Nieuwe regels inzake schorsende werking hoger beroep

Sinds 01/11/2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de regels uit het Gerechtelijk Wetboek inzake burgerrechtelijke rechtspleging. Dit zijn stuk voor stuk eerder juridische-technische wijzigingen die geen nieuw ‘materieel recht’ met zich meebrengen – dus geen nieuwe na te leven regels – maar wel een impact hebben op het voeren van procedures.

Eén van de zaken die wijzigt zijn de regels m.b.t. de zogenaamde uitvoerbaarheid bij voorraad.

Tot vóór november 2015 was de regel dat de tenuitvoerlegging van een rechtelijke uitspraak werd geschorst door het instellen van een hoger beroep. Voorbeeld: u procedeert 18 maanden voor de rechtbank van koophandel en bekomt een gunstig vonnis. Tegenpartij tekent evenwel beroep aan, en u wordt daardoor betrokken in een beroepsprocedure die bijv. 24 maanden in beslag neemt. Welnu, de regel was dat u het vonnis van de rechtbank van koophandel niet kon tenuitvoer leggen zolang de beroepsprocedure niet was afgerond.

In de praktijk evenwel kenden vele rechtbanken in eerste aanleg reeds de zogenaamde uitvoerbaarheid bij voorraad toe. Dit vormde een wettelijke uitzondering op de schorsende werking van het hoger beroep. Mits uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van één van de partijen kon de eerste rechter in zijn vonnis bepalen dat het instellen van een hoger beroep geen schorsende werking had en dat de uitspraak uitvoerbaar was bij voorraad.

Deze praktijk werd sinds 01/11/2015 de regel: het systeem van art. 1397 Ger. W. wordt immers omgedraaid. Vanaf nu zijn “de eindvonnissen uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep en zonder zekerheidsstelling indien de rechter deze niet heeft bevolen.”. Dus ook zonder gemotiveerde vraag van een partij zal het vonnis in eerste aanleg uitvoerbaar zijn bij voorraad. U zal de deurwaarder verder opdracht kunnen geven tot uitvoering van het vonnis in eerste aanleg niettegenstaande de tegenpartij hoger beroep instelt.

De ratio legis van die wijzigingen bestaat erin te vermijden dat het hoger beroep enkel wordt gebruikt om uitstel van uitvoering van veroordeling te bekomen.

Wel kan de wet in uitzonderingen op deze regel voorzien (bijv. in bepaalde aangelegenheden van personen- en familierecht) of kan de rechter bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders bevelen. Dit laatste betekent dus dat de verwerende partij in een procedure aan de rechtbank om een uitzondering op art. 1397 Ger. W. kan verzoeken, en aan de rechtbank omwille van gemotiveerde gronden kan vragen om toch in een uitzondering op de uitvoerbaarheid bij voorraad te voorzien.

De schorsende werking van het verzet blijft wel bestaan; verzet is een rechtsmiddel tegen een verstekvonnis (dus wanneer u bij afwezighied werd veroordeeld). Reden daarvoor is dat de taak van de rechter, wanneer deze vonnist op verstek, wordt beperkt tot wat de openbare orde raakt.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op alle zaken die aanhangig zijn gemaakt vanaf 01/11/2015.