Nieuwe regels woninghuur

Nieuwe regels woninghuur

In het kader van de zesde staatshervorming (januari 2014) werd de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgedragen van het federale niveau naar het gewestelijke niveau. Aan Vlaamse zijde heeft dat inmiddels geleid tot een herziening van de Woninghuurwet van 1991. Ander huurvormen zoals handelshuur, gemene huur (kantoren, industrie, …) en pacht blijven voorlopig onaangeroerd. De nieuwe regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan zullen binnenkort terug te vinden zijn in het Vlaamse Huurdecreet.

Per 4 juni ll. werden de ontwerpteksten van het nieuwe huurdecreet voor definitieve goedkeuring ingediend in het Vlaams Parlement. Waar tot voor kort werd uitgegaan van een inwerkingtreding op 1 september 2018 is in de definitieve teksten nu toch sprake van  1 januari 2019 (art. 81). Naar verwachting worden de teksten nog voor het zomerreces goedgekeurd, maar is het vooral vanuit praktische overwegingen dat de inwerkingtreding is uitgesteld tot begin volgend jaar.

De nieuwe regelgeving is op sommige punten behoorlijk ingrijpend. Woninghuurovereenkomsten zullen voortaan verplicht schriftelijk moeten zijn en een minimaal aantal gegevens moeten vermelden (art. 8), er komen nieuwe opzegmogelijkheden vooral voor de verhuurder (artn. 17, 18 en 19), de renovatieverhuring wordt uitdrukkelijk geregeld (art. 13), edm. Ook de ‘stilzwijgende verlening’ verdwijnt. Een bepaling op basis waarvan een huurovereenkomst wordt verlengd wanneer ze niet (tijdig) wordt opgezegd, zal voortaan voor niet geschreven worden gehouden (art. 64).

De nieuwe regelgeving speelt ook in op de realiteit van vandaag en zal verschillende vormen van ‘mede-huur’ apart regelen. Inderdaad zullen na de inwerkingtreding specifieke regels gelden voor zowel gehuwden en wettelijke samenwoners (art. 52) als voor feitelijk samenwonenden (art. 53). In geval van feitelijke samenwoning, wat verder kan gaan dan partnerrelaties maar bijvoorbeeld ook van toepassing is op cohousing, op vrienden of familieleden die samen een appartement huren, edm., zal elke (mede-)huurder bijvoorbeeld een individueel opzegrecht hebben, waarbij hij of zij, om volledig van de eigen engagementen bevrijd te zijn, zelfs een nieuwe huurder in de plaats zal kunnen (laten) stellen, desgevallend met tussenkomst van de Vrederechter.