Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

U zult gemerkt hebben dat de wetgever de laatste tijd niet bepaald heeft stilgestaan. Tal van wetten reeds werden gewijzigd, andere grote veranderingen zijn nakend. Wij informeren u hierbij graag over de meest frappante nieuwigheden die u als ondernemer aanbelangen.

Hervorming van het ondernemingsrecht

U hebt het waarschijnlijk al gehoord: sinds 1 november 2018 is de “wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht” in werking getreden. De wet creëert een nieuw ondernemingsbegrip, een verruimde definitie in vergelijking met het reeds bestaande begrip “onderneming”, waarbinnen alle actoren die economisch actief zijn worden samengebracht.

Concreet behelst het nieuwe ondernemingsbegrip (1) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (vrije beroepers, bestuurders van vennootschappen, …), (2) iedere rechtspersoon (ook verenigingen en stichtingen vallen hieronder, ongeacht of zij een economisch doel nastreven) en (3) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, trust, …).

Dit nieuwe ondernemingsbegrip vormt de hoeksteen voor de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, zoals de rechtbank van koophandel vanaf 1 november 2018 wordt genoemd. Elk van de voormelde personen of rechtspersonen zullen voortaan voor de ondernemingsrechtbank gedagvaard moeten worden.

Daarenboven is een kwalificatie als “onderneming” bepalend voor de bewijsregels die toepasselijk zijn op alle contractuele verhoudingen tussen ondernemingen en met ondernemingen. De vrije bewijsregels die gelden binnen het ondernemingsrecht, zijn door het verruimde ondernemingsbegrip op alle economische actoren van toepassing.

Het hervormde ondernemingsrecht benadrukt verder het belang van een goed opgestelde factuur. Waar voorheen in het Burgerlijk Wetboek werd bepaald dat een door een onderneming aanvaarde factuur gold als bewijs van een koop-verkoopovereenkomst, wordt dat toepassingsgebied nu uitgebreid naar allerhande overeenkomsten (niet enkel koop-verkoop maar ook vervoersovereenkomsten, diverse diensten,…).

Nieuwe regeling inzake bedrijfsgeheimen

Op 24 augustus 2018 trad de “wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen” in werking. Waar de Belgische wetgeving voordien geen algemeen en homogeen rechtskader bood om bedrijfsgeheimen te beschermen, biedt de nieuwe wet dit kader nu wel.

Er wordt in de eerste plaats voorzien in een zeer ruime definitie van het begrip “bedrijfsgeheim”. Dit begrip behelst (1) elk geheim, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk (2) dat een handelswaarde bezit omdat het geheim is en (3) aan redelijke veiligheidsmaatregelen wordt onderworpen om het geheim te bewaren.

De nieuwe wet biedt bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen van een bedrijfsgeheim, het onrechtmatig gebruik en het openbaar maken ervan.

Bedrijven wiens vertrouwelijke knowhow onrechtmatig wordt verkregen of verspreid, beschikken ingevolge de nieuwe wet over tal van actiemogelijkheden die zij eerder niet konden inroepen (staking, verbod, beslag, vervangende schadeloosstelling).

Hervorming van het pandrecht

Ook het pandrecht werd grondig hervormd. De hervormde pandwet, in werking sinds 1 januari 2018, bevat als belangrijkste wijzigingen de invoering van een pandregister, de versoepeling van het pand op de handelszaak, een veralgemeend eigendomsvoorbehoud en een wettelijk geregeld retentierecht.

Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrief hieromtrent.

Toekomstige veranderingen: hervorming van het Burgerlijk Wetboek

Minister van justitie Koen Geens heeft plannen om het Burgerlijk Wetboek in de toekomst te hervormen. Doel van die hervorming zou zijn om het Burgerlijk Wetboek, dat in de basis nog van 1804 dateert, overzichtelijker te maken en om de bepalingen beter te doen aansluiten bij de noden en praktijken van vandaag.

Onder leiding van de minister, werden hiertoe een aantal commissies opgericht die elk een hervormingsvoorstel dienen uit te werken voor een welbepaald thema uit het Burgerlijk Wetboek.

Zo werd een commissie opgericht voor de hervorming van het verbintenissenrecht, één voor de hervorming van het zakenrecht, een andere voor de hervorming van het bewijsrecht, nog een commissie voor de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, één voor de hervorming van de leningsovereenkomsten en tot slot één voor de hervorming van de persoonlijke zekerheden.

De verschillende commissies hebben op vandaag één wetsontwerp klaar en een aantal voorontwerpen die nog niet volledig op punt staan.

Bright houdt de op til zijnde veranderingen voor u in de gaten en zal u informeren van zodra er hieromtrent iets concreet uit de bus komt. Mocht u in tussentijd vragen hebben hieromtrent, dan wel over andere onderwerpen in dit blogbericht, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.