Nieuwe regels marktpraktijken en consumentenbescherming per 31/05 in voege

Nieuwe regels marktpraktijken en consumentenbescherming per 31/05 in voege

Bij Koninklijk Besluit van 28/03/2014, gepubliceerd in het B.S. van 29/04/2014, heeft de regering beslist dat het nieuwe boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Belgische Wetboek Economisch Recht in werking zal treden op 31/05/2014.

Dit nieuwe boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” is deels een herneming van de thans nog geldende Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming van 06/04/2010, maar deels voegt dit nieuwe boek VI ook een aantal nieuwe en gewijzigde bepalingen in het Belgisch recht in. Onder meer voorziet het boek VI in een omzetting van de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten van 25/10/2011 (hierna: ‘Richtlijn Consumentenrechten’) – met een aantal belangrijke wijzingingen voor e-commerce – alsook worden een aantal bepalingen die de voorbije jaren door het Europees Hof van Justitie op de korrel werden genomen, aangepast. Dit is onder meer het geval voor de regelgeving inzake solden en verkoop met verlies.

Overigens treden nog diverse andere boeken van het WER in werking op 31/05/2014

  • boek XII Recht van de elektronische economie.
    • Dit boekdeel, dat slechts nog één titel telt, is een herneming van de Wet Elektronisch Handel (wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) en de Domeinnaamwet (wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen), en bevat inhoudelijk geen nieuwigheden. Doch het is wel de bedoeling van de wetgever om in de toekomst eveneens een Titel 2 toe te voegen, met daarin enerzijds een herneming van de Wet Elektronische Handtekening (wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten) en anderzijds nieuwe bepalingen m.o.o. het regelen van diverse specifieke diensten van de informatiemaatschappij, zoals elektronische archivering, de elektronische aangetekende zending, en de elektronische tijdsregistratie.
  • boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies
    • Dit Boek X zal de Handelsagentuurwet van 13 april 1995, de Wet Precontractuele Informatie van 19 december 2005 en de Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 vervangen. Waar de handelsagentuurwet zonder wijzigingen wordt overgekomen, bevat Titel 2 van Boek X “Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten” wel belangrijke wijzigingen inzake de huidige Wet Precontractuele Informatie van 2005. In het bijzonder wordt het toepassingsgebied verruimd, de voorwaarden versoepeld en een aantal bepalingen gewijzigd. Doch hierover later in een afzonderlijke blogbijdrage.
  • Boek XV. Rechtshandhaving (deels) en Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures
    • Deze boeken bevatten voornamelijk bepalingen inzake opsporing en handhaving door de overheid van de bepalingen van het WER, alsook regels omtrent bijzondere gerechtelijke procedures onder het WER, in het bijzonder stakingsprocedures inzake inbreuken op de eerlijke handelspraktijken, intellectuele eigendomsrechten, elektronische economie, enz.

Met de inwerkingtreding van de boeken VI, X, XII, XV en XVII zal het WER meer en meer dagdagelijkse praktijk worden voor zowel juristen als ondernemers en ondernemingen.

Indien u meer wenst te weten te komen over de inhoud van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming”, kan u steeds vrijblijvend onze volgende Breakfast@Bright-sessie bijwonen, die doorgaat op vrijdag 13/06/2014. Meer informatie via deze link.