Nieuwe wet inzake bewind: Neem tijdig initiatief!

Nieuwe wet inzake bewind: Neem tijdig initiatief!

Met ingang van 1 juni 2014 trad de nieuwe wet inzake Meerderjarige Beschermde Personen van 17 maart 2013 (BS 14 juni 2013, 2de editie) in werking.

De wet hertekent de regeling met betrekking tot wilsonbekwame meerderjarigen en zorgt dan ook voor een vervanging van alle huidige statuten van onbekwaamheid over meerderjarigen door één nieuwe regeling, het “bewind”.

Daarnaast biedt de wet ook een interessante wijziging op het vlak van de buitengerechtelijke bescherming. Op grond waarvan een persoon zijn eigen onbekwaamheid – nog vóór hij onbekwaam wordt – zelf kan gaan organiseren zonder dat hiervoor nog de tussenkomst van de vrederechter vereist is.

Meer concreet komt de buitengerechtelijke bescherming erop neer dat personen hun (patrimoniale) bescherming zelf vooraf kunnen regelen door aan een derde volmacht te geven om rechtshandelingen in hun naam en voor hun rekening te stellen in het geval dat ze onbekwaam worden. Te dien einde dient tussen de volmachtgever en de volmachthebber een volmachtovereenkomst gesloten te worden waarin een aantal beginselen kunnen worden opgenomen die de volmachthebber bij de uitvoering van zijn opdracht moet in acht nemen. De volmacht kan eveneens de omvang van het mandaat regelen, eventuele bijzondere formaliteiten en een eventuele bezoldiging.

De nieuwe wet voorziet dat de volmacht geldig blijft bij onbekwaamheid van de volmachtgever, wat voordien niet het geval was bij een gewone volmacht. De enige voorwaarde die de nieuwe wet stelt opdat de volmacht geldig zou blijven bij onbekwaamheid, is dat de volmacht is ingeschreven in een speciaal register dat door de Federatie van notarissen (KFBN) zal bijgehouden worden.

Het hoeft geen betoog dat de nieuwe regeling inzake volmachten opportuniteiten biedt. Zo kan een vooraf geregelde volmacht veel (familiale) discussies over het beheer van het vermogen van een onbekwame vermijden. Daarnaast kan een dergelijke volmacht ook als planningstechniek worden gebruikt bijvoorbeeld in het kader van een in extremis-planning.