Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Met het vallen van het blad begint menig werknemer ijverig vakantiedagen te tellen. En dan heb je twee types, deze die nog wat te tellen hebben, en deze – de beredeneerde cijferaars – die het strakke vakantieplan dat in het begin van het jaar is opgemaakt stipt hebben uitgevoerd. Om op ‘0’ te eindigen.

Wettelijke vakantiedagen

Niet zelden krijgen werkgevers, en in het verlengde daarvan, hun raadgevers de vraag in welke mate niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar kunnen worden overgezet.

Het antwoord, naar de letter van de wet, laat weinig ruimte voor nuance. Vakantiedagen moeten verplicht tussen 1 januari en 31 december worden opgenomen. En net zoals vakantiedagen die pas volgend jaar worden toegekend niet eerder kunnen worden benut, is het evenmin toegelaten om vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar over te dragen.

Alleen wanneer de werknemer in de onmogelijkheid verkeert omwille van ziekte, ongeval, moederschapsrust, vervulling van een openbaar ambt, enz. om zijn/haar vakantiedagen voor 31 december op te nemen, is er een mildering, zij het dat de overblijvende vakantiedagen in dat geval dienen te worden uitbetaald. Ook hier is een overdracht strikt genomen niet aan de orde.

De eerlijkheid gebiedt mij echter u te wijzen op de praktijk, die duidelijk lichter weegt dan de theorie. En deze praktijk is er tot op vandaag een van grotendeels gedogen. Er zijn tal van (strikte en organisatorische) redenen denkbaar om de overdracht van vakantiedagen niet toe te staan als werkgever, maar als beide partijen een aantal vakantiedagen over 1 januari willen tillen, zijn daar weinig risico’s aan verbonden. In dat geval is het evenwel aan te raden om het aantal dagen te beperken, evenals de periode waarbinnen die ‘oude’ vakantiedagen dienen te worden opgenomen.

Andere extralegale vakantie en anciënniteitsdagen

Naast de wettelijke vakantiedagen is het mogelijk dat werknemers nog bijkomende vakantiedagen kunnen opnemen, of anciënniteitsdagen, zij het op basis van een akkoord ter zake binnen de onderneming of de sector, of nog op basis van de onderschreven arbeidsovereenkomst.

Voor de overdracht van deze vakantiedagen dient in eerste instantie te worden teruggegrepen naar het akkoord op basis waarvan deze dagen werden toegekend. Werd in de betreffende CAO, het ondernemingsakkoord of de arbeidsovereenkomst niets bepaald over de mogelijkheid tot overdracht van deze dagen, zijn deze in principe verloren bij niet tijdige opname ervan.

Maar goede afspraken maken goede vrienden. En het is geen slecht idee om afspraken inzake de al dan niet overdracht van deze verlofdagen, en de precieze modaliteiten daarvan, in het arbeidsreglement te laten opnemen.

En wat met inhaalrust?

In het kader van arbeidsduurvermindering kan een systeem van inhaalrustdagen worden gebruikt. Hierdoor kunnen er per week meer uren worden gewerkt dan de theoretische werkduur die in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Door middel van de toekenning van inhaalrustdagen kunnen deze overuren vervolgens worden gecompenseerd, en wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een bepaalde referentieperiode alsnog gerespecteerd.

Om te vermijden dat deze gemiddelde arbeidsduur toch wordt overschreden, is het belangrijk dat inhaalrustdagen tijdig worden opgenomen. Deze kunnen dan ook nooit worden overgedragen naar een volgend kalenderjaar, behoudens indien de referentieperiode niet met een kalenderjaar zou gelijklopen.

Strak plan

In de regel laat u derhalve bij voorkeur eerst de wettelijke vakantiedagen opnemen, vervolgens de inhaalrustdagen (behoudens indien de referentieperiode korter zou zijn dan een kalenderjaar) en pas daarna de extralegale vakantiedagen en anciënniteitsdagen.

En nu opnieuw tellen…