Plastic flesje van Coca Cola niet geregistreerd als merk

Plastic flesje van Coca Cola niet geregistreerd als merk

Sinds december 2011 probeert Coca Cola tevergeefs haar plastic flesje in te schrijven als gemeenschapsmerk binnen de EU.  Na eerdere weigeringen door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), heeft ook het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, op 24 februari 2016 het vormmerk geweigerd.

Naast woord- en beeldmerken (logo’s), proberen fabrikanten vaak ook de verpakking of de vorm van hun product als merk te registreren. In beginsel kan namelijk iedere vorm als merk dienen zolang de vorm in staat is om de waren en diensten te onderscheiden. Diverse parfumflesjes werden in het verleden als vormmerk geregistreerd, maar ook de bekende WC-eend en diverse voedingsproducten werden als vormmerk geregistreerd, net zoals het glazen Coca Cola-flesje.Ook bijvoorbeeld voor haar kenmerkende glazen bekwam Coca Cola in het verleden reeds een geregistreerd vormmerk binnen de Europese Unie. Het plastic flesje van Coca Cola waarvoor merkbescherming werd gevraagd betrof het volgende driedimensionale teken.

Deze aanvraag werd echter geweigerd door het Europees merkenbureau aangezien deze van mening was dat de vorm van deze fles te weinig onderscheidend vermogen heeft om voor bescherming in aanmerking te komen. Ook het hoger beroep door Coca Cola tegen deze beslissing werd door de beroepsafdeling binnen het Europees merkenbureau ongegrond verklaard.

Thans ving de frisdrankproducent dus ook bot bij het Europees Gerecht van Eerste Aanleg.  In haar arrest van 24 februari 2016 stelt het Gerecht dat ook deze vorm geen geldig merk vormt. Volgens het Gerecht dient te worden vastgesteld dat het onderste deel van de fles geen kenmerken vertoont op basis waarvan deze van andere op de markt aanwezige flessen kan worden onderscheiden. Hierbij stelt het Gerecht dat over het algemeen het onderste gedeelte van flessen zeer verschillende vormen kunnen hebben die consumenten in staat moeten kunnen stellen om de commerciële herkomst van de betrokken producten te kunnen afleiden, wat niet hier niet het geval is.

Ook het middendeel vertoont geen bijzonderheden van hetgeen op de markt beschikbaar is, aldus het Gerecht. Dit gedeelte dient meestal om een etiket op te plakken en ondanks dat dit deel licht gebogen is, is dit onvoldoende om het flesje onderscheidend vermogen te geven.

Tot slot stelt het Gerecht ook dat de trechtervormige hals van het fles, ook al heeft dit element een zekere originaliteit, niet op significante wijze afwijkt van wat gangbaar is in de betrokken sector.

Het Gerecht besluit dan ook dat deze fles slecht een variant is op de vorm en de verpakkingen van wat gangbaar is in de frisdranksector waardoor de gemiddelde consument de betrokken fles niet van de flessen van andere ondernemingen zal kunnen onderscheiden.

Coca Cola heeft tevens nog gepoogd om aan te tonen dat deze fles door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en dus weldegelijk in staat is om bij consumenten een bepaalde herkomstaanduiding op te roepen, maar ook hier was het Gerecht niet mee akkoord wegens onvoldoende bewijs.

Deze uitspraak bevestigt nog maar eens dat het in de praktijk steeds moeilijker is om een vormmerk ingeschreven te krijgen ondanks dat de voorwaarden voor de beoordeling hetzelfde zijn als bij woord- en beeldmerken. De perceptie van het publiek en de gangbare vormen voor de producten in de sector, zijn hierbij van cruciaal belang.  Om in aanmerking te komen voor merkbescherming dient de vorm van het product of de verpakking wezenlijk af te wijken van de vormen die gebruikelijk zijn voor het betreffende product.

Niettemin kan een vorm die aanvankelijk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, alsnog  voor merkbescherming in aanmerking komen indien men kan bewijzen dat de vorm intensief wordt gebruikt op de markt en de consumenten in de vorm een duidelijk herkomstfunctie herkennen.  Zo niet, loont het dus enkel de moeite om merkbescherming voor een vorm te zoeken als deze vorm of de verpakking op significante wijze afwijkt van de andere producten of verpakkingen in desbetreffende sector.