Prijspromoties tijdens de solden:toegelaten of niet?

Prijspromoties tijdens de solden:toegelaten of niet?

Recent heeft de winkelketen ZEB diversemalen de nationale pers gehaald voorprijspromoties die de keten tijdens desperperiode heeft aangekondigd.

De sperperiode uit de WMPC is een periodevan drie weken tijdens dewelkeverkopers in de sectoren van kleding, lederwarenen schoenen, geen enkelevorm van prijsvermindering mogen aankondigendie uitwerking zou hebben tijdensde sperperiode.De nieuwe WMPC (van kracht sinds12/05/2010) kwam er onder meer naaraanleiding van de Europese Richtlijn OneerlijkeHandelspraktijken.

Deze Europeserichtlijn harmoniseert in de EU dewetgeving inzake handelspraktijken. Elkewettelijke regeling m.b.t. prijsaankondigingen prijspromotie – en bijgevolg ookde regelgeving inzake solden en desperperiode – is een handelspraktijk inde zin van de richtlijn. De richtlijn voorzietevenwel in een maximumharmonisatie:enkel de in de richtlijn opgenomen beperkingeninzake handelspraktijken mogenin de nationale wetgeving wordendoorgevoerd. Beperkingen in strijd metde Richtlijn zijn verboden.

In de voor de Rechtbank van Koophandelte Dendermonde hangende procedureverdedigt ZEB m.i. terecht de stellingdat op grond van deze maximumharmonisatiede Belgische soldenreglementering- en dus ook de sperperiode – instrijd is met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.Deze interpretatie wordtbovendien verdedigd door het overgrotedeel van de Belgische rechtsleer. Desoldenreglementering is dan wellicht ookgeen lang leven meer beschoren is…Tom Devoldertom.devolder@b-right.be